Büntetés-végrehajtási jog - diplomás levelező - AJBUE270DIG3

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetés-végrehajtási jog tantárgy

tárgykód: AJBUE270DIG3

jogász osztatlan képzés diplomás levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Római jog 2.

Egyidejű felvétel: -   

Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait. A hallgatók betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának főbb szabályaiba, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

2017. szeptember 23. (szombat) 8.30-13.30 (XXI. előadó) Dr. Nagy Anita egyetemi docens

A büntetés-végrehajtási jog feladata és célja. A büntetés-végrehajtási jog hazai és nemzetközi forrásai, A büntetés-végrehajtási jog általános szabályai, A szabadságvesztés végrehajtása ( cél, alapelve, megkezdése, végrehajtás rendje és érvényesítésének eszközei, sajátos kezelési igényű elítéltek, elítéltek jogi helyzete),

Az elítéltek reintegrációja és különleges fogvatartotti csoportok végrehajtási sajátosságai,

Az elítéltek szabadítása és utógondozása, Az ügyész törvényességi felügyelete,

A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása.

 

2017. október  21. (szombat) 8.30-13.30 (XX. előadó) Dr. Nagy Anita egyetemi       docens

A kegyelmi és a kötelező kegyelmi eljárás elhatárolása, A reintegrációs őrizet

és nemzetközi gyakorlata,  A feltételes szabadon bocsátás az

Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiben, Túlzsúfoltság kérdése és az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletében, A büntetőjogi elzárás,

a javítóintézeti nevelés, a kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés

és előzetes letartóztatás végrehajtása, A szabadságelvonással nem járó

jogkövetkezmények ( büntetések és intézkedések)  végrehajtása.

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. 

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

 

5. Kötelező tananyag

  • Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel, Bíbor kiadó 2017
  • 2013. évi CCXL. törvény a büntetések és intézkedések végrehajtásáró

 

6. Ajánlott irodalom

  • Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2009.
  • Nagy Anita: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, 2015
  • Belovics Ervin - Vokó György :A büntetés-végrehajtási jog magyarázata. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó, 2014.
  • Handbook on Prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009
  • Handbook of basic principles and promising aractices on Alternatives to Imprisonment UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2007
  • Juhász Zsuzsanna – Lőrincz József: Büntetés-végrehajtási jog, Iurisperitus Bt, Szeged 2015
  • Joel Samaha: Criminal Justice. West Publishing Company, 1988. 514 – 776.
  • Lőrincz József – Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012.

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

 Önellenőrző kérdések

Dr. Nagy Anita: A büntetés-végrehajtási bíró

Dr. Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási bíró és a különleges eljárás kapcsolata

 

Vissza