Cégjog (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Cégjog c. tantárgyból

tárgykód: AJKER131IÜ5

Igazságügyi igazgatási szak III. évf. levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Kereskedelmi jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens

                                                                      

Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jog II. –AJPJT131IÜ4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 14 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium(gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 5

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A képzés alapvető ismereteket hivatott nyújtani a gazdasági társaságokra vonatkozóan. A társaságok anyagi jogi szabályozásából, a valamennyi típusra irányadó szabályok alapozzák meg az egyes társasági fajtákra vonatkozó követelmények elsajátítását. A képzésen belül a társaságok működésére vonatkozó normák, továbbá a terminológia helyes használatának elsajátítása a kiemelt cél.

A hallgatók e tárgy keretében megismerik a társaságok gazdasági funkcióit, az egyes társasági formákat, a társaságok alapításának szabályait, a tisztségviselőkre, képviseletre vonatkozó joganyagot, a bíróságok társaságokkal kapcsolatos hatásköreit, a társaságok törvényes működésének biztosítékait, a társaságok megszűnésének, átalakulásának közös szabályait. Ezt követően ismerkednek meg az egyes társasági formákkal, mint betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2017. IX. 23. (szombat) 12.20-15.40-ig – A/1. 320.                       Dr. Harsányi Gyöngyi (4 óra)

1. A jogi személy általános szabályai (gazdasági társaságok szempontjából releváns szabályok)

2. A gazdasági társaságok közös szabályai:

fogalom, alapítás folyamata, létesítő okirat alakiság, tartalom és módosítása.

3. Nonprofit gazdasági társaság, közhasznúság megszerzése.

4. Legfőbb szerv.

5. Ügyvezetés – képviselet.

2017. X. 7. (szombat) 8.30-11.50-ig – A/1. 320.                 Dr. Harsányi Gyöngyi (4 óra)

6. Könyvvizsgáló.

7. Felügyelő bizottság

8. Törvényességi felügyelet, társasági határozatok bírósági felülvizsgálata.

9. A tag kizárása. Kisebbségvédelem.

2017. X. 28. (szombat) 12.20-15.40-ig – A/1. 320. Dr. Harsányi Gyöngyi (4 óra)

12. Közkereseti társaság és betéti társaság

11. Korlátolt felelősségű társaság:

Korlátolt felelősségű társaság alapítási folyamata, törzstőke, törzsbetét

A tag jogai, kötelezettségei

A tagsági jogviszony változásai (üzletrész átruházás, öröklése, bevonása)

2017. XI. 18. (szombat) 13.20-15-ig – A/1. 320.     Dr. Harsányi Gyöngyi (2 óra)

12. A társaság szervezete

13. Részvénytársaság:

A részvénytársaság keletkezése, a részvény

A részvényes jogi helyzete

14. Rt. szervezete

15. Jogutód nélküli megszűnés:

A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésének általános és egyes társaságoknál irányadó speciális szabályai

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Félévközi számonkérés: -

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az oktatók rendszeresen ellenőriznek. Legalább 1 előadáson a jelenlét kötelező. Amennyiben a hallgató legalább 1 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei, számonkérés követelményei

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga.

A minősítés öt fokozatú érdemjeggyel (1-2-3-4-5) történik. A teljesítés követelményei: a hivatkozott jegyzet kijelölt anyagrészei, az előadások során feldolgozott tananyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok alapján összeállított, rövid, lényegre törő vizsgakérdések megválaszolása.

Alkalmanként 50 perces írásbeli vizsga formájában. (60 %-tól megfelelt)

 

5.    Kötelező tananyag

  1. Barta Judit – Harsányi Gyöngyi – Majoros Tünde – Ujváriné dr. Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben, Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016.

 

6.    Ajánlott irodalom

  1. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (szerkesztő: Osztovits András) Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014.
  2. Marcus Gyulai-Schmidt: Modernisierung des deutschen GmBH-Rechts. (Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht Band I. Herausgeber: Zoltán Csehi, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.)

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.

 

                                                                                  Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

PAY-AS-YOU-EARN pension system int the hungarian pension system In.: European Integration Studies, Miskolc Iniversity Press, Volume 9., Number 1 (2011) 5-15 pp.

 

 

2. Franz Schrank: Betriebliche Altersvorsorge und Betriebsrat: Interessencertretungspflicht und Systemwechsel In.: Österreichisches Recht und Wirtschaft RdW 3/2014

 

3. Peter Weiss: Die betriebliche Altersversorgung hat einen festen Platz auf der Agenda BetrAV 02/2014, 15. marz. 2014., 69. Jahrgang

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.                                            Dr. Barta Judit

                                                                                     Intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza