Cégszerkesztési gyakorlat I. (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Cégszerkesztési gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJKER132IÜ5

Igazságügyi igazgatási szak III. évf. levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Kereskedelmi jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit e. docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Polgári ügyviteli és határozatszerkesztési gyakorlat - AJPOE133IÜ5, AJKER131IÜ5; Cégjog - AJKER131IÜ5

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 5óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy(gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A gazdasági élet számos szereplőjét érinti a cégeljárás, ezért az ügyintézés szakszerűségének és ezzel gyorsaságának megteremtése, a cégadatok naprakész nyilvántartása iránt jogos elvárás érvényesül. 

Követelmény, hogy a cégnyilvántartás biztosítsa a piaci szereplők közhiteles adatokkal történő tájékoztatását, illetve, hogy a cégbíróságok tevékenysége a jövőben gyorsabb és racionálisabb legyen. Ennek érdekében - többek között - az ügyek meghatározott csoportjában a bíró mellett titkár, fogalmazó, illetve jogtechnikus is önállóan eljárhat. Ez utóbbiak szükséges mértékű elméleti és gyakorlati jogi felkészítését tűzi ki célul e tárgy. 

Az oktatás keretében a hallgatók megismerkednek a cégjegyzék általános és cégformánkénti adatainak lényegével, valamint az adatokra vonatkozó egyéb szabályokkal, a cégbejegyzési eljárás közös szabályaival, a cégbejegyzési kérelem benyújtásának előírásaival, a cégbejegyzési kérelem hiánypótlási eljárás nélküli elutasításának és a változás bejegyzési eljárás közös szabályaival. Elsajátítják továbbá a cégek szervezeti változásaival összefüggő eljárási szabályokat, a cégbíróság eljárásának lényegi elemeit, a bejegyzést, változásbejegyzést elrendelő végzések, és a jogorvoslatok, a törvényességi felügyeleti eljárás, kényszertörlés, végelszámolás, vagyonrendezési eljárás szabályait.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2017. XI. 18. (szombat) 8.30-12.40-ig – 5 óra – Dr. Barta Judit e. docens

 1. A cég fogalma, a cégnyilvántartás nyilvánossága és közhitelessége.
 2. A cégjegyzék általános és cégformánkénti adatai, valamint az egyes adatokra vonatkozó szabályok.
 3. A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás közös szabályai.
 4. A cégek szervezeti változásaival összefüggő eljárási szabályok.
 5. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikus úton történő benyújtása. 
 6. Elektronikus irat, elektronikus aláírás.
 7. A Cégbíróság feladata a cég bejegyzésére irányuló kérelem benyújtását követően, döntés a cégbejegyzési kérelemről.
 8. Egyszerűsített cégeljárás.
 9. A Cégbíróság adatszolgáltatási illetve a cég tájékoztatási kötelezettsége.
 10. Jogorvoslatok a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elutasító végzés ellen.
 11. Törvényességi felügyeleti eljárás.
 12. Különleges törvényességi felügyeleti eljárások.
 13.  Kényszertörlési eljárás cégbírósági teendői.
 14.  Cégbíróság feladatai a végelszámolási eljárásban.
 15. Cégbírósági feladatok a vagyonrendezési eljárásban.

2017. XII. 9. (szombat) 13-14-ig – A/1. 320. – ZH, aláírás pótlás

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a zárthelyi (pótzárthelyi) dolgozatban elérhető pontok 60%-át a hallgató megszerezze.

Sikertelen zárthelyi eredmény esetén a pótzárthelyi megírására az utolsó konzultáción kerül sor. A pótzárthelyi dolgozat anyaga az addig leadott témakörökből kerül összeállításra.

A pótzárthelyi elfogadásának feltétele szintén az összpontszám 60%-ának elérése.

Amennyiben a pótzárthelyi dolgozat sikertelen, úgy az aláírás-pótlás dékáni engedéllyel a vizsgaidőszak első három hetében a tanszék által megjelölt napon lehetséges.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A félév lezárása gyakorlati jeggyel kerül elismerésre, melyet a tanszék az eredményes zárthelyi dolgozat megírásával megajánl.

 

5.    Kötelező tananyag

Előadások teljes anyaga és az előadásokon megjelölt jogszabályok.

 

6.    Ajánlott irodalom

-

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

(pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.

 

                                                                                  Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

 

Vissza