Levelező - Büntetés-végrehajtási alapismeretek - AJBUE812JFL3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetés-végrehajtási alapismeretek tantárgy

tárgykód: AJBUE812JFL3

jogi felsőoktatási szakképzés levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

  

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Tárgyfelelős tanszék: Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek

Egyidejű felvétel: -   

Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait. A hallgatók betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának főbb szabályaiba, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

2017. október 28. (szombat) 13.20-17.30 (A6/131) – Dr. Nagy Anita egyetemi docens

A büntetés-végrehajtási jog funkciója, fogalma, helye a jogrendszerben. A büntetés-végrehajtási jog forrásai.

A büntetés-végrehajtás nemzetközi egyezményekben és szabályokban.

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja és rendje. Alapelvek.

Az elítélt jogi helyzete.

Az elítéltek reintegrációja

Különleges fogvatartotti csoportok szabadságvesztés-büntetésének végrehajtási sajátosságai

Az elítéltek szabadítása

 

2017.december 2. (szombat) 14.10-18.20 (A6/131) - Dr. Nagy Anita egyetemi docens

A javítóintézeti nevelés végrehajtása, kényszergyógykezelés végrehajtása

Az előzetes letartóztatás végrehajtása.

Az őrizet végrehajtása. A szabálysértési elzárás végrehajtásának szabályai.

Egyes büntetések végrehajtása I.

Egyes büntetések végrehajtása II.

Egyes intézkedések végrehajtása

Az ügyész törvényességi felügyelete.

A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. 

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

 

5. Kötelező tananyag

  • Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel, Bíbor kiadó 2017 I-V fejezet
  • 2013. évi CCXL. törvény a a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 

6. Ajánlott irodalom

  • Büntetés-végrehajtási jog (szerk.: Dr. Horváth Tibor). Bp., Rejtjel Kiadó, 2007.
  • Lőrincz József – Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012.
  • Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2009.
  • Belovics Ervin - Vokó György :A büntetés-végrehajtási jog magyarázata. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó, 2014.
  • Handbook on Prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009
  • Handbook of basic principles and promising aractices on Alternatives to Imprisonment UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2007

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza