Büntetés-végrehajtási jog - AJBUE270N9

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019 tanév 1. félév; Büntetés-végrehajtási jog, Jogász osztatlan képzés, nappali/levelező

Tantárgy neve:

Büntetés-végrehajtási jog

Tantárgy Neptun kódja:

AJBUE270N9 (nappali)

AJBUE270L9 (levelező)

AJBUE270D3 (diplomás levelező)

Tárgyfelelős intézet: Bűnügyi Tudományok Intézete Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár, meghívott előadók

Javasolt félév:

AJBUE270N9 (nappali) 9Ő

AJBUE270L9 (levelező) 9Ő

AJBUE270D3 (diplomás levelező) 3Ő

Előfeltétel:

Büntetőeljárási jog 3. AJBUE277N7 (nappali)

Büntetőeljárási jog 3. AJBUE277L7 (levelező)

Római jog 2. AJROM273D2 (diplomás levelező)

Óraszám:

nappali: 2+0 óra / hét

levelező: 12+0 óra/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a büntetések és intézkedések végrehajtásának elméleti alapjait; betekintést nyernek a büntetés-végrehajtási jog elméleti alapkérdéseibe, az elítéltek jogi helyzetébe, a büntetések és intézkedések végrehajtásának fontosabb elvi és jogi kérdéseibe, valamint a büntetőeljárási kényszerintézkedések végrehajtásába.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T11, T13, T14

képesség: K4, K19, K22, K23, K28, K29, K30

attitűd: A10, A11, A14,

autonómia és felelősség: F1

Tantárgy tematikus leírása:

Nappali tagozaton:

Az előadások ideje: szerda 12.00-14.00 óra; helye: XXI. ea.

Szeptember 12.: A büntetés-végrehajtási jog feladata és célja. A büntetés-végrehajtási jog hazai és nemzetközi forrásai. A büntetés-végrehajtási jog általános szabályai, történeti fejlődése. ea: Dr. Lőrincz József c. egyetemi tanár

Szeptember 26.: A szabadságvesztés végrehajtása I. (cél, alapelve, megkezdése, végrehajtás rendje és érvényesítésének eszközei). ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október 3: A szabadságvesztés végrehajtása II (sajátos kezelési igényű elítéltek, elítéltek jogi helyzete). ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október 10.: Az elítéltek reintegrációja és különleges fogvatartotti csoportok végrehajtási sajátosságai. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Október 17.: Túlzsúfoltság és kártalanítási eljárás a magyar büntetés-végrehajtásban. ea: Dr. Pallo József bv. ezredes

Október 24.: Az elítéltek szabadítása és utógondozása Az ügyész törvényességi felügyelete. A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 7: A reintegrációs őrizet és nemzetközi gyakorlata. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 14.: A feltételes szabadon bocsátás az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiben A kegyelmi és a kötelező kegyelmi eljárás elhatárolása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

November 21.: Különleges fogvatartotti csoportok végrehajtási sajátosságai (nők a fiatalkorúak és a nem magyar állampolgárságú elítéltek). ea: Dr. Lőrincz József c. egyetemi tanár

November 28: A büntetőjogi elzárás, a javítóintézeti nevelés, a kényszergyógykezelés, előzetes kényszergyógykezelés és a letartóztatás végrehajtása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

December 5: A szabadságelvonással nem járó jogkövetkezmények (büntetések és intézkedések) végrehajtása. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

December 12: Konzultáció. ea: Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

Levelező tagozaton

2018. szeptember 22. (szombat) 8.30-13.30 (XX. előadó) Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

A büntetés-végrehajtási jog feladata és célja. A büntetés-végrehajtási jog hazai és nemzetközi forrásai. A büntetés-végrehajtási jog általános szabályai. A szabadságvesztés végrehajtása (cél, alapelve, megkezdése, végrehajtás rendje és érvényesítésének eszközei, sajátos kezelési igényű elítéltek, elítéltek jogi helyzete). Az elítéltek reintegrációja és különleges fogvatartotti csoportok végrehajtási sajátosságai. Az elítéltek szabadítása és utógondozása, Az ügyész törvényességi felügyelete. A büntetés-végrehajtási bíró feladata és eljárása.

2018. október 6. (szombat) 8.30-13.30 (XX. előadó) Prof. Dr. Nagy Anita egyetemi tanár

A kegyelmi és a kötelező kegyelmi eljárás elhatárolása. A reintegrációs őrizet és nemzetközi gyakorlata. A feltételes szabadon bocsátás az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiben. Túlzsúfoltság kérdése és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletében. A büntetőjogi elzárás, a javítóintézeti nevelés, a kényszergyógykezelés, előzetes kényszergyógykezelés és a letartóztatás végrehajtása. A szabadságelvonással nem járó jogkövetkezmények (büntetések és intézkedések) végrehajtása. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

Nincs félévközi számonkérés

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy órarendben előírt foglalkozásain a hallgató köteles részt venni. Az előadásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Vizsgára a hallgató akkor bocsátható, ha az aláírást megszerezte.

Írásbeli vizsgadolgozat megírására kerül sor a félév végén.

A kollokviumi vizsgadolgozat ötfokozatú értékelés alá esik, ahol az egyes érdemjegyek közötti megítélés százalékos arányban a következő:

0-50%: elégtelen (1)

51-60 %: elégséges (2)

61-75 %: közepes (3)

76-85 %: jó (4)

86- 100 %: jeles (5)

Az ismeret átadásának módja tematikus prezentáció. A témakörök egy részéhez ppt anyag készül. Az előadásokat esetismertetések gazdagítják.

 

Kötelező irodalom:

  1. Nagy Anita: Büntetés-végrehajtásjog európai kitekintéssel. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2017.
  2. 2013.évi CCXL. törvény a büntetések és intézkedések végrehajtásáról
  3. Human rights and prison https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11Add3en.pdf

Ajánlott irodalom:

  1. Nagy Anita: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2015.
  2. Horváth Tibor (szerk.): Büntetés-végrehajtási jog. Rejtjel Kiadó, Budapest,2007.
  3. Vokó György: A magyar büntetés-végrehajtási jog. Dialóg Campus, Pécs-Budapest, 2001.
  4. Handbook on prisoners special needs. UNODC Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2009. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf

 

 

Vissza