Büntetés-végrehajtási jog - AJBUE134IÜ6

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetés-végrehajtási jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJBUE134IÜ6

igazságügyi igazgatási alapszak

képzés levelező tagozat

2015/2016. tanév II. félév

  

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntetőjog 2., Büntető eljárási jog 2.  

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 3

 

 1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait. A hallgatók betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának főbb szabályaiba, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

2016. február 20. 12.20-16.30 óra; XXXII. ea. – Dr. Nagy Anita egyetemi docens

A büntetés-végrehajtási jog funkciója, fogalma, helye a jogrendszerben. A büntetés-végrehajtási jog forrásai. A büntetés-végrehajtás nemzetközi egyezményekben. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja és rendje. Alapelvek. Az elítélt jogi helyzete. Az elítéltek reintegrációja.. Különleges fogvatartotti csoportok szabadságvesztés-büntetésének végrehajtási sajátosságai. Az elítéltek szabadítása.

2016.február 27. 12.20-16.30 óra; XXXII. ea. – Dr. Nagy Anita egyetemi docens

A javítóintézeti nevelés, a kényszergyógykezelés végrehajtása. Az előzetes letartóztatás  és az őrizet végrehajtása. A elzárás végrehajtásának szabályai. Egyes büntetések  és az intézkedések végrehajtása. Az ügyész törvényességi felügyelete. A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása.

 

3.  Aláírás feltétele

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. 

 

4.    Számonkérés követelményei

A tárgy oktatása írásbeli beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

A beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére háromfokozatú  minősítéssel kerül sor:  kiválóan megfelelt, megfelelt és nem megfelelt. 

 

5.    Kötelező tananyag

Lőrincz József – Nagy Anita: Büntetés-végrehajtásjogi alapfogalmak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2011.

Joel Samaha: Criminal Justice. West Publishing Company, 1988. 514 – 776.

 

6.    Ajánlott irodalom

Juhász Zsuzsanna- Lőrincz József : Büntetés-végrehajtási jog

Fundamenta Fontium Juris Criminalis, 2015

Büntetés-végrehajtási jog (szerk.: Horváth Tibor). Budapest, Rejtjel Kiadó, 2007.  

Vokó György: A magyar büntetés-végrehajtási jog, Dialóg Campus, 2001

Handbook on Prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009

Handbook for prison leaders. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

2013.évi CCXL. törvény  a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2015. február

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza