Nappali - Büntetés-végrehajtási alapismeretek - AJBUE812JFN3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetés-végrehajtási alapismeretek tantárgy

tárgykód: AJBUE812JFN3

jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

Az előadás ideje: szerda 12.00-14.00 óra; helye: A/1 308.

Tematika a 2016/2017. tanév 1. félévben

 

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Bűnügyi és büntetőjogi alapismeretek

Egyidejű felvétel: -   

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait. A hallgatók betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának főbb szabályaiba, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.


2. A tantárgy tematikus leírása

1. A büntetés-végrehajtási jog funkciója, fogalma, helye a jogrendszerben. A büntetés-végrehajtási jog forrásai.
2. A büntetés-végrehajtás nemzetközi egyezményekben és szabályokban.
3. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja és rendje. Alapelvek.
4. Az elítélt jogi helyzete.
5. Az elítéltek nevelése.
6. Különleges fogvatartotti csoportok szabadságvesztés-büntetésének végrehajtási sajátosságai
7. Az elítéltek szabadítása
8. A javítóintézeti nevelés végrehajtása, kényszergyógykezelés végrehajtása
9. Az előzetes letartóztatás végrehajtása.
10. Az őrizet végrehajtása. A szabálysértési elzárás végrehajtásának szabályai.
11. Egyes büntetések végrehajtása I.
12. Egyes büntetések végrehajtása II.
13. Egyes intézkedések végrehajtása
14. Az ügyész törvényességi felügyelete.
15. A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása. Az ombudsman részvétele a büntetés-végrehajtás kontrolljában

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. 

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

 

5. Kötelező tananyag

  • Lőrinc József – Nagy Anita : Büntetés-végrehajtási alapfogalmak, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2011.
  • 2013. évi CCXL. törvény a büntetések és intézkedések végrehajtásáról

 

6. Ajánlott irodalom

  • Büntetés-végrehajtási jog (szerk.: Dr. Horváth Tibor). Bp., Rejtjel Kiadó, 2007.
  • Lőrincz József – Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012.
  • Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2009.
  • Belovics Ervin - Vokó György :A büntetés-végrehajtási jog magyarázata. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó, 2014.
  • Handbook on Prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009
  • Handbook of basic principles and promising aractices on Alternatives to Imprisonment UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2007

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2016. szeptember

 

Vissza