Büntetőjog - záróvizsga felkészítő

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Záróvizsga felkészítő „Büntetőjog” tárgy

tárgykód: AJDHV136IÜ6

igazságügyi igazgatási alapképzés levelező tagozat

2015/2016. tanév 2. félév

 

Ideje: március 5. (szombat) 12.20-14.50 óra; XXXII. ea.

 

Tárgyfelelős: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Állam- és Jogtudományi Kar

Tantárgy oktatója: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 3 óra/félév

Számonkérés módja: -

Kreditpont: -

 

1.  A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja az igazságügyi igazgatási alapszakos hallgatók felkészítése a büntetőjog záróvizsgára.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

Záróvizsgára felkészítés a Büntetőjog Általános és Különös részi tételek alapján

 

3. Az aláírás feltétele:

A konzultáción való részvétel.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

-

5. Tananyag:

-     a hatályos Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. tv.) vonatkozó rendelkezései

-     Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

-     Csemáné Váradi Erika – Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc: Magyar büntetőjog. Általános részi ismeretek. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015.

-     Csemáné Váradi Erika – Gilányi Eszter – Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc: Magyar büntetőjog. Különös részi ismeretek. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014.

 

6. Ajánlott irodalom

-     A 2012. C. tv. miniszteri indokolása

-     Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig. Rendhagyó bűnügyi jogesettár – megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest, Pécs, 2009.

-     Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.

-     Tiedemann, Klaus: Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer Teil. Verlag Franz Vahlen, München, 2011

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.

 

Miskolc, 2016. február

Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Vissza