Polgári jog III. - Családjog (nappali és levelező tagozat)

Tantárgyi tematika

A tantárgy tételsora itt érhető el. 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Polgári jog III. (Családjog) c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT152IÜ5

Igazságügyi Igazgatási alapszak levelező tagozat

2018/2019. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jog II. – AJPJT131IÜ4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 14 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az oktatás a családi jog, mint a polgári jog viszonylagosan önállósult részterületének a feldolgozását tűzi ki feladatául, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag átadására. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a házassági vagyonjog, az apasági vélelmek, az örökbefogadás, a tartási kötelezettség, a szülői felügyelet és a gyámság szabályaira.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2018. IX. 15. (szombat) – 12.20-15.40-ig – A/1.308. -4ó

Dr. Juhász Ágnes

A családjog helye a magánjog rendszerében, belső tagozódása, a családjog alapelvei. A házasság fogalma, a házasságkötést megelőző eljárás. A házassági akadályok. A házastársi vagyonközösség. A házastársak közös vagyona. A házastársak különvagyona. A házassági vagyonjogi szerződés. A házastársak adósságai. A házastársak rendelkezési joga és felelőssége a közös vagyonba tartozó vagyontárgyak tekintetében. A közös háztartás költségei.

A házasság érvénytelensége. A házasság megszűnésének esetei és joghatásai. A házasság felbontása. A házastársi vagyonközösség megszűnése és megszüntetése. A közös vagyon megosztása.

 

2018. X. 06. (szombat) – 12.20-15.40-ig – A/1.308. – 4ó

Dr. Juhász Ágnes

A lakáshasználat rendezése. A lakáshasználati szerződés. A lakáshasználati jog ellenértéke. A többlethasználati díj. A volt házastárs tartása, a tartás feltételei. A különélő házastárs tartása. A bejegyzett élettársi kapcsolat. A gyermek családi jogállása. A házasságon alapuló apasági vélelem (a vélelem keletkezése, mögöttes apaság stb.).

Az egységes apasági vélelmek. Az anyaság ténye. Az apaság vélelmének megdöntése.

Az örökbefogadás feltételei. Az örökbefogadási eljárás. A titkos örökbefogadás. Az örökbefogadás joghatásai. Az örökbefogadás hatálytalanná válása. Az örökbefogadás megszűnése.

A rokontartás. A nagykorú gyermek tartása. A tartási kötelezettség és a tartásra jogosultság sorrendje.

 

2018. X. 27. (szombat) – 12.20-15.40-ig – A/1.307. – 4ó

Dr. Juhász Ágnes

A kiskorú gyermek tartása. A gyermektartásdíj mértéke, alapja és formái. A szülői felügyelet tartalma és jellemzői. A szülői felügyelet gyakorlása együtt élő és különélő szülők esetén. A gyermek törvényes képviselete, a gyermek gondozása és nevelése. A gyermek vagyonának kezelése a szülők felelőssége a vagyonkezelés során.

A szülői felügyelet megszűnése, szünetelése és megszüntetése. Döntés a gyermekelhelyezésről, a gyermek kiadása.

 

2018. XI. 24. (szombat) – 8.20-10-ig – A/1. 308. – 2 ó

Dr. Juhász Ágnes

A kapcsolattartásra vonatkozó szabályok (tartalma, jogosultak köre, módja, mértéke és helye). A gyámrendelés feltételei és annak sorrendje. A gyámság viselésének általános feltételei. A gyámság tartalma. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése. A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

(jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A megjelölt jegyzetek anyaga, a példatár jogesetei, az előadások során feldolgozott tananyag, a Csjt. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok időpontjai a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.    Kötelező tananyag

 • Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje. (PATROCINIUM Kiadó, Budapest 2017.) megjelölt fejezetei.

 

 

 1. 6.        Ajánlott irodalom
 • Barzó T.-Lábady T. – Navratyil Z. – Csehi Z. – Kenderes A.: Családi Jog a 2013. évi V. törvény alapján. Menedzser Praxis Kiadó, Budapest 2014.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. szeptember 4.

 

Polgári Jogi intézeti Tanszék

 

Dr. Barzó Tímea

egyetemi docens

 

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Polgári jog III. (Családjog) c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT132IÜN5

Igazságügyi Igazgatási alapszak nappali tagozat

2018/2019. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jog II. – AJPJT131IÜN4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az oktatás a családi jog, mint a polgári jog viszonylagosan önállósult részterületének a feldolgozását tűzi ki feladatául, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag átadására. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a házassági vagyonjog, az apasági vélelmek, az örökbefogadás, a tartási kötelezettség, a szülői felügyelet és a gyámság szabályaira.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

Az előadások ideje és helye: Szerda 10-13-ig – A/1. 309.

2018. IX. 12.

 1. A családjog helye a magánjog rendszerében. A családjog alapelvei. A jegyesség. A házasság fogalma, a házasságkötést megelőző eljárás. A házassági akadályok. A házasság megkötésének alaki kellékei. A házasság érvénytelensége.

2018. IX. 19. – Egyetemi Sportnap

2018. IX. 26.

 1. A házasság megszűnésének esetei és joghatásai. A házasság felbontása. A házastársak személyi viszonyai, jogai és kötelességei. A házastársak névviselési szabályai. A volt házastárs tartása, mint a rokontartása egyik esete.

2018. X. 3.

 1. A házastársak vagyoni viszonyai. A házastársi vagyonközösség. A házastársak közös vagyona, különvagyona, annak terhei és tartozásai.

2018. X. 10.

 1. A vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak használata és kezelése, a költségek és kiadások viselése általában. Az üzleti vagyon használatára és kezelésére vonatkozó speciális rendelkezések. A közös vagyonnal való rendelkezés.

2018. X. 17.

 1. A házastársi vagyonközösség megszűnése és megszüntetése. A házastársi közös vagyon megosztása A házassági vagyonjogi szerződés A házassági vagyonjogi szerződésben választható vagyonjogi rendszerek főbb jellemzői.

2018. X. 24.

 1. A házastársi közös lakás fogalma, az azzal való rendelkezés korlátai.  A lakáshasználati szerződés. A lakáshasználat rendezése. A lakáshasználati jog ellenértékének megfizetése. A többlethasználati díj.

2018. X. 31. – Dékáni szünet

2018. XI. 7.

 1. A bejegyzett élettársi kapcsolat. Az élettársi jogviszony fogalma, az élettársak vagyoni viszonyai, az élettársi jogviszony családjogi hatásai. Az élettársi tartás, az élettársak lakáshasználatának rendezése.

2018. XI. 14.

 1. A rokoni kapcsolat alapjai. Az apai jogállást keletkeztető tények.
 2. Az apaság vélelmének megtámadása.  Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban. Az anyai jogállás.

2018. XI. 21.

 1. Az örökbefogadás célja és feltételei az örökbefogadó és az örökbefogadott oldalán.  A nyílt és a titkos örökbefogadás elhatárolása. Az örökbefogadási eljárás. Az örökbefogadás joghatásai. Az örökbefogadás hatálytalanná válása és felbontása.

2018. XI. 28.

 1. A szülői felügyelet általános szabályai. A szülői felügyelet gyakorlásának elvei. A gyermek vagyonának kezelése, jövedelmének felhasználása, a vagyonkezelés korlátozása. A gyermek törvényes képviselete, a törvényes képviselet korlátai.

2018. XII. 5.

 1. A szülői felügyelet gyakorlása. A gyermek elhelyezése harmadik személynél. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei. A szülői felügyelet megszűnése és megszüntetése, esetleges visszaállítása. A szülői felügyeleti jog szünetelése.
 2. A kapcsolattartás rendezése, módja és helye. A kapcsolattartási jog korlátozása, esetleges megvonása.

2018. XII. 12.

 1. A rokontartás elvi alapja, feltételei. A tartási kötelezettség és a tartásra való jogosultság sorrendje. A tartás mértéke és módja, annak későbbi megváltoztatása. A kiskorú és a nagykorú gyermek tartására vonatkozó különös rendelkezések.
 2. A gyámrendelés feltételei és a gyámság fajtái. A gyámság viselésének általános feltételei. A gyámság tartalma, a gyám jogai és kötelességei. A gyám ellenőrzése, felelőssége. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben 3 vagy annál több alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

(jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A megjelölt jegyzetek anyaga, a példatár jogesetei, az előadások során feldolgozott tananyag, a Csjt. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok időpontjai a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.    Kötelező tananyag

 • Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje. (PATROCINIUM Kiadó, Budapest 2017.) megjelölt fejezetei.

 

 1. 6.        Ajánlott irodalom
 • Barzó T.-Lábady T. – Navratyil Z. – Csehi Z. – Kenderes A.: Családi Jog a 2013. évi V. törvény alapján. Menedzser Praxis Kiadó, Budapest 2014.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

 

Miskolc, 2018. szeptember 4.

 

Polgári Jogi intézeti Tanszék

 

Dr. Barzó Tímea

egyetemi docens

Vissza