Büntetőjogi gyakorlat I. – AJBKR256N3

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

Osztatlan jogász (nappali)

2018/2019. tanév 1. félév

Tantárgy neve:

Büntetőjogi gyakorlat 1.

Tantárgy Neptun-kódja:

AJBKR256N3

Tárgyfelelős intézet:

Bűnügyi Tudományok Intézete

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Nappali: Dr. Gula József egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár; Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Jacsó Judit egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Javasolt félév:

3. félév (őszi)

Előfeltétel:

-

Óraszám/hét:

2 óra/hét

Számonkérés módja:

gyakorlati jegy

Kreditpont:

1

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel.A bírói gyakorlat, különösen a Kúria kapcsolódó iránymutatásainak, az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatainak elemzése, a jogértelmezési, jogalkalmazási készség kialakítása szintén a tantárgy feladata. Az oktatás kiterjed a kapcsolódó nemzetközi szabályozásra is.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T5, T10, T11, T13, T15

képesség: K2, K3, K4, K9, K28, K29, K30, K31

attitűd: A2, A3, A5, A8, A18

autonómia és felelősség: F3, F5, F8

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

 1. A büntetőjog és a büntetőjog-tudomány. A bűnügyi tudományok rendszere.
 2. A magyar büntetőjog fejlődése.
 3. A büntetőjog alapelvei
 4. A büntetőjog forrásai. A büntetőjogszabály rendszere, szerkezete, az értelmezés elvi kérdései.
 5. A büntető törvény hatálya
 6. A nemzetközi bűnügyi együttműködés 
 7. A bűncselekmény fogalma és a bűncselekmények súly szerinti felosztása
 8. Tényállástan
 9. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere
 10. A jogellenességet kizáró okok
 11. Az alannyá válást kizáró okok
 12. A bűnösséget kizáró okok. A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok
 13. A büntethetőséget megszüntető okok.
 14. A tevékeny megbánás büntetőjogi értékelése

 

Tankör

Időpont

Helyszín

Oktató

J-201

Csütörtök 10.00-12.00

A6/131.

Dr. Görgényi Ilona

J-202

Hétfő 14.00-16.00

A1/309.

Dr. Görgényi Ilona

J-203

Csütörtök 12.00-14.00

A6/131.

Csemáné Dr. Váradi Erika

J-204

Szerda 14.00-16.00

A6/131.

Dr. Gula József

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Az aláírás feltétele a szemináriumokon való jelenlét, és három hiányzás engedélyezhető. Ennél több hiányzás esetén a szemináriumvezetőnél kell beszámolni az általa meghatározott feltételek szerint.

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése:

A félévi követelmények teljesítését a gyakorlat vezetője ötfokozatú minősítéssel és aláírásával igazolja. Az értékelés alapja a 2018. november 12-vel kezdődő héten a Tényállástan témakörrel bezárólag terjedő tananyagból sikeresen megírt 8 kérdésből álló, 30 pontos, zárthelyi dolgozat, amelynél a ponthatárok az alábbiak szerint alakulnak: 0 - 18 – elégtelen, 19 - 20 – elégséges, 22 – 24 – közepes, 25 – 27 – jó, 28 – 30 – jeles. Az elégséges (2), közepes (3) és jó (4) értékelésű zárthelyi dolgozatok eredményét az annak megírása előtt megtartott vagy elvállalt referátumok alapján a szemináriumvezető egy jeggyel felértékelheti.

 

Kötelező irodalom:

 1. Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. CompLex Kiadó, Budapest, 2014.
 2. A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános részének vonatkozó rendelkezései
 3. Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai
 4. Gellér, Balázs: Legality on Trial: A Theoretical Analysis of the Legality of Substantive Criminal Norms. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 301 p. (ELTE Jogi Kari Tudomány; 17.)

 

Ajánlott irodalom:

 1. Gula József - Sántha Ferenc (szerk.): Büntetőjogi jogeset- és feladattár. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017.
 2. Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog I.– Általános rész. (Lektor: Busch Béla) Harmadik kiadás HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 2015.
 3. Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Általános rész I-II, Iurisperticuss Bt., Szeged, 2014
 4. Balogh Ágnes, Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog: Általános rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2015.
 5. Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2017.
 6. Farkas Ákos (szerk.): Fejezetek az európai büntetőjogból, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017
 7. Tokaji Géza: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban. Közgazd. és Jogi Kvk., 1984. 1-302. o.
 8. A Btk. Kommentárok vonatkozó részei
 9. Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006.
 10. Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
 11. Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 12. Görgényi, I., Jacsó, J.: Restorative Justice Strategy in Hungary. In: Pitsela, A., Symeonidou-Kastanidou, E. (Eds.): Restorative Justice in Criminal Matters. Comparative Research in 11 European Countries Sakkoulas Publications, Athens-Thessaloniki, 2013. p. 125-155.

 

Egyéb tudnivalók:

A gyakorlatot tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni a szemináriumokon.

 

Miskolc, 2018. szeptember

                                                                               Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza