Büntetőjogi gyakorlat III. – AJBKR256N5

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

Osztatlan jogász (nappali és levelező)

Tantárgy neve:

Büntetőjogi gyakorlat 3.

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali: AJBKR256N5

Levelező: AJBKR256L5

Tárgyfelelős intézet:

Bűnügyi Tudományok Intézete

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Nappali/Levelező: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár; Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Javasolt félév:

5. félév

Előfeltétel:

Büntetőjogi gyakorlat 2.

(AJBKR256N4/ AJBKR256L4); Büntetőjog 3. (AJBKR275N5/AJBKR275L5)

Óraszám/hét:

Nappali: 2 óra/hét

Levelező: 2 óra/félév

Számonkérés módja:

gyakorlati jegy

Kreditpont:

Nappali/Levelező: 1

Munkarend:

nappali és levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók elsajátítsák a Büntető Törvénykönyvben szereplő egyes bűncselekményekre vonatkozó ismeretanyagot. A tárgy keretében a hallgatók az általános részi ismeretanyag alapján elemzik a vonatkozó bűncselekményeket.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás:T2, T11, T13, T15

képesség: K2, K3, K4, K7, K9, K11, K15, K19, K28, K30, K31, K33

attitűd: A2, A3, A4, A5, A8, A18

autonómia és felelősség: F3, F5, F8

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

Nappali:

 1. A nemzetközi jogi bűncselekmények.
 2. Az állam elleni bűncselekmények
 3. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények I.
 4. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények II.
 5. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
 6. Az emberi szabadság elleni bűncselekmények
 7. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények I.
 8. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények II.
 9. A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
 10. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
 11. A közlekedési bűncselekmények
 12. A környezet és természet elleni bűncselekmények
 13. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
 14. A gyermekbarát igazságszolgáltatás

 

Levelező:

 1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények I.-II.
 2. Emberölés (Btk. 160.§)
 3. Erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161.§)
 4. Öngyilkosságban közreműködés (Btk. 162.§)
 5. Magzatelhajtás (Btk. 163.§)
 6. Testi sértés (Btk. 164.§)
 7. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165.§)
 8. Segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 166.§)
 9. Gondozási kötelezettség elmulasztása (Btk. 167.§)

 

Gyakorlatok időpontja:

Nappali:

J-301 Tankör: csütörtök 10.00 – 12.00 (A/6. 131.) – Dr. Gula József egyetemi docens

J-302 Tankör: csütörtök 14.00 – 16.00 (A/6. 131.) – Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

J-304 Tankör: hétfő 14.00 – 16.00 (A/6. 131.) – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

J-304 Tankör: hétfő 12.00 – 14.00 (A/6. 131.) – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Levelező:

2018. november 24. (szombat) 14.10 – 15.50 (XXI. ea.) – Dr. Jacsó Judit

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nappali tagozaton az aláírás feltétele a foglalkozásokon való jelenlét, és három hiányzás engedélyezhető. Ennél több hiányzás esetén a szemináriumvezetőnél kell beszámolni az általa meghatározott feltételek szerint.

Levelező tagozaton az aláírás feltétele a gyakorlaton való jelenlét.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Nappali tagozaton a félévi követelmények teljesítését a gyakorlat vezetője ötfokozatú minősítéssel és aláírásával igazolja. Az értékelés alapja a november 5-i héten a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményekII. témakörrel bezárólag terjedő tananyagból sikeresen megírt 8 kérdésből álló, 30 pontos, zárthelyi dolgozat, amelynél a ponthatárok az alábbiak szerint alakulnak: 0 - 18 – elégtelen, 19 - 20 – elégséges, 22 – 24 – közepes, 25 – 27 – jó, 28 – 30 – jeles. Az elégséges (2), közepes (3) és jó (4) értékelésű zárthelyi dolgozatok eredményét az annak megírása előtt megtartott vagy elvállalt referátumok alapján a szemináriumvezető egy jeggyel felértékelheti.

A zárthelyi dolgozat időpontja: a november 5-ei hét

Levelező tagozaton a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy, a tantárgy tematikáján alapuló sikeres írásbeli vagy szóbeli beszámoló. Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy, amelynél az egyes szintek elhatárolása az alábbiak szerint alakul: 0- 60% - elégtelen, 61-70% - elégséges, 71-80% - közepes, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

Kötelező irodalom:

 1. Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog. Különös rész. CompLex Kiadó, Budapest, 2013.
 2. A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései
 3. A Kúria kapcsolódó iránymutatásai, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai
 4. Gibbons, Jonathan (Ed.): Global Study on Homicide 2013. Trends, Contexts, Data. United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2014 (online: http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf)

 

Ajánlott irodalom:

 1. Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál (szerk.: Belovics Ervin): Büntetőjog. Különös rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2018.
 2. Tóth Mihály – Nagy Zoltán (szerk.): Magyar Büntetőjog Különös rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2014.
 3. Karsai Krisztina – Szomora Zsolt – Vida Mihály: Anyagi büntetőjog. Különös Rész I-II., Iurisperticus Bt., Szeged, 2013.
 4. Blaskó Béla (szerk.): Magyar Büntetőjog: Különös rész I-II. Rejtjel Kiadó, Budapest-Debrecen, 2015.
 5. Farkas Ákos (szerk.): Fejezetek az európai büntetőjogból, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017.
 6. Csemáné Váradi Erika – Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Sántha Ferenc: Büntetőjogi jogeset- és feladattár, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2017. vonatkozó fejezetei.
 7. Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
 8. Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
 9. Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.
 10. Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
 11. Ferenc Sántha: The crime of genocide and subjective elements of the crime in Hungarian Criminal Law. In: Szabó Miklós (szerk.) Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium = Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai: Tomus: 15/2. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014. pp. 215-232.

Vissza