Büntetőjogi gyakorlat I. – AJBKR256L3

TANTÁRGYI TEMATIKA

Osztatlan jogász (levelező)

2018/2019. tanév 1. félév

Tantárgy neve:

Büntetőjogi gyakorlat 1.

Tantárgy Neptun-kódja:

AJBKR256L3

Tárgyfelelős intézet:

Bűnügyi Tudományok Intézete

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Gula József egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): -

Javasolt félév:

3. félév

Előfeltétel:

-

Óraszám/félév:

2 óra

Számonkérés módja:

aláírás-gyakorlati jegy

Kreditpont:

1

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel. A bírói gyakorlat, különösen a Kúria kapcsolódó iránymutatásainak elemzése, a jogértelmezési, jogalkalmazási készség kialakítása szintén a tantárgy feladata.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T11, T12, T13, T15

képesség: K11, K19, K20, K28, K31

attitűd: A2, A8, A11, A15, A18

autonómia és felelősség: F3, F5

Tantárgy tematikus leírása:

- A tényállástan

- A jogellenességet kizáró okok

- Az alannyá válást kizáró okok

- A bűnösséget kizáró okok

- A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok

- A büntethetőséget megszüntető okok

A gyakorlat helye, időpontja:

December 8. (szombat) 16.00-17.40 (XVIII. előadó) - Dr. Gula József egyetemi docens

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Az aláírás feltétele a gyakorlaton való jelenlét.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni a gyakorlaton.

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése:

A számonkérés írásban, jogesetek megoldásával történik, a tantárgy tematikája alapján, a kötelező tananyagnak, valamint a gyakorlaton elhangzottaknak, esetismertetéseknek és jogesetmegoldásnak  megfelelően.

Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy keretében történik, amelynél az egyes szintek elhatárolása az alábbiak szerint alakul: 0- 60% - elégtelen, 61-70% - elégséges, 71-80% - közepes, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

 1. Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. Wolters Kluwer CompLex Kiadó, Budapest, 2014.
 2. A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános részének vonatkozó rendelkezései
 3. Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria kapcsolódó iránymutatásai
 4. Gellér, Balázs: Legality on Trial: A Theoretical Analysis of the Legality of Substantive Criminal Norms. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 301 p. (ELTE Jogi Kari Tudomány; 17.)

 

Ajánlott irodalom:

 1. Gula József - Sántha Ferenc (szerk.): Büntetőjogi jogeset- és feladattár. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017.
 2. Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog I.– Általános rész. (Lektor: Busch Béla) Harmadik kiadás HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 2015.
 3. Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Általános rész I-II, Iurisperticuss Bt., Szeged, 2014.
 4. Balogh Ágnes, Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog: Általános rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2015.
 5. Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2017.
 6. Farkas Ákos (szerk.): Fejezetek az európai büntetőjogból, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017
 7. Tokaji Géza: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban. Közgazd. és Jogi Kvk., 1984. 1-302. o.
 8. A Btk. Kommentárok vonatkozó részei
 9. Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006.
 10. Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
 11. Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 12. Görgényi, I., Jacsó, J.: Restorative Justice Strategy in Hungary. In: Pitsela, A., Symeonidou-Kastanidou, E. (Eds.): Restorative Justice in Criminal Matters. Comparative Research in 11 European Countries Sakkoulas Publications, Athens-Thessaloniki, 2013. p. 125-155.

 

Egyéb tudnivalók:

A gyakorlatot tartó oktató a fogadóóráján konzultációs lehetőséget biztosít.

 

Miskolc, 2018. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza