Büntetőjogi gyakorlat I. – AJBKR256L3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjogi gyakorlat 1. tantárgy

tárgykód: AJBKR256L3

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Ideje: 2017. november 24. (péntek) 14.10–15.50; helye: XVIII. előadó

Aláíráspótlás: 2017. december 8. (péntek) 15-16 óra; XVIII. előadó

 

Tárgyfelelős: Dr. Gula József egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gula József egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 2 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás-gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel. A bírói gyakorlat, különösen a Kúria kapcsolódó iránymutatásainak elemzése, a jogértelmezési, jogalkalmazási készség kialakítása szintén a tantárgy feladata.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

A Büntetőjogi gyakorlat 1. anyaga:

- A tényállástan

- A jogellenességet kizáró okok

- Az alannyá válást kizáró okok

- A bűnösséget kizáró okok

- A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok

- A büntethetőséget megszüntető okok

 

3. Aláírás feltétele

A gyakorlaton való jelenlét.

 

4. Számonkérés követelményei

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy, a tantárgy tematikáján alapuló sikeres írásbeli vagy szóbeli beszámoló. (Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

 • Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. Wolters Kluwer CompLex Kiadó, Budapest, 2014.
 • A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános részének vonatkozó rendelkezései
 • Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai
 • Gellér, Balázs: Legality on Trial: A Theoretical Analysis of the Legality of Substantive Criminal Norms. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 301 p. (ELTE Jogi Kari Tudomány; 17.)

 

6. Ajánlott irodalom

 • Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog – Általános Rész, hvgorac, 2012.
 • Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.
 • Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2010.
 • Balogh Ágnes, Tóth Mihály: Magyar büntetőjog – Általános rész. Osiris Kiadó, 2010.
 • Belovics Ervin, Békés Imre, Busch Béla, Gellér Balázs, Margitán Éva, Molnár Gábor, Sinku Pál: Büntetőjog Általános Rész, HVG ORAC Kiadó, 2010.
 • Busch Béla (szerk.): Büntetőjog. Általános rész. HVG ORAC Kiadó, 2010.
 • Gellér Balázs József: A magyar büntetőjog tankönyve I. Általános tanok. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp., 2008.
 • Tokaji Géza: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban. Közgazd. és Jogi Kvk., 1984. 1-302. o.
 • A Btk. Kommentárok vonatkozó részei
 • Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006.
 • Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
 • Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 • Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett, Karsai Krisztina, Kovács Judit, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel Kiadó, Bp., 2005.
 • Görgényi, I., Jacsó, J.: Restorative Justice Strategy in Hungary. In: Pitsela, A., Symeonidou-Kastanidou, E. (Eds.): Restorative Justice in Criminal Matters. Comparative Research in 11 European Countries Sakkoulas Publications, Athens-Thessaloniki, 2013. p. 125-155.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktató a fogadóóráján konzultációs lehetőséget biztosít.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni a szemináriumon.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza