Büntetés-végrehajtási jog - AJBUE270N9

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Büntetés-végrehajtási jog tantárgy

tárgykód: AJBUE270N9

jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

Az előadás ideje: szerda 14.00-15.30 óra; helye: XX. ea.

 Tematika a 2017/2018. tanév 1. félévben

 

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Nagy Anita egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Büntető eljárási jog 3. 

Egyidejű felvétel: -   

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait. A hallgatók betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának főbb szabályaiba, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

A büntetés-végrehajtási jog feladata és célja. A büntetés-végrehajtási jog hazai és nemzetközi forrásai

A büntetés-végrehajtási jog általános szabályai

A szabadságvesztés végrehajtása I. ( cél, alapelve, megkezdése, végrehajtás rendje és érvényesítésének eszközei)

A szabadságvesztés végrehajtása II ( sajátos kezelési igényű elítéltek, elítéltek jogi helyzete)

Az elítéltek reintegrációja és különleges fogvatartotti csoportok végrehajtási sajátosságai

Az elítéltek szabadítása és utógondozása Az ügyész törvényességi felügyelete. A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása

A kegyelmi és a kötelező kegyelmi eljárás elhatárolása

A reintegrációs őrizet és nemzetközi gyakorlata 

A feltételes szabadon bocsátás az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiben

Túlzsúfoltság kérdése és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletében

A büntetőjogi elzárás, a javítóintézeti nevelés, a kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés és előzetes letartóztatás végrehajtása

A szabadságelvonással nem járó jogkövetkezmények ( büntetések és intézkedések)  végrehajtása 

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte. 

 

4. Vizsgakövetelmények leírása

A tárgy oktatása írásbeli vizsgával zárul, amelyen az írásos tananyag és az órákon elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak.

 

5. Kötelező tananyag

 • Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel, Bíbor kiadó 2017
 • 2013. évi CCXL. törvény a a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 

6. Ajánlott irodalom

 • Lőrincz József: Büntetőpolitika és börtönügy. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2009.
 • Nagy Anita: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, 2015
 • Belovics Ervin - Vokó György :A büntetés-végrehajtási jog magyarázata. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó, 2014.
 • Handbook on Prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009
 • Handbook of basic principles and promising aractices on Alternatives to Imprisonment UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2007
 • Juhász Zsuzsanna – Lőrincz József: Büntetés-végrehajtási jog, Iurisperitus Bt, Szeged 2015
 • Joel Samaha: Criminal Justice. West Publishing Company, 1988. 514 – 776.
 • Lőrincz József – Nagy Anita: Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012.
 • Juhász Zsuzsanna – Lőrincz József: Büntetés-végrehajtási jog, Iurisperitus Bt, Szeged 2015

 

Egyéb tudnivalók:

A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató – tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.

 

Miskolc, 2017. szeptember

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza