Nappali - Büntető ügyviteli gyakorlat - AJBUE133IÜN3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntető ügyviteli gyakorlat tantárgy

 tárgykód: AJBUE133IÜN3

igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Az előadás ideje: szerda 11.00-12.30 óra; helye:  A1/309 

 

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntető eljárásjog 1.

Egyidejű felvétel: -   

Óraszám/hét: 1 óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 4

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntető ügyek mindennapi gyakorlati intézésében, különösen a büntetőirodán, a bírói munka során alkalmazásra kerülő ügyviteli szabályokat illetőleg a büntetés-végrehajtási csoport ügyvitelét.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

Szeptember 13.:   A büntető ügyek ügyvitele a büntető irodán. A bírósági irattár,        elektronikus ügykezelés, tájékoztatás a félfogadásról és beadványok átvételéről, tárgyaláson kívül előadott kérelmek, jegyzőkönyv, elveszett, megsemmisült irat, a felvilágosítás és mellékletek készítése.

                            ea: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Szeptember 27.:   Intézkedés távközlési és elektronikus eszköz igénybevételéről, a bélyegzők és nyomtatványok használata. A tárgyalási jegyzék jellemzői, A beadványok átvétele és a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érkező elektronikus beadványok.

                               ea: Dr.Nagy Anita egyetemi docens

Október  11.:       Az irat érkezési ideje és hiánypótlása. Pénz és érték kezelése, az írásbeli bizonyítékok és fontos iratok kezelése. A lajstromozás és ügycsoportok fajtái. Az ügyelosztás módszerei és a soron kívüli eljárás.

                            ea: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Október  25.:       A bírósági irat kézbesítése, csatolás-egyesítés, az irat elküldése és kiadmány fogalma. A befejezett ügy fogalma és adatszolgáltatás a bűnügyi nyilvántartás részére. A tanú személyi adatainak zárt kezelése, különösen védett tanú adatainak kezelése. 

                            ea: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

 

November 8:        Jegyzőkönyv készítése, Irodai utasítások kezelése

Büntetés-végrehajtási csoport ügyvitele

                            ea: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

November 22.:     ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ

                            ea: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

December 6 .:      Aláíráspótlás

                            ea: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

 

3. Aláírás feltétele, a félév elfogadásának feltételei

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. A gyakorlatokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Beszámolóra a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. 

 

4. Vizsgakövetelmények leírása, vizsgára bocsátás feltételei, számonkérés követelményei

A tárgy oktatása írásbeli beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

A beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére háromfokozatú minősítéssel kerül sor:  kiválóan megfelelt, megfelelt és nem megfelelt. 

 

5. Kötelező tananyag

  • 2002. évi 4. számú szabályzat a bíróságok egységes iratkezeléséről
  • 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól
  • Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok
  • egységes iratkezelési szabályzatáról
  • Wopera Zsuzsa – Kormos Erzsébet – Nagy Anita – Nagy Andrea – Nagy Adrienn:
    Az igazságszolgáltatás szervezete és ügyviteli szabályai. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, (181-243.oldal)

 

6. Ajánlott irodalom

  • Nagy Anita:Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

 Önellenőrző kérdések

Dr. Nagy Anita: Büntető ügyvitel - elnapolás és elhalasztás témaköre

Vissza