Nappali - Büntetés-végrehajtási alapismeretek - AJBUE812JFN3

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntetés-végrehajtási alapismeretek, Jogi felsőoktatási szakképzés nappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntetés-végrehajtási jogi alapismeretek

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE812JFN3 (nappali)

AJBUE812JFL3 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k):  Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Javasolt félév: 3Ő félév

Előfeltétel: Bevezetés a bűnügyi tudományokba

AJBKR821JFN2 (nappali)

AJBKR822JFL2 (levelező)

Óraszám:

nappali: 2+0 óra / hét

levelező: 10+0 óra/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait; betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T6

képesség: K1, K2, K8, K19, K23

attitűd: A6, A10

autonómia és felelősség: F3, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

Nappali tagozaton:

Az előadás ideje: szerda 8.00-9.30 óra; helye: A/1 308.

Szeptember 12.: A büntetés-végrehajtási jog feladata és célja. A büntetés-végrehajtási jog hazai és nemzetközi forrásai. ea:Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Szeptember 26: A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja, alapelvei. Az elítélt megismerése és klasszifikációja, az elítéltek biztonsági kockázatának elemzése. Fokozatok/rezsimrendszerek, átmeneti részleg, enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása, fokozatváltás. ea: :Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október 03: Az elítélt, illetve a joghátránnyal érintett kötelezettségei és jogai. Az elítélt jogi helyzete. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október 10.: Sajátos kezelési igényű elítéltek számára kialakított részlegek. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október 17.: Az elítéltek reintegrációja. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október 24.: Különleges fogvatartotti csoport végrehajtási sajátosságai. Az elítéltek szabadítása és utógondozása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 7.: A büntetőjogi elzárás végrehajtása, a kényszergyógykezelés és előzetes kényszergyógykezelés végrehajtása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 14.: Az őrizet és a letartóztatás végrehajtása, javítóintézeti nevelés végrehajtása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 21.: Szabadságelvonással nem járó büntetések és intézkedések végrehajtása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 28: Az ügyész törvényességi felügyelete. A büntetés-végrehajtási bíró feladata és a végrehajtásért felelős szerv döntése, a panasz és a bírósági jogorvoslat. ea: Prof.Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

December 5.: Szabadságelvonással nem járó büntetések és intézkedések végrehajtása tárgyában konzultáció. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

December 12.: Konzultáció. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Levelező tagozaton:

2018. november 24. 8.30.-12.40 ( A/6 203) Prof.Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

A büntetés-végrehajtási jog feladata és célja. A büntetés-végrehajtási jog hazai és nemzetközi forrásai, A büntetés-végrehajtási jog általános szabályai, A szabadságvesztés végrehajtása ( cél, alapelve, megkezdése, végrehajtás rendje és érvényesítésének eszközei, sajátos kezelési igényű elítéltek, elítéltek jogi helyzete), Az elítéltek reintegrációja és különleges fogvatartotti csoportok végrehajtási sajátosságai, Az elítéltek szabadítása és utógondozása, Az ügyész törvényességi felügyelete, A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása.

2018. december 8. 8.30.- 12.40 ( A/6 203) Prof.Dr. Nagy Anita egyetemi  tanár

A kegyelmi és a kötelező kegyelmi eljárás elhatárolása, A reintegrációs őrizet és nemzetközi gyakorlata,  A feltételes szabadon bocsátás az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiben, Túlzsúfoltság kérdése és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletében, A büntetőjogi elzárás, a javítóintézeti nevelés, a kényszergyógykezelés, előzetes kényszergyógykezelés és a letartóztatás végrehajtása, A szabadságelvonással nem járó jogkövetkezmények (büntetések és intézkedések)  végrehajtása. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A félévben egy büntetés-végrehajtással kapcsolatos esetismertetés jellegű beadandó feladatot kell a hallgatóknak elkészítenie, amely max. 10 pontot ér (6 ponttól megfelelt).

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Írásbeli vizsgadolgozat megírására kerül sor a félév végén.

A kollokviumi vizsgadolgozat ötfokozatú értékelés alá esik, ahol az egyes érdemjegyek közötti megítélés százalékos arányban a következő:

0-50%: elégtelen (1)

51-60 %: elégséges (2)

61-75 %: közepes (3)

76-85 %: jó (4)

86- 100 %: jeles (5)

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentáció, esetismertetés.

Kötelező irodalom:

  1. Nagy Anita: Büntetés-végrehajtásjogi  európai kitekintéssel Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2017. 87-303.oldal
  2. 2013.évi CCXL. törvény a büntetések és intézkedések végrehajtásáról
  3. Richard Edney: Imprisonment and prisoners right http://www.lawhandbook.org.au/2018_03_08_00_imprisonment_and_prisoner_rights

 

Ajánlott irodalom:

  1. Nagy Anita: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2015.
  2. Horváth Tibor (szerk.): Büntetés-végrehajtási jog. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2007.
  3. Vokó György: A magyar büntetés-végrehajtási jog. Dialóg Campus, Budapest – Pécs, 2001.
  4. Handbook on Prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf

 

 

 

Vissza