Levelező - Büntetés-végrehajtási alapfogalmak - AJBUE712JAL4

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak c. tantárgyból

 tárgykód: AJBUE712JAL4

jogi asszisztens

képzés levelező tagozat

2013/2014. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség : nincs   

Egyidejű felvétel :nincs   

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait. A hallgatók betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának főbb szabályaiba, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

I. 2014. február. 28. 14.20-17.30 óra; A/1 228. – Dr. Nagy Anita

A büntetés-végrehajtási jog funkciója, fogalma, helye a jogrendszerben. A büntetés-végrehajtási jog forrásai. A büntetés-végrehajtás nemzetközi egyezményekben. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja és rendje. Alapelvek. Az elítélt jogi helyzete. Az elítéltek nevelése. Különleges fogvatartotti csoportok szabadságvesztés-büntetésének végrehajtási sajátosságai. Az elítéltek szabadítása.

II. 2014. április 12. 12.40-16.00 óra; A/1 228. – Dr. Nagy Anita

A javítóintézeti nevelés, a kényszergyógykezelés végrehajtása. Az előzetes letartóztatás  és az őrizet végrehajtása. A szabálysértési elzárás végrehajtásának szabályai. Egyes büntetések  és az intézkedések végrehajtása.

III. 2014. május 2. 14.20-15.50 óra; A/1 228. – Dr. Nagy Anita

Az ügyész törvényességi felügyelete. A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása.

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte.  

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A tárgy oktatása írásbeli beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

A beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére háromfokozatú  minősítéssel kerül sor:  kiválóan megfelelt, megfelelt és nem megfelelt. 

 

5. Kötelező tananyag

  • Lőrincz József – Nagy Anita: Büntetés-végrehajtásjogi alapfogalmak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2011.
  • Joel Samaha: Criminal Justice. West Publishing Company, 1988.   514 – 776.

 

6. Ajánlott irodalom

  • Büntetés-végrehajtási jog (szerk.: Horváth Tibor). Budapest, Rejtjel Kiadó, 2007.  
  • Vokó György: A magyar büntetés-végrehajtási jog, Dialóg Campus, 2001
  • Handbook on Prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009
  • Handbook for prison leaders. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

1979.évi 11. tvr a büntetésekről és intézkedésekről

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2014. február 7.

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Vissza