Büntetőjogi gyakorlat IV. – AJBKR256N6

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjogi gyakorlat 4. tantárgy

tárgykód: AJBKR256N6

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: BTI/ Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof. Dr. Görgényi Ilona, egyetemi tanár, Csemáné Dr. Váradi Erika, egyetemi docens; Dr. Gula József egyetemi docens; Dr. Jacsó Judit egyetemi docens, Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjogi gyakorlat 3.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás-gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a joghallgatók elsajátítsák a Büntető Törvénykönyvben szereplő egyes bűncselekményekre vonatkozó ismeretanyagot. A tárgy keretében a hallgatók az általános részi ismeretanyag alapján elemzik a vonatkozó bűncselekményeket.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

1. A lopás, a rongálás és a sikkasztás

2. A csalás, a gazdasági csalás és az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás; a hűtlen kezelés, és a hanyag kezelés

3. A jogtalan elsajátítás, a jármű önkényes elvétele, az uzsora-bűncselekmény és az orgazdaság

4. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

5. A hivatali bűncselekmények

6. A hivatalos személy és a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

7. A korrupciós bűncselekmények

8. A közbiztonság elleni bűncselekmények

9. A köznyugalom elleni bűncselekmények

10. A közbizalom elleni bűncselekmények

11. Az embercsempészés és a tiltott szerencsejáték szervezése

12. A pénzhamisítás és a pénzhamisítás elősegítése; a pénzmosás és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása

13. A költségvetési csalás és a jövedékkel visszaélés elősegítése

14. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

15. A fogyasztók érdekeit sértő bűncselekmények

16. A tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények

 

3. Aláírás feltétele

Az aláírás feltétele a foglalkozásokon való jelenlét, és három hiányzás engedélyezhető. Ennél több hiányzás esetén a szemináriumvezetőnél kell beszámolni az általa meghatározott feltételek szerint.

 

4. Számonkérés követelményei

A félévi követelmények teljesítését a gyakorlat vezetője ötfokozatú minősítéssel és aláírásával igazolja. Az értékelés alapja az április 16-i héten sikeresen megírt zárthelyi dolgozat (8 kérdés – 30 pont) a vagyon elleni bűncselekményekkel bezárólag. Az elégséges (2), közepes (3) és jó (4) értékelésű zárthelyi dolgozatok eredményét az annak megírása előtt megtartott vagy elvállalt referátumok alapján a szemináriumvezető egy jeggyel felértékelheti.

 

5. Kötelező tananyag

-         Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó 2013.

-         A hatályos Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései

-         A Kúria kapcsolódó iránymutatásai, valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai

-         Bailin, Alex: Criminalising Free Speech. In: The Criminal Law Review. Issue 7. 2010.

6.  Ajánlott irodalom

-         Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös Rész, hvgorac, 2012.

-         Tóth Mihály, Nagy Zoltán (szerk.): Magyar büntetőjog – Különös Rész, Osiris Kiadó, Budapest, 2014.

-         Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-         Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.

-         Csúri András, Fantoly Zsanett, Károlyi Judit, Karsai Krisztina, Szomora Zsolt: Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog különös részéhez I. Rejtjel Kiadó, Bp., 2006.

-         Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.

-         Horváth Tibor - Szük László: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

-         Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil. Verlag Franz Vahlen, München, 2011.

 

Egyéb tudnivalók:

Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni a szemináriumokon.

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Tankör

Időpont

Helyszín

Oktató

J-301

Szerda 14.00-16.00

A/6 131.

Dr. Jacsó Judit

J-302

Szerda 8.00-10.00

A/6 131.

Dr. Sántha Ferenc

J-303

Kedd 12.00-14.00

A/6 131.

Dr. Gula József

J-304

Szerda 8.00-10.00

A/6 203.

Dr. Jacsó Judit

 

Miskolc, 2018. február

Vissza