Büntetőjogi gyakorlat IV. – AJBKR256L6

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjogi gyakorlat 4. tantárgy

tárgykód: AJBKR256L6

jogász osztatlan képzés levelező tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

Ideje: 2018. április 21. (szombat) 16.00–17.40; helye: XX. előadó

Aláíráspótlás: 2018. május 18. 14-15 óra; XVIII. ea.

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/ Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: -

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjogi gyakorlat 3.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: aláírás-gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók elsajátítsák a Büntető Törvénykönyvben szereplő egyes bűncselekményekre vonatkozó ismeretanyagot. A tárgy keretében a hallgatók az általános részi ismeretanyag alapján elemzik a vonatkozó bűncselekményeket.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

A Büntetőjogi gyakorlat 4. anyaga:

-         A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (Btk. XXXV. Fejezet)

-         A vagyon elleni bűncselekmények (Btk. XXXVI. Fejezet). 

 

3. Aláírás feltétele

A gyakorlaton való jelenlét.

 

4. Számonkérés követelményei

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy, a tantárgy tematikáján alapuló sikeres írásbeli beszámoló dolgozat megírása.(Az értékelés ötfokú: 1-5 érdemjegy)

 

5. Kötelező tananyag

-         Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó 2013.

-         A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései

-         A Kúria kapcsolódó iránymutatásai, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai

-         Bailin, Alex: Criminalising Free Speech. In: The Criminal Law Review. Issue 7. 2010.

6. Ajánlott irodalom

-         Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös Rész, hvgorac, 2012.

-         Belovics – Molnár – Sinku (szerk.): Büntetőjog. Különös rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011.

-         Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-         Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.

-         Csúri András, Fantoly Zsanett, Károlyi Judit, Karsai Krisztina, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. Rejtjel Kiadó, Bp., 2006.

-         Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.

-         Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-         Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil. Verlag Franz Vahlen, München, 2011.

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak. A tanulmányi ügyintéző: Budainé Zilai Éva (13-49-es mellék), email: jogbzeva@uni-miskolc.hu A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

 

Miskolc, 2018. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza