Levelező - Büntetés-végrehajtási alapismeretek - AJBUE812JFL3

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntetés-végrehajtási alapismeretek, Jogi felsőoktatási szakképzés nappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntetés-végrehajtási jogi alapismeretek

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE812JFN3 (nappali)

AJBUE812JFL3 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k):  Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Javasolt félév: 3Ő félév

Előfeltétel: Bevezetés a bűnügyi tudományokba

AJBKR821JFN2 (nappali)

AJBKR822JFL2 (levelező)

Óraszám:

nappali: 2+0 óra / hét

levelező: 10+0 óra/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait; betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T6

képesség: K1, K2, K8, K19, K23

attitűd: A6, A10

autonómia és felelősség: F3, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

Nappali tagozaton:

Az előadás ideje: szerda 8.00-9.30 óra; helye: A/1 308.

Szeptember 12.: A büntetés-végrehajtási jog feladata és célja. A büntetés-végrehajtási jog hazai és nemzetközi forrásai. ea:Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Szeptember 26: A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja, alapelvei.Az elítélt megismerése és klasszifikációja, az elítéltek biztonsági kockázatának elemzése. Fokozatok/rezsimrendszerek, átmeneti részleg, enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása, fokozatváltás. ea: :Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október 03: Az elítélt, illetve a joghátránnyal érintett kötelezettségei és jogai. Az elítélt jogi helyzete. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október 10.: Sajátos kezelési igényű elítéltek számára kialakított részlegek. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október 17.: Az elítéltek reintegrációja. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október 24.: Különleges fogvatartotti csoport végrehajtási sajátosságai. Az elítéltek szabadítása és utógondozása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 7.: A büntetőjogi elzárás végrehajtása, a kényszergyógykezelés és előzetes kényszergyógykezelés végrehajtása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 14.: Az őrizet és a letartóztatás végrehajtása, javítóintézeti nevelés végrehajtása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 21.: Szabadságelvonással nem járó büntetések és intézkedések végrehajtása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 28: Az ügyész törvényességi felügyelete. A büntetés-végrehajtási bíró feladata és a végrehajtásért felelős szerv döntése, a panasz és a bírósági jogorvoslat. ea: Prof.Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

December 5.: Szabadságelvonással nem járó büntetések és intézkedések végrehajtása tárgyában konzultáció. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

December 12.: Konzultáció. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Levelező tagozaton:

2018. november 24. 8.30.-12.40 ( A/6 203) Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

A büntetés-végrehajtási jog feladata és célja. A büntetés-végrehajtási jog hazai és nemzetközi forrásai, A büntetés-végrehajtási jog általános szabályai, A szabadságvesztés végrehajtása (cél, alapelve, megkezdése, végrehajtás rendje és érvényesítésének eszközei, sajátos kezelési igényű elítéltek, elítéltek jogi helyzete), Az elítéltek reintegrációja és különleges fogvatartotti csoportok végrehajtási sajátosságai, Az elítéltek szabadítása és utógondozása, Az ügyész törvényességi felügyelete, A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása.

2018. december 8. 8.30.- 12.40 ( A/6 203) Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi  tanár

A kegyelmi és a kötelező kegyelmi eljárás elhatárolása, A reintegrációs őrizet és nemzetközi gyakorlata,  A feltételes szabadon bocsátás az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiben, Túlzsúfoltság kérdése és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletében, A büntetőjogi elzárás, a javítóintézeti nevelés, a kényszergyógykezelés, előzetes kényszergyógykezelés és a letartóztatás végrehajtása, A szabadságelvonással nem járó jogkövetkezmények (büntetések és intézkedések)  végrehajtása. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A félévben egy büntetés-végrehajtással kapcsolatos esetismertetés jellegű beadandó feladatot kell a hallgatóknak elkészítenie, amely max. 10 pontot ér (6 ponttól megfelelt).

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Írásbeli vizsgadolgozat megírására kerül sor a félév végén.

A kollokviumi vizsgadolgozat ötfokozatú értékelés alá esik, ahol az egyes érdemjegyek közötti megítélés százalékos arányban a következő:

0-50%: elégtelen (1)

51-60 %: elégséges (2)

61-75 %: közepes (3)

76-85 %: jó (4)

86- 100 %: jeles (5)

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentáció, esetismertetés.

Kötelező irodalom:

  1. Nagy Anita: Büntetés-végrehajtásjogi  európai kitekintéssel Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2017. 87-303.oldal
  2. 2013.évi CCXL. törvény a büntetések és intézkedések végrehajtásáról
  3. Richard Edney: Imprisonment and prisoners right
  4. http://www.lawhandbook.org.au/2018_03_08_00_imprisonment_and_prisoner_rights

 

Ajánlott irodalom:

  1. Nagy Anita: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2015.
  2. Horváth Tibor (szerk.): Büntetés-végrehajtási jog. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2007.
  3. Vokó György: A magyar büntetés-végrehajtási jog. Dialóg Campus, Budapest – Pécs, 2001.
  4. Handbook on Prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf

Vissza