Nappali - Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak - AJBUE712JAN4

 KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak c. tantárgyból

 tárgykód: AJBUE712JAN4

jogi asszisztens képzés, nappali tagozat

2013/2014. tanév II. félév

 

Az előadások ideje: szerda 12-14 óra; (A/1 308)

Tematika a 2013/2014. tanév 2. félévben

 

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség : nincs   

Egyidejű felvétel :nincs   

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait. A hallgatók betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának főbb szabályaiba, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

A büntetés-végrehajtási jog funkciója, fogalma, helye a jogrendszerben

A büntetés-végrehajtási jog forrásai. A büntetés-végrehajtás nemzetközi egyezményekben

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja és rendje

Alapelvek

Az elítélt jogi helyzete

Az elítéltek nevelése

Különleges fogvatartotti csoportok szabadságvesztés-büntetésének végrehajtási sajátossága

Az elítéltek szabadítása

A javítóintézeti nevelés

A kényszergyógykezelés végrehajtása

Az előzetes letartóztatás  és az őrizet végrehajtása

A szabálysértési elzárás végrehajtásának szabályai

Egyes büntetések  és az intézkedések végrehajtása

Az ügyész törvényességi felügyelete

A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az órákon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte.  

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A tárgy oktatása írásbeli beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

A beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére háromfokozatú  minősítéssel kerül sor:  kiválóan megfelelt, megfelelt és nem megfelelt. 

 

5. Kötelező tananyag

  • Lőrincz József – Nagy Anita: Büntetés-végrehajtásjogi alapfogalmak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2011.
  • Joel Samaha: Criminal Justice. West Publishing Company, 1988.   514 – 776.

 

6. Ajánlott irodalom

  • Büntetés-végrehajtási jog (szerk.: Horváth Tibor). Budapest, Rejtjel Kiadó, 2007.  
  • Vokó György: A magyar büntetés-végrehajtási jog, Dialóg Campus, 2001
  • Handbook on Prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009
  • Handbook for prison leaders. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

1979.évi 11. tvr a büntetésekről és intézkedésekről

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2014. február 7.

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza