Büntetőjogi gyakorlat III. – AJBKR256L5

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjogi gyakorlat 3. tantárgy

tárgykód: AJBKR256L5

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Ideje: 2017. november 26. (szombat) 16.00-17.40 óra; XIX. ea.

Aláíráspótlás: 2017. december 8. (péntek) 15-16 óra; XIX. ea.

 

Tárgyfelelős: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjogi gyakorlat 2.

Egyidejű felvétel: Büntetőjog 3.

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás-gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók elsajátítsák a Büntető Törvénykönyvben szereplő egyes kiemelt bűncselekményekre vonatkozó ismeretanyagot. A tárgy keretében a hallgatók az általános részi ismeretanyag alapján elemzik a vonatkozó bűncselekményeket. A tantárgy további célja a bírói gyakorlat, különösen a Kúria kapcsolódó iránymutatásainak elemzése, a hallgatók jogértelmezési, jogalkalmazási készségének kialakítása.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 • - Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények I.-II.:
 • - Emberölés (Btk. 160.§)
 • - Erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161.§)
 • - Öngyilkosságban közreműködés (Btk. 162.§)
 • - Magzatelhajtás (Btk. 163.§)
 • - Testi sértés (Btk. 164.§)
 • - Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165.§)
 • - Segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 166.§)
 • - Gondozási kötelezettség elmulasztása (Btk. 167.§)

 

3. Aláírás feltétele

Az aláírás feltétele a foglalkozáson való jelenlét.

 

4. Számonkérés követelményei

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy, a tantárgy tematikáján alapuló sikeres írásbeli beszámoló dolgozat megírása.

 

5. Kötelező tananyag

-       Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó 2013.

-       A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései

-       A Kúria kapcsolódó iránymutatásai, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai

-       Csemáné Váradi Erika – Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Sántha Ferenc: Büntetőjogi jogeset- és feladattár, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017. vonatkozó fejezetei.

-       Gibbons, Jonathan (Ed.): Global Study on Homicide 2013. Trends, Contexts, Data. United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2014 (online: http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf)

 

6. Ajánlott irodalom

 • Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös Rész, hvgorac, 2012.
 • Belovics – Molnár – Sinku (szerk.): Büntetőjog. Különös rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011.
 • Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
 • Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
 • Csúri András, Fantoly Zsanett, Károlyi Judit, Karsai Krisztina, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. Rejtjel Kiadó, Bp., 2006.
 • Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.
 • Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 • Ferenc Sántha: The crime of genocide and subjective elements of the crime in Hungarian Criminal Law. In: Szabó Miklós (szerk.): Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai: Tomus: 15/2. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014. pp. 215-232.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni a foglalkozáson.

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza