Polgári jogi alapismeretek gyakorlat (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Polgári jogi alapismeretek gyakorlat I. c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT102KSZL5

Közigazgatás-szervező alapszak III. évf. levelező tagozat

2016/17/1.

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sápi Edit tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A Polgári jogi alapismeretek gyakorlat I. tantárgyak feladata alapozó magánjogi ismeretek nyújtása a BA képzésben résztvevő, tételes jogi előtanulmányokkal még nem bíró hallgatók számára. A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal a magánjog területén.

A képzés során előtérbe kerülnek azon ismeretek, amelyeket a képzést befejező hallgatók a közigazgatásban gyakorlatban is hasznosíthatnak.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2016. XI. 4. (péntek) – 14.10-17.30-ig – A/1. 307.

Dr. Sápi Edit

Bevezetés a magánjogba: Magánjog és közjog jellemzői, elhatárolása, magánjogi jogágak bemutatása

A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A polgári jogviszony szerkezete. Abszolút és relatív szerkezetű jogviszonyok. A jogviszony elemei (alany, tárgy, tartalom.)

A jogviszony tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság, stb.). A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. A külső körülmények.

A polgári jogviszony alanya. A polgári jogviszony alanyai: a természetes és jogi személyek. A jogképesség kezdete és megszűnése. Cselekvőképességre vonatkozó alapvető szabályok.

A jogi személy kritériumai. Egyes jogi személyekre vonatkozó alapvető szabályok (nonprofit jogi személyek).

Bevezetés a személyiségvédelembe: Általános és nevesített személyiségi jogok.

Jogvédelmi eszközök. A jogi személyek személyiségvédelme. Bevezetés a szellemi alkotások jogába.

Polgári jogviszony tárgya.

Bevezetés a dologi jogba: tulajdonjogviszony, tulajdonjog megszerzése, ingatlan-nyilvántartás alapvető szabályai

Közös tulajdon. Tulajdonjog védelme, tulajdonjog megszűnése. Korlátolt dologi jogok. Birtokvédelem.

Bevezetés a kötelmi jogba: kötelem, kötelmi jogviszony fogalma. Egyes kötelem-keletkeztető tényállások.

Felelősségtan (általános szabályok, speciális alakzatok)

Szerződési jogi alapelvek. A szerződés fogalma, a szerződés megkötése. Szerződés érvénytelensége; hatálytalansága.

A szerződés módosulása, módosítása; szerződés megszűnése, Teljesítés; szerződésszegés;

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (zálogjog, óvadék, kezesség stb.)

Családi jogi alapismeretek.

Öröklési jog alapjai.

2016. XII. 2. (péntek) – 13-14-ig – A/1. 307.

Dr. Sápi Edit

aláírás-pótlás

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék ellenőriz. Amennyiben a hallgató nem volt jelen az előadásokon egy írásbeli jogeset elemzését köteles beadni a szorgalmi időszak utolsó hetéig. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). Az elégtelen gyakorlati jegy javítása a vizsgaidőszak első három hetében írásban történik a teljes féléves tananyagból.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

5.    Kötelező tananyag

– Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. 2. kiadás)

 

 

 

6.    Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Polgári jogi intézeti Tanszék

 

Dr. Barzó Tímea

egyetemi docens

 

 

Vissza