Büntetőjog V. - diplomás levelező záróvizsga felkészítő - AJBKR225D8

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetőjog 5. (záróvizsga felkészítő) tantárgy

tárgykód: AJBKR225D8

osztatlan jogászképzés diplomás levelező tagozat

2017/18. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: CsemánéDr. Váradi Erika egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Csemáné Dr. Váradi Erika egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 4.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám: 12 óra/félév

Számonkérés módja: -

Kreditpont: -

 

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja a büntetőjog terén megszerzett ismeretek összefoglalása, és a tételes jog változásai és az új joggyakorlat bemutatása. Ennek megfelelően a tárgy tematikája kiterjed a büntetőjog mind általános, mind különös része kapcsán elsajátított ismeretekre, beleértve az elméleti kérdéseket is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

2018.03.02. 12.30-15.50; XXI. ea. - Dr. Váradi Erika egyetemi docens

A büntetőjog anyagi jog különös részi ismeretei I.

2018.03.02. 16.00-19.30; XIX. ea. - Dr. Váradi Erika egyetemi docens

AA büntetőjog anyagi jog különös részi ismeretei I. A büntetőjog anyagi jog különös részi ismeretei I.

2018.03.03. 08.30-11.50; XXXII. ea. - Dr. Váradi Erika egyetemi docens       

A büntetőjog anyagi jog különös részi ismeretei II. Büntetőjog a gyakorlatban (jogeset-megoldások)

 

3.    Az aláírás feltétele

A tanrendben előírt előadásokon a Hallgató köteles részt venni, mely az aláírás feltétele. Az előadásokon való részvételt a tárgyfelelős aláírásával igazolja.

 

4.    A számonkérés követelményei

 

5.    Kötelező tananyag

- Az előadásokon elhangzottak;

- Büntető Törvénykönyv vonatkozó részei

- Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. CompLex Kiadó, 2014.

- Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Különös rész. CompLex Kiadó, Budapest, 2013.

- Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai

- A Kúria kapcsolódó iránymutatásai 

 

6.    Ajánlott irodalom

-     A Btk. Kommentárok vonatkozó részei

-     Balogh Ágnes, Tóth Mihály: Magyar büntetőjog – Általános rész. Osiris Kiadó, 2010.

-     Belovics – Molnár – Sinku (szerk.): Büntetőjog. Különös rész. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011.

-     Belovics Ervin, Békés Imre, Busch Béla, Gellér Balázs, Margitán Éva, Molnár Gábor, Sinku Pál: Büntetőjog Általános Rész, HVG ORAC Kiadó, 2010.

-     Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog I. – Általános Rész, hvgorac, 2012.

-     Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös Rész, hvgorac, 2012.

-     Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész. Rejtjel Kiadó, 2013.

-     Busch Béla (szerk.): Büntetőjog. Általános rész. HVG ORAC Kiadó, 2010.

-     Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András, Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.

-     F. Dünkel-J. Grzywa-P. Horsfield-I. Pruin (Eds.): Juvenile Justice Systems in Europe. 2nd revised edition. Forum Verlag, Godesberg, 2011.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatók kötelesek a Büntető Törvénykönyvvel részt venni az előadásokon.

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

A Hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására az ÁJK HKR-ben, valamint a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

 

Miskolc, 2018. január

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

 

Vissza