Levelező - Büntetés-végrehajtási alapismeretek - AJBUE812JFL3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetés-végrehajtási alapismeretek tantárgy

tárgykód: AJBUE812JFL3

jogi felsőoktatási szakképzés levelező tagozat

2015/2016. tanév 1. félév

  

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Tárgyfelelős tanszék: Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek

Egyidejű felvétel: -   

Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait. A hallgatók betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának főbb szabályaiba, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

I. 2015. október 10. (szombat) 8.30-12.40 (A6/131) – Dr. Nagy Anita egyetemi docens
A büntetés-végrehajtási jog funkciója, fogalma, helye a jogrendszerben. A büntetés-végrehajtási jog forrásai.
A büntetés-végrehajtás nemzetközi egyezményekben és szabályokban.
A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja és rendje. Alapelvek.
Az elítélt jogi helyzete.
Az elítéltek nevelése.
Különleges fogvatartotti csoportok szabadságvesztés-büntetésének végrehajtási sajátosságai
Az elítéltek szabadítása

II. 2015.november 6. (péntek) 14.20-18.30 (A6/131) - Dr. Nagy Anita egyetemi docens
A javítóintézeti nevelés végrehajtása, kényszergyógykezelés végrehajtása
Az előzetes letartóztatás végrehajtása.
Az őrizet végrehajtása. A szabálysértési elzárás végrehajtásának szabályai.
Egyes büntetések végrehajtása I.
Egyes büntetések végrehajtása II.
Egyes intézkedések végrehajtása
Az ügyész törvényességi felügyelete.
A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. 

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

 

5. Kötelező tananyag

  • Lőrincz József – Nagy Anita: Büntetés-végrehajtásjogi alapfogalmak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2011.
  • 2013. évi CCXL. törvény a büntetések és intézkedések végrehajtásáról

 

6. Ajánlott irodalom

  • Büntetés-végrehajtási jog (szerk.: Dr. Horváth Tibor). Bp., Rejtjel Kiadó, 2007.
  • Lőrincz József – Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012.
  • Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2009.
  • Belovics Ervin - Vokó György :A büntetés-végrehajtási jog magyarázata. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó, 2014.
  • Handbook on Prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009
  • Handbook of basic principles and promising aractices on Alternatives to Imprisonment UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2007

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2015. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza