Boszorkányok pedig vannak?!

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Boszorkányok pedig vannak!? c. tantárgyból

 tárgykód:AJJOTALT81N; AJJOTSV09MTN; AJJOTSV11IÜN; AJJOTSV10ISZN; AJJOTSV02KSZN

Jogász, Munka- és társadalombiztosítási; Igazságügyi igazgatási; Igazgatásszervező; Közigazgatásszervező szak nappali tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Koncz Ibolya Katalin, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Koncz Ibolya Katalin, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra / hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

            A jogtörténeti tárgyak ismereteit kiegészítve, a második félévben arra alapozva a speciálkollégium részletezni kívánja a középkori és újkori büntetőjogon belül a boszorkányokkal kapcsolatos rendelkezéseket. Megvizsgálásra kerülnek a korabeli Magyarország területén lezajlott boszorkányperek típus esetei is, külön kitekintésként a Német-Római Birodalom területén megjelenő boszorkányperek specialitásait ismerhetjük meg.

 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 1. A félévi tematika és a követelmények ismertetése. A téma általános ismertetése, feladatok és módszerek megbeszélése.
 2. Néphit, babona, boszorkány
 3. A boszorkányfogalom jogtörténeti meghatározása
 4. Eretnekség – Boszorkányság a középkori Európában (üldözések, az egyház szerepe, kínzások és ítéletek)
 5. A boszorkányperek okai
 6. Törvényi rendelkezések a boszorkányok ellen a Német Birodalom területén
 7. Törvényi rendelkezések Magyarországon a boszorkányok ellen
 8. Kivégzések, tortúra és megszégyenítés a középkori és kora újkori Magyarországon
 9. Büntetőperes eljárás a középkori Magyarországon
 10. Nyugati hatás érvényesülése a magyar boszorkányperekben
 11. Szegedi boszorkányperek jogtörténeti aspektusai
 12.  Boszorkányüldözések elleni harc Európa nyugati területein
 13. Boszorkányüldözések elleni harc Magyarországon
 14. Teszt – Elkerülhettük volna a máglyát?
 15. Összegzés, félév zárása

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A tárgy oktatása az előadásokra, az oktató által megjelölt irodalomra és az előadásokon kiadott segédanyagokra épül.

Az előadásokon való részvétel kötelező és célszerű, mert a félévvégi beszámoló letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni.

A tárgy teljesítése beszámoló formájában történik, amelyen NEM MEGFELELT – MEGFELELT – KIVÁLÓAN MEGFELELT értékelést alkalmazunk.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A hallgatók a tárgyat két módon teljesíthetik. Az előadáson elhangzottak alapján a szorgalmi időszak utolsó napjáig otthon készítenek egy 8-10 oldalas házi dolgozatot. Ennek témája kizárólag a tárgy tematikájához tartozó lehet, korrekt lábjegyzettel és szakirodalom jegyzékkel kell ellátni. Másik lehetőség, hogy a vizsgaidőszakban félévvégi írásbeli beszámoló alapján adnak számot a hallgatók a megszerezett tudásról az oktató által kijelölt vizsganapokon. A beszámoló az előadás anyagából és a kiosztott segédanyagból lesz.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Soldan-Heppe: Geschichte der Hexenprozesse München, 1911.
 2. Tárkány-Szűcs, Ernő: Magyar jogi népszokások Bp., 1981.
 3. Werbőczy István: Tripartitum Opus Juris consuetudinarii Regni Hungariae, M.Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1894.
 4. Schram, Ferenc: Magyarországi boszorkányperek I-III. kötet Bp., 1978-1982.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Schormann, Gerhard: Der Krieg gegen die Hexen Göttingen, 1991.
 2. 2.      Tóth, László: Az istenítéletekről különös tekintettel hazánkra Budapest, 1908.
 3. Temesváry, Ferenc Dr.: Büntetőeszközök a régi Magyarországon In: Jánosházi múzeum közleményei, Szombathely, 1970.

 

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon, e-mailben): A/6-os épület 219-es szoba. Telefon: 06/46/565111/23-39; e-mail: jogkatka@uni-miskolc.hu. Az ügyelet időpontjait az első konzultáción ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella  A/6.épület 222. szoba             Tel: 0646/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2015. január 29.

Dr. Koncz Ibolya Katalin

tárgyfelelős

 

 

Vissza