Cégjog (levelező)

Tantárgyi tematika
KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) Cégjog c. tantárgyból
tárgykód: AJKER131IÜ5
Igazságügyi igazgatási szak III. évf. levelező tagozat
2016/2017. tanév 1. félév

Tárgyfelelős: Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Kereskedelmi jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens
Dr. Barta Judit egyetemi docens
Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jog II. – AJPJT131IÜ4
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 14 óra/félév
Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)
Kreditpont: 5

1. A tantárgy feladata és célja

A képzés alapvető ismereteket hivatott nyújtani a gazdasági társaságokra vonatkozóan. A társaságok anyagi jogi szabályozásából, a valamennyi típusra irányadó szabályok alapozzák meg az egyes társasági fajtákra vonatkozó követelmények elsajátítását. A képzésen belül a társaságok működésére vonatkozó normák, továbbá a terminológia helyes használatának elsajátítása a kiemelt cél.
A hallgatók e tárgy keretében megismerik a társaságok gazdasági funkcióit, az egyes társasági formákat, a társaságok alapításának szabályait, a tisztségviselőkre, képviseletre vonatkozó joganyagot, a bíróságok társaságokkal kapcsolatos hatásköreit, a társaságok törvényes működésének biztosítékait, a társaságok megszűnésének, átalakulásának közös szabályait. Ezt követően ismerkednek meg az egyes társasági formákkal, mint betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság.

2. A tantárgy tematikus leírása

2016. IX. 17. (szombat) – 12.20-15.40-ig – A/1. 320. Dr. Barta Judit (4 óra)
1. A jogi személy általános szabályai (gazdasági társaságok szempontjából releváns szabályok)
2. A gazdasági társaságok közös szabályai:
fogalom, alapítás folyamata, létesítő okirat alakiság, tartalom és módosítása.
3. Nonprofit gazdasági társaság, közhasznúság megszerzése.
4. Legfőbb szerv.
5. Ügyvezetés – képviselet.

2016. IX. 31. (szombat) – 12.20-15.40-ig – A/1. 320. Dr. Harsányi Gyöngyi (4 óra)
6. Könyvvizsgáló.
7. Felügyelő bizottság
8. Törvényességi felügyelet, társasági határozatok bírósági felülvizsgálata.
9. A tag kizárása. Kisebbségvédelem.

2016. X. 22. (szombat) – 12.20-15.40-ig – XXI. ea. Dr. Barta Judit (4 óra)

10. Közkereseti társaság és betéti társaság

11. Korlátolt felelősségű társaság:

Korlátolt felelősségű társaság alapítási folyamata, törzstőke, törzsbetét
A tag jogai, kötelezettségei
A tagsági jogviszony változásai (üzletrész átruházás, öröklése, bevonása)

2016. XI. 5. (szombat) – 12.20-14.00-ig – A/1. 320. Dr. Harsányi Gyöngyi (2 óra)
12. A társaság szervezete
13. Részvénytársaság:
A részvénytársaság keletkezése, a részvény
A részvényes jogi helyzete
14. Rt. szervezete
15. Jogutód nélküli megszűnés:
A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésének általános és egyes társaságoknál irányadó speciális szabályai

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
Félévközi számonkérés: -
Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az oktatók rendszeresen ellenőriznek. Legalább 1 előadáson a jelenlét kötelező. Amennyiben a hallgató legalább 1 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után.
SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgára bocsátás feltételei, számonkérés követelményei
A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga.
A minősítés öt fokozatú érdemjeggyel (1-2-3-4-5) történik. A teljesítés követelményei: a hivatkozott jegyzet kijelölt anyagrészei, az előadások során feldolgozott tananyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok alapján összeállított, rövid, lényegre törő vizsgakérdések megválaszolása.
Alkalmanként 50 perces írásbeli vizsga formájában. (60 %-tól megfelelt)

5. Kötelező tananyag
Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné dr. Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016.,

6. Ajánlott irodalom
1. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.
2. Barta Judit: Gondolatok a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás új szabályozása kapcsán In.: „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter-Grad-Gyenge Anikó Kiadja: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest, 2014. 82-96.
3. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.


Miskolc, 2016. augusztus 29.

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Vissza