Büntetőjog záróvizsga tételek

BÜNTETŐJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

 2016/2017. évi tanév tavaszi záróvizsga-időszak

 

a tételek .pdf formátumban

 

Kötelező anyag a büntetőjogi záróvizsgához

 

„A” tételek

1. A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei
2. A klasszikus iskola, mint büntetőjog-tudományi irányzat és a Csemegi-kódex; a büntetőjogi norma szerkezete és értelmezése
3. A büntető törvény hatálya
4. A nemzetközi bűnügyi együttműködés intézményei, különös tekintettel a kiadatásra és az európai elfogató parancsra
5. A bűncselekmény fogalma (a fogalom Btk-szerinti meghatározása és elemzése); a bűncselekmények súly szerinti osztályozása (1843-tól)
6. A tényállás fogalma, formái, jelentés-tartalmai; a bűncselekmény tárgya (jogi tárgy), a tárgyi oldal tényállási elemei (elkövetési tárgy, elkövetési magatartás, az elkövetés szituációjához tartozó tényállási elemek, az eredmény, az okozati összefüggés)
7. A bűncselekmény alanya, az alanyi oldal tényállási elemei (szándékosság és gondatlanság; motívum és célzat)
8. A jogellenességet (társadalomra veszélyességet) kizáró okok rendszere; a jogos védelem és a végszükség
9. Az alannyá válást kizáró okok: a kóros elmeállapot; a kényszer és a fenyegetés; a kényszergyógykezelés
10. Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekményekért való felelősség
11. A tévedés és a büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok, különös tekintettel a magánindítvány hiányára
12. A büntethetőséget megszüntető okok rendszere, különös tekintettel a tevékeny megbánásra (a külön törvényi rendelkezésekre is figyelemmel)
13. A bűncselekmény stádiumai
14. A bűncselekmény elkövetői (a tettesség és részesség)
15. A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a bűnkapcsolatok
16. A bűncselekményi egység és halmazat. A halmazati és összbüntetés
17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői  
18. A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; a büntetési nem hatályos szabályozása (tartam és végrehajtási fokozatok). Az elzárás.
19. A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok
20. A közérdekű munka; a pénzbüntetés; alternatív büntetések és közösségi szankciók a nemzetközi dokumentumokban
21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás.
22. Kitiltás és kiutasítás. A mellékbüntetés jellemzői. A közügyektől eltiltás
23. A megrovás, a próbára bocsátás, a jóvátételi munka és a pártfogó felügyelet.
24. Az elkobzás, a vagyonelkobzás és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele. A jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedések
25. A büntetés kiszabása (a vonatkozó kúriai jogértelmezésre is tekintettel) és a büntetés enyhítése. A mentesítés 
26. Az ismételt bűnelkövetés (visszaesés) büntetőjogi megítélése
27. A fiatalkorúak büntetőjogának hazai fejlődése; a hatályos rendelkezések

 „B” tételek

1. Az emberölés és a vonatkozó Kúriai jogértelmezés
2. Az erős felindulásban elkövetett emberölés, az öngyilkosságban közreműködés és a magzatelhajtás
3. A testi sértési bűncselekmények és a vonatkozó Kúriai jogértelmezés
4. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, a segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás
5. A kábítószer-büntetőjogi tényállások: a kábítószer-kereskedelem, a kábítószer birtoklása, a kóros szenvedélykeltés és az új pszichoaktív anyaggal visszaélés
6. Kényszerítés, személyi szabadság megsértése, a kényszermunka és az emberrablás
7. A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak
8. A szexuális visszaélés és a vérfertőzés 
9. A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények: a kerítés, a prostitúció elősegítése, a kitartottság és a gyermekprostitúció kihasználása 
10. A gyermekek érdekeit védő tényállások, különös tekintettel a kiskorú veszélyeztetésére, a kiskorúval való kapcsolattartás akadályozására és a tartási kötelezettség elmulasztására 
11. A magánlaksértés és a zaklatás; a rágalmazás és a becsületsértés
12. A közúti veszélyeztetés és a közúti baleset okozása; járművezetés ittas állapotban és a járművezetés tiltott átengedése 
13. Az állam elleni bűncselekmények rendszere és szabályozásának elvei, a hűtlenségi bűncselekmények (hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása)
14. A hamis vád és a hatóság félrevezetése; hatósági eljárás megzavarása
15. A hamis tanúzás és a hamis tanúzásra felhívás; bűnpártolás
16. A korrupciós bűncselekmények rendszere; a vesztegetés, a vesztegetés elfogadása, a hivatali vesztegetés és a hivatali vesztegetés elfogadása, korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása
17. Bántalmazás hivatalos eljárásban, bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában, kényszervallatás, jogellenes fogvatartás, hivatali visszaélés, közfeladati helyzettel visszaélés
18. A hivatalos személy elleni erőszak és a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
19. A közbiztonság elleni bűncselekmények, így különös tekintettel: közveszély okozása, terrorcselekmény, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés, bűnszervezetben részvétel
20. A köznyugalom elleni bűncselekmények, különös tekintettel a közösség elleni uszításra, a közveszéllyel fenyegetésre, a garázdaságra és a rendbontásra
21. Közokirat-hamisítás, hamis magánokirat felhasználása, okirattal visszaélés és a csalás
22. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
23. A lopás, a jogtalan elsajátítás, a jármű önkényes elvétele
24. A sikkasztás, a hűtlen kezelés és a hanyag kezelés; a rongálás és az orgazdaság
25. Pénzhamisítás és pénzhamisítás elősegítése. A pénzmosás
26. A költségvetési csalás. A gazdasági csalás és az uzsora-bűncselekmény
27. A számvitel rendjének megsértése, a csődbűncselekmény és a tartozás fedezetének elvonása


Kötelező tananyag:

  • a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
  • a 2012. évi C. törvény indokolása
  • Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar büntetőjog. Általános rész. CompLex Kiadó, Budapest, 2014. 
  • Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. CompLex Kiadó 2013. 
  • Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai
  • A Kúria kapcsolódó iránymutatásai

 

Vissza