Nappali - Büntető ügyviteli gyakorlat - AJBUE133IÜN3

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntető ügyviteli gyakorlat, Igazságügyi igazgatási alapszak, nappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntető ügyviteli gyakorlat

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE133IÜN3 (nappali)

AJBUE132IÜ3 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Közreműködő oktató: Prof. Dr.Nagy Anita egyetemi tanár

Javasolt félév: 3Ő. félév

Előfeltétel: –

Óraszám:

nappali: 0+1 óra / hét

levelező: 0+5 óra/ félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 4

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntető ügyek mindennapi gyakorlati intézésében, különösen a büntetőirodán, a bírói munka során alkalmazásra kerülő ügyviteli szabályokat, illetőleg a büntetés-végrehajtási csoport ügyvitelét.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T10, T13

képesség: K2, K3, K6, K8

attitűd: A4, A5, A8

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4

Tantárgy tematikus leírása:

Gyakorlat:

Nappali tagozaton

Október  3.: A büntető ügyek ügyvitele a büntető irodán. A bírósági irattár, elektronikus ügykezelés, tájékoztatás a félfogadásról és beadványok átvételéről, tárgyaláson kívül előadott kérelmek, jegyzőkönyv, elveszett, megsemmisült irat, a felvilágosítás és mellékletek készítése. Intézkedés távközlési és elektronikus eszköz igénybevételéről, a bélyegzők és nyomtatványok használata. A tárgyalási jegyzék jellemzői, A beadványok átvétele és a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érkező elektronikus beadványok. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október  17.: Az irat érkezési ideje és hiánypótlása. Pénz és érték kezelése, az írásbeli bizonyítékok és fontos iratok kezelése. A lajstromozás és ügycsoportok fajtái. Az ügyelosztás módszerei és a soron kívüli eljárás. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 14.: A bírósági irat kézbesítése, csatolás-egyesítés, az irat elküldése és kiadmány fogalma. A befejezett ügy fogalma és adatszolgáltatás a bűnügyi nyilvántartás részére. A tanú személyi adatainak zárt kezelése, különösen védett tanú adatainak kezelése. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 28.: Jegyzőkönyv készítése, Irodai utasítások kezelése. Büntetés-végrehajtási csoport ügyvitele. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

December 5.: ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Levelező tagozaton:

2018. november 9. (péntek)  15.10-17.40 ( A/1 308)  - Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

A büntető ügyek ügyvitele a büntető irodán. A bírósági irattár, elektronikus ügykezelés, tájékoztatás a félfogadásról és beadványok átvételéről, tárgyaláson kívül előadott kérelmek, jegyzőkönyv, elveszett, megsemmisült irat, a felvilágosítás és mellékletek készítése.

Intézkedés távközlési és elektronikus eszköz igénybevételéről, a bélyegzők és nyomtatványok használata. A tárgyalási jegyzék jellemzői, A beadványok átvétele és a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érkező elektronikus beadványok.

Az irat érkezési ideje és hiánypótlása. Pénz és érték kezelése, az írásbeli bizonyítékok és fontos iratok kezelése. A lajstromozás és ügycsoportok fajtái. Az ügyelosztás módszerei és a soron kívüli eljárás. A bírósági irat kézbesítése, csatolás-egyesítés, az irat elküldése és kiadmány fogalma. A befejezett ügy fogalma és adatszolgáltatás a bűnügyi nyilvántartás részére. A tanú személyi adatainak zárt kezelése, különösen védett tanú adatainak kezelése. 

2018. november 30. ( péntek)  12.20-14.00  ( A/1 308) Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

A büntetés-végrehajtási csoport ügyvitele

IRÁSBELI BESZÁMOLÓ

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A félévben egy büntető ügyvitellel kapcsolatos esetismertetés jellegű beadandó feladatot kell a hallgatóknak elkészítenie, amely max. 10 pontot ér (6 ponttól megfelelt).

Gyakorlat teljesítésének módja, értékelése: Írásbeli dolgozat megírására kerül sor a félév végén.

A dolgozat ötfokozatú értékelés alá esik,ahol az egyes érdemjegyek közötti megítélés százalékos arányban a következő:

0-50%: elégtelen (1)

51-60 %: elégséges (2)

61-75 %: közepes (3)

76-85 %: jó (4)

86- 100 %: jeles (5)

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentáció, esetismertetés.

 

Kötelező irodalom:

  1. 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól
  2. Wopera Zsuzsa – Kormos Erzsébet – Nagy Anita – Nagy Andrea – Nagy Adrienn: Az igazságszolgáltatás szervezete és ügyviteli szabályai. Novotni Kiadó, Miskolc, 2010, (181-243. oldal)
  3. Joel Samaha: Criminal Justice. West Publishing Company, 1988. 514-776.

Ajánlott irodalom:

  1. Nagy Anita: Büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásaiban, az Európai Unióban és a hazai jogalkotásban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2008.
  2. Nagy Anita: Elnapolás-elhalasztás
  3. http://jogikar.uni-miskolc.hu/bunteto_eljarasjogi_es_buntetesvegrehajtasi_jogi_tanszek_tansegedletek
  4. European Standards on Criminal Defence Rights: ECtHR Jurisprudence. Open Society Justice Initiative. 2013.http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/digests-arrest%20rights-european-court-human-rights-20130419.pdf


 Önellenőrző kérdések

Dr. Nagy Anita: Büntető ügyvitel - elnapolás és elhalasztás témaköre

Vissza