Büntetőjogi gyakorlat II. – AJBKR256N4

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjogi gyakorlat 2. tantárgy

tárgykód: AJBKR256N4

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Gula József egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona;Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Jacsó Judit egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjogi gyakorlat 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás-gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A bűncselekmények megvalósulási szakaszai

2. A bűncselekmények elkövetői; társas bűnelkövetési alakzatok

3. Bűncselekményi egység és bűnhalmazat

4. Hatályos büntetőjogunk szankciórendszerének általános jellemzői. A határozott ideig tartó szabadságvesztés. Az elzárás

5. Az életfogytig tartó szabadságvesztés

6. Az alternatív, illetve közösségi szankciók.  Közérdekű munka és pénzbüntetés.

7. Foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás és kiutasítás

8. A közügyektől eltiltás mint mellékbüntetés és az intézkedések

9. A büntetéskiszabás elvei és általános szabályai.

10. A büntetés enyhítése. A halmazati és összbüntetés. A büntetés végrehajtását kizáró okok.

11. Az ismételt bűnelkövetés és jogkövetkezményei. A bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó büntetőjogi szabályok.

12. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának felfüggesztése. A mentesítés

13. A fiatalkorúak büntetőjoga

14. A jogi személyekre vonatkozó büntetőjogi rendelkezések

15. A halálbüntetés abolíciója

 

3. Aláírás feltétele

Az aláírás feltétele a foglalkozásokon való jelenlét, és három hiányzás engedélyezhető. Ennél több hiányzás esetén a szemináriumvezetőnél kell beszámolni az általa meghatározott feltételek szerint.

 

4. Számonkérés követelményei

A félévi követelmények teljesítését a gyakorlat vezetője ötfokozatú minősítéssel és aláírásával igazolja. Az értékelés alapja egyrészt az április 9-i héten egy zárthelyi dolgozat (8 kérdés – 30 pont) sikeres megírása – a Mellékbüntetés témakörével bezárólag –, másrészt a gyakorlati órákon való aktív részvétel, illetve a hiányzás száma. Az elégséges (2), közepes (3) és jó (4) értékelésű zárthelyi dolgozatok eredményét az annak megírása előtt megtartott vagy elvállalt referátumok alapján a szemináriumvezető egy jeggyel felértékelheti.

 

5. Kötelező tananyag

-         Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. CompLex Kiadó, Budapest, 2014.

-         A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános részének vonatkozó rendelkezései

-         Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

-         Thomas, David: The Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012. the Sentencing Provisions. In: The Criminal Law Review. Issue 8. 2012.

 

6. Ajánlott irodalom

-         Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog – Általános Rész, hvgorac, 2012.

-         Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.

-         A Btk. Kommentárok vonatkozó részei

-         Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-         Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-         Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett, Karsai Krisztina, Kovács Judit, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel Kiadó, Bp., 2005.

-         Alldridge, Peter: The Limits of Confiscation. In: The Criminal Law Review. Issue 11. 2011.

 

Egyéb tudnivalók:

A gyakorlatot tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni a szemináriumokon.

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Tankör

Időpont

Helyszín

Oktató

J-201

Hétfő 14.00-16.00

A/1 326.

Dr. Görgényi Ilona

J-202

Hétfő 12.00-14.00

A/1 307.

Dr. Gula József

J-203

Kedd 8.00-10.00

A/6 131.

Dr. Váradi Erika

J-204

Szerda 10.00-12.00

A/1 307.

Dr. Görgényi Ilona

 

 

Miskolc, 2018. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

 

Vissza