Büntetés-végrehajtási jog - AJBUE134IÜN6, AJBUE154IÜ6

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 2. félév; Büntetés-végrehajtási jog, igazságügyi igazgatási alapszak nappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntetés-végrehajtási jog

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE134IÜN6

AJBUE154IÜ6

Tárgyfelelős intézet:

Bűnügyi Tudományok Intézete,

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k):  Prof. Dr.Nagy Anita egyetemi tanár

Javasolt félév: 3Ő félév

Előfeltétel:

Büntetőjog 2 AJBKR131IÜN5

Büntető-eljárási jog 2. AJBUE141IÜ4

Óraszám:

nappali: 2+0 óra / hét

levelező: 10+0 óra/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait; betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.

 Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T6

képesség: K1, K2, K8, K19, K23

attitűd: A6, A10

autonómia és felelősség: F3, F8

Tantárgy tematikus leírása:

Nappali tagozaton:

Az előadás ideje: csütörtök 10.00-11.30. óra; helye: A/6 131.

Február 14.:

A büntetés-végrehajtási jog feladata és célja. A büntetés-végrehajtási jog hazai és nemzetközi forrásai.

ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Február 21.:

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának célja, alapelvei.Az elítélt megismerése és klasszifikációja, az elítéltek biztonsági kockázatának elemzése. Fokozatok/rezsimrendszerek, átmeneti részleg, enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása, fokozatváltás.

ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Február 28.:      

Az elítélt, illetve a joghátránnyal érintett kötelezettségei és jogai.

Az elítélt jogi helyzete, Sajátos kezelési igényű elítéltek számára kialakított részlegek. Különleges fogvatartotti csoport végrehajtási sajátosságai. Az elítéltek szabadítása és utógondozása.

ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Március 7. :

Szabadságelvonással nem járó büntetések és intézkedések végrehajtása.

ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Március 14. :

Az elítéltek reintegrációja.

ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Március 21.:

Az ügyész törvényességi felügyelete. A büntetés-végrehajtási bíró feladata és a végrehajtásért felelős szerv döntése, a panasz és a bírósági jogorvoslat.

ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Levelező tagozaton:

2019. február 22. (péntek) 15.10-19.20

Helye: XIX. előadó

ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

 • A büntetés-végrehajtási jog feladata és célja.
 • A büntetés-végrehajtási jog hazai és nemzetközi forrásai.
 • A büntetés-végrehajtási jog általános szabályai.
 • A szabadságvesztés végrehajtása (célja, alapelve, megkezdése, végrehajtás rendje és érvényesítésének eszközei, sajátos kezelési igényű elítéltek, elítéltek jogi helyzete).
 • Az elítéltek reintegrációja és különleges fogvatartotti csoportok végrehajtási sajátosságai.
 • Az elítéltek szabadítása és utógondozása.
 •  Az ügyész törvényességi felügyelete.
 • A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása.

2019. március 2. (szombat) 11.00-16.00

Helye: XIX. előadó

ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

 • A kegyelmi és a kötelező kegyelmi eljárás elhatárolása, A reintegrációs őrizet és nemzetközi gyakorlata.
 • A feltételes szabadon bocsátás az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiben.
 • Túlzsúfoltság kérdése és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletében.
 • A büntetőjogi elzárás, a javítóintézeti nevelés, a kényszergyógykezelés, előzetes kényszergyógykezelés és a letartóztatás végrehajtása.
 • A szabadságelvonással nem járó jogkövetkezmények (büntetések és intézkedések) végrehajtása. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A félévben egy büntetés-végrehajtással kapcsolatos esetismertetés jellegű beadandó feladatot kell a hallgatóknak elkészítenie, amely max. 10 pontot ér (6 ponttól megfelelt).

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Írásbeli vizsgadolgozat megírására kerül sor a félév végén.

A kollokviumi vizsgadolgozat ötfokozatú értékelés alá esik, ahol az egyes érdemjegyek közötti megítélés százalékos arányban a következő:

   0-50%: elégtelen (1)

51-60 %: elégséges (2)

61-75 %: közepes (3)

76-85 %: jó (4)

86- 100 %: jeles (5)

Az ismeretátadás módja: tematikus prezentáció, esetismertetés.

Kötelező irodalom:

 1. Nagy Anita: Büntetés-végrehajtásjog európai kitekintéssel. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2017. 87-303.oldal
 2. 2013.évi CCXL. törvény a büntetések és intézkedések végrehajtásáról
 3. Richard Edney: Imprisonment and prisoners right http://www.lawhandbook.org.au/2018_03_08_00_imprisonment_and_prisoner_rights

 

Ajánlott irodalom:

 1. Nagy Anita: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2015.
 2. Horváth Tibor (szerk.): Büntetés-végrehajtási jog. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2007.
 3. Vokó György: A magyar büntetés-végrehajtási jog. Dialóg Campus, Budapest – Pécs, 2001.
 4. Handbook on Prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf

 

  

Vissza