Cégszerkesztési gyakorlat I. (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Cégszerkesztési gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJKER132IÜ5

Igazságügyi igazgatási szak III. évf. levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Kereskedelmi jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens, Dr. Barta Judit e. docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Polgári ügyviteli és határozatszerkesztési gyakorlat - AJPOE133IÜ5, AJKER131IÜ5; Cégjog - AJKER131IÜ5

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 5óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 4

 

1.A tantárgy feladata és célja

A gazdasági élet számos szereplőjét érinti a cégeljárás, ezért az ügyintézés szakszerűségének és ezzel gyorsaságának megteremtése, a cégadatok naprakész nyilvántartása iránt jogos elvárás érvényesül. 

Követelmény, hogy a cégnyilvántartás biztosítsa a piaci szereplők közhiteles adatokkal történő tájékoztatását, illetve, hogy a cégbíróságok tevékenysége a jövőben gyorsabb és racionálisabb legyen. Ennek érdekében - többek között - az ügyek meghatározott csoportjában a bíró mellett titkár, fogalmazó, illetve jogtechnikus is önállóan eljárhat. Ez utóbbiak szükséges mértékű elméleti és gyakorlati jogi felkészítését tűzi ki célul e tárgy. 

Az oktatás keretében a hallgatók megismerkednek a cégjegyzék általános és cégformánkénti adatainak lényegével, valamint az adatokra vonatkozó egyéb szabályokkal, a cégbejegyzési eljárás közös szabályaival, a cégbejegyzési kérelem benyújtásának előírásaival, a cégbejegyzési kérelem hiánypótlási eljárás nélküli elutasításának és a változás bejegyzési eljárás közös szabályaival. Elsajátítják továbbá a cégek szervezeti változásaival összefüggő eljárási szabályokat, a cégbíróság eljárásának lényegi elemeit, a bejegyzést, változásbejegyzést elrendelő végzések, és a jogorvoslatok, a törvényességi felügyeleti eljárás, kényszertörlés, végelszámolás, vagyonrendezési eljárás szabályait.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

2016. XI. 5. (szombat) – 15-17.30-ig – A/1. 320. – 3 óra – Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens

1.A cég fogalma, a cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelessége.

2.A cégjegyzék általános és cégformánkénti adatai, valamint az egyes adatokra vonatkozó szabályok.

3.A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás közös szabályai.

4.A cégek szervezeti változásaival összefüggő eljárási szabályok.

5.A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikus úton történő benyújtása. 

6.Elektronikus irat, elektronikus aláírás.

7.A Cégbíróság feladata a cég bejegyzésére irányuló kérelem benyújtását követően, döntés a cégbejegyzési kérelemről.

8.Egyszerűsített cégeljárás.

 

2016. XI. 19. (szombat) – 10.20-12.00-ig – V. ea. – 2 óra – Dr. Barta Judit e. docens

9.A Cégbíróság adatszolgáltatási illetve a cég tájékoztatási kötelezettsége.

10.Jogorvoslatok a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elutasító végzés ellen.

11.Törvényességi felügyeleti eljárás. 

12.Különleges törvényességi felügyeleti eljárások.

13. Kényszertörlési eljárás cégbírósági teendői.

14. Cégbíróság feladatai a végelszámolási eljárásban.

15.Cégbírósági feladatok a vagyonrendezési eljárásban.

2016. XI. 26. (szombat) – 14-15-ig – XIX. ea. – ZH, aláírás pótlás

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a zárthelyi (pótzárthelyi) dolgozatban elérhető pontok 60%-át a hallgató megszerezze.

Sikertelen zárthelyi eredmény esetén a pótzárthelyi megírására az utolsó konzultáción kerül sor. A pótzárthelyi dolgozat anyaga az addig leadott témakörökből kerül összeállításra.

A pótzárthelyi elfogadásának feltétele szintén az összpontszám 60%-ának elérése.

Amennyiben a pótzárthelyi dolgozat sikertelen, úgy az aláírás-pótlás dékáni engedéllyel a vizsgaidőszak első három hetében a tanszék által megjelölt napon lehetséges.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A félév lezárása gyakorlati jeggyel kerül elismerésre, melyet a tanszék az eredményes zárthelyi dolgozat megírásával megajánl.

 

5.Kötelező tananyag

Előadások teljes anyaga és az előadásokon megjelölt jogszabályok.

 

6. Ajánlott irodalom

-

Egyéb tudnivalók: 

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

(pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. augusztus 29.

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Vissza