Büntetőjogi gyakorlat I. – AJBKR256N3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjogi gyakorlat 1. tantárgy

tárgykód: AJBKR256N3

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Gula József egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár; Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens.

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás-gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A büntetőjog és a büntetőjog-tudomány. A bűnügyi tudományok rendszere.

2. A magyar büntetőjog fejlődése.

3. A büntetőjog alapelvei

4. A büntetőjog forrásai. A büntetőjogszabály rendszere, szerkezete, az értelmezés elvi kérdései.

5. A büntető törvény hatálya

6. A nemzetközi bűnügyi együttműködés 

7. A bűncselekmény fogalma és a bűncselekmények súly szerinti felosztása

8. Tényállástan I.

9. Tényállástan II.

10. A jogellenességet kizáró okok I.

11. A jogellenességet kizáró okok II.

12. Az alannyá válást kizáró okok

13. A bűnösséget kizáró okok. A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok

14. A büntethetőséget megszüntető okok

15. A tevékeny megbánás büntetőjogi értékelése

 

3. Aláírás feltétele

Az aláírás feltétele a foglalkozásokon való jelenlét, és három hiányzás engedélyezhető. Ennél több hiányzás esetén a szemináriumvezetőnél kell beszámolni az általa meghatározott feltételek szerint.

 

4. Számonkérés követelményei

A félévi követelmények teljesítését a gyakorlat vezetője ötfokozatú minősítéssel és aláírásával igazolja. Az értékelés alapja egy, a november 7-i héten a megelőző anyagrészből (a Tényállástan II. témakörrel bezárólag) sikeresen megírt zárthelyi dolgozat (8 kérdés – 30 pont). Az elégséges (2), közepes (3) és jó (4) értékelésű zárthelyi dolgozatok eredményét az annak megírása előtt megtartott vagy elvállalt referátumok alapján a szemináriumvezető egy jeggyel felértékelheti.

 

5. Kötelező tananyag

-         Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. CompLex Kiadó, Budapest, 2014.

-         A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános részének vonatkozó rendelkezései

-         Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

-         Gellér, Balázs: Legality on Trial: A Theoretical Analysis of the Legality of Substantive Criminal Norms. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 301 p. (ELTE Jogi Kari Tudomány; 17.)

 

6. Ajánlott irodalom

-         Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog – Általános Rész, hvgorac, 2012.

-         Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.

-         Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2010.

-         Balogh Ágnes, Tóth Mihály: Magyar büntetőjog – Általános rész. Osiris Kiadó, 2010.

-         Belovics Ervin, Békés Imre, Busch Béla, Gellér Balázs, Margitán Éva, Molnár Gábor, Sinku Pál: Büntetőjog Általános Rész, HVG ORAC Kiadó, 2010.

-         Busch Béla (szerk.): Büntetőjog. Általános rész. HVG ORAC Kiadó, 2010.

-         Gellér Balázs József: A magyar büntetőjog tankönyve I. Általános tanok. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp., 2008.

-         Tokaji Géza: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban. Közgazd. és Jogi Kvk., 1984. 1-302. o.

-         A Btk. Kommentárok vonatkozó részei

-         Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006.

-         Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-         Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-         Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett, Karsai Krisztina, Kovács Judit, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel Kiadó, Bp., 2005.

-         Görgényi, I., Jacsó, J.: Restorative Justice Strategy in Hungary. In: Pitsela, A., Symeonidou-Kastanidou, E. (Eds.): Restorative Justice in Criminal Matters. Comparative Research in 11 European Countries Sakkoulas Publications, Athens-Thessaloniki, 2013. p. 125-155.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni a szemináriumokon.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tankör

Időpont

Helyszín

Oktató

J-201

Szerda 12.00-14.00 óra

A/1 312.

Gula József

J-202

Hétfő 16.00-18.00 óra

A/1 309.

Görgényi Ilona

J-203

Szerda 10.00-12.00 óra

A/6 131.

Váradi Erika

J-204

Szerda 16.00-18.00 óra

A/1 309.

Görgényi Ilona

Vissza