Büntetőjogi gyakorlat III. – AJBKR256N5

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjogi gyakorlat 3. tantárgy

tárgykód: AJBKR256N5

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár, Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjogi gyakorlat 2.

Egyidejű felvétel: Büntetőjog 3.

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás-gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók elsajátítsák a Büntető Törvénykönyvben szereplő egyes bűncselekményekre vonatkozó ismeretanyagot. A tárgy keretében a hallgatók az általános részi ismeretanyag alapján elemzik a vonatkozó bűncselekményeket.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A nemzetközi jogi bűncselekmények.

2. Az állam elleni bűncselekmények

3. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények I.

4. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények II.

5. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

6. Az emberi szabadság elleni bűncselekmények

7. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények I.

8. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények II.

9. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények

10. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények

11. A közlekedési bűncselekmények I.

12. A közlekedési bűncselekmények II.

13. A környezet és természet elleni bűncselekmények

14. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények I.

15. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények II.

 

3. Aláírás feltétele

Az aláírás feltétele a foglalkozásokon való jelenlét, és három hiányzás engedélyezhető. Ennél több hiányzás esetén a szemináriumvezetőnél kell beszámolni az általa meghatározott feltételek szerint.

 

4. Számonkérés követelményei

A félévi követelmények teljesítését a gyakorlat vezetője ötfokozatú minősítéssel és aláírásával igazolja. Az értékelés alapja a november 8-i héten a megelőző anyagrészből (A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények II. témakörrel bezárólag) sikeresen megírt zárthelyi dolgozat (8 kérdés – 30 pont). Az elégséges (2), közepes (3) és jó (4) értékelésű zárthelyi dolgozatok eredményét az annak megírása előtt megtartott vagy elvállalt referátumok alapján a szemináriumvezető egy jeggyel felértékelheti.

 

5. Kötelező tananyag

-         Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó 2013.

-         A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései

-         A Kúria kapcsolódó iránymutatásai, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai

-         Gibbons, Jonathan (Ed.): Global Study on Homicide 2013. Trends, Contexts, Data. United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2014 (online: http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf)

 

6. Ajánlott irodalom

-         Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös Rész, hvgorac, 2012.

-         Belovics – Molnár – Sinku (szerk.): Büntetőjog. Különös rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011.

-         Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-         Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.

-         Csúri András, Fantoly Zsanett, Károlyi Judit, Karsai Krisztina, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. Rejtjel Kiadó, Bp., 2006.

-         Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.

-         Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-         Ferenc Sántha: The crime of genocide and subjective elements of the crime in Hungarian Criminal Law. In: Szabó Miklós (szerk.) Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai: Tomus: 15/2. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014. pp. 215-232.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni a szemináriumokon.

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

Tankör

Időpont

Helyszín

Oktató

J-301

Csütörtök 8.00-10.00 óra

A/6 131.

Sántha Ferenc

J-302

Csütörtök 14.00-16.00 óra

A/6 203.

Sántha Ferenc

J-303

Kedd 12.00-14.00 óra

A/6 131.

Gula József

J-304

Kedd 14.00-16.00 óra

A/6 131.

Jacsó Judit

Vissza