Büntetőjogi gyakorlat II. – AJBKR256L4

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjogi gyakorlat II. tantárgyból

tárgykód: AJBKR256L4

 

jogász osztatlan képzés, levelező tagozat

2016/2017. tanév 2. félév

Ideje, helye: 2017. április 29. (szombat) 14.10-15.50 (XXI. ea.)

Aláíráspótlás: 2017. május 6. (szombat) 11-12 óra; (XXI. ea.)

 

Tárgyfelelős: Dr. Gula József egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gula József egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjogi gyakorlat 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás-gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók megismerkedjenek a büntetőjog alapvető tudományelméleti kérdéseivel, és a Btk. Általános Részének egyes rendelkezéseivel. A bírói gyakorlat, különösen a Kúria kapcsolódó iránymutatásainak elemzése, a jogértelmezési, jogalkalmazási készség kialakítása szintén a tantárgy feladata.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

A Büntetőjogi gyakorlat 2. anyaga:

-         A bűncselekmény megvalósulási szakaszai.

-         A bűncselekmény elkövetői.

-         Az egység és a többség tana.

 

3. Aláírás feltétele

A gyakorlaton való jelenlét.

 

4. Számonkérés követelményei

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy, a tantárgy tematikáján alapuló sikeres írásbeli beszámoló dolgozat megírása.(Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

-         Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. Wolters Kluwer CompLex Kiadó, Budapest, 2014.

-         A hatályos Büntető Törvénykönyv Általános Részének vonatkozó rendelkezései

-         Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

-         Thomas, David: The Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012. the Sentencing Provisions. In: The Criminal Law Review. Issue 8. 2012.

6. Ajánlott irodalom

-         Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog – Általános Rész, hvgorac, 2012.

-         Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.

-         A Btk. Kommentárok vonatkozó részei

-         Horváth Tibor: A büntetési elméletek fejlődésének vázlata. Akadémiai Kiadó, Bp., 1981.

-         Szemere Bertalan: A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről. Halálbüntetést Ellenzők Ligája, 1990.

-         Szabó András: Igazságosan vagy okosan? Akadémiai Kiadó, Bp., 1993.

-         Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-         Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-         Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett, Karsai Krisztina, Kovács Judit, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez. Rejtjel Kiadó, Bp., 2005.

-         Alldridge, Peter: The Limits of Confiscation. In: The Criminal Law Review. Issue 11. 2011.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktató a fogadóóráján konzultációs lehetőséget biztosít.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni a szemináriumon.

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

 

Miskolc, 2017. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza