Polgári jog III. - Családjog (nappali és levelező tagozat)

Tantárgyi tematika (nappali tagozat)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Polgári jog III. (Családjog) c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT132IÜN5

Igazságügyi Igazgatási alapszak nappali tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jog II. – AJPJT131IÜN4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az oktatás a családi jog, mint a polgári jog viszonylagosan önállósult részterületének a feldolgozását tűzi ki feladatául, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag átadására. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a házassági vagyonjog, az apasági vélelmek, az örökbefogadás, a tartási kötelezettség, a szülői felügyelet és a gyámság szabályaira.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye: Szerda 8-11-ig – A/6. 216.

 

 1. A családjog helye a magánjog rendszerében. A családjog belső tagozódása. A családjog jogforrásai. A családjog alapelvei. A jegyesség. A házasság fogalma, a házasságkötést megelőző eljárás. A házassági akadályok. A házasság megkötésének alaki kellékei. A házasság érvénytelenségének fogalma, elhatárolása a nem létező házasságtól. Az érvénytelenségi okok és az érvénytelenség orvoslása. Az érvénytelenség megállapítása, az érvénytelenítési per. Az érvénytelen házasság vagyonjogi hatásai (4:36.§)
 2. A házasság megszűnésének esetei és joghatásai. A házasság felbontása. A házastársak személyi viszonyai, jogai és kötelességei. A házastársak névviselési szabályai. A volt házastárs tartása, mint a rokontartása egyik esete.
 3. A házastársak vagyoni viszonyai. A házassági vagyonjogi rendszerek. A házastársi vagyonközösség fogalma, kezdete és megszűnése. A házastársak közös vagyona. A házastársak különvagyona, annak terhei és tartozásai.
 4. A vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak használata és kezelése, a költségek és kiadások viselése általában. A foglalkozás gyakorlásához szükséges és az üzleti vagyon használatára és kezelésére vonatkozó speciális rendelkezések. A közös vagyonnal való rendelkezés a házastársi vagyonközösség alatt, a vélelmezett hozzájárulása esetei. A rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség.
 5. A házastársi vagyonközösség megszűnése, a vagyonközösség bíróság általi megszüntetése és annak jogkövetkezményei. A házastársi közös vagyon megosztása (megtérítési igények elszámolása, a közös vagyoni hányad értékének meghatározása, a vagyontárgyak és tartozások szétosztása). A házassági vagyonjogi szerződés fogalma, alakja, tartalma, tartalmi korlátai, érvényessége, harmadik személyekkel szembeni hatályossága, nyilvántartása és megszűnésének esetei. A házassági vagyonjogi szerződésben választható vagyonjogi rendszerek főbb jellemzői.
 6. A házastársi közös lakás fogalma, az azzal való rendelkezés korlátai.  A lakáshasználati szerződés. A lakáshasználat rendezése az életközösség megszűnése után. A közös jogcímen lakott lakás használatának bíróság általi rendezése az életközösség megszűnése után. A lakáshasználati jog ellenértékének megfizetése. A többlethasználati díj. A lakáshasználat újrarendezése.
 7. A bejegyzett élettársi kapcsolat. A bejegyzett élettársak személyi és vagyoni jogai, kötelességei. Az élettársi jogviszony fogalma, az élettársak vagyoni viszonyai, az élettársak esetében érvényesülő törvényes vagyonjogi rendszer. Az élettársi jogviszony családjogi hatásai. Az élettársi tartás, az élettársak lakáshasználatának rendezése.
 8. A rokoni kapcsolat alapjai. Az apai jogállást keletkeztető tények. A házasságon alapuló apasági vélelem (a vélelem keletkezése, mögöttes apaság stb.). Az egységes apasági vélelmek, azok jellemzői, lényeges szabályai. A vélelmekkel összefüggő egyéb kérdések.
 9. Az apaság vélelmének megtámadása. A vélelem megtámadásának okai, kizártsága, a megtámadásra jogosultak, a megtámadási határidők. Névviselés és kapcsolattartás az apasági vélelem megdöntése után. Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban. Az anyai jogállás.
 10. Az örökbefogadás célja és feltételei az örökbefogadó és az örökbefogadott oldalán.  Az örökbefogadhatónak nyilvánítás. A nyílt és a titkos örökbefogadás elhatárolása. Az örökbefogadási eljárás. Az örökbefogadás joghatásai. Az örökbefogadás hatálytalanná válása és felbontása. Névviselés, szerzett jogok védelme a felbontás után. Az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatok.
 11. A szülői felügyelet általános szabályai: a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek. A szülői felügyelet gyakorlásának elvei. A gyermek vagyonának kezelése, jövedelmének felhasználása, a vagyonkezelés korlátozása. A szülők felelőssége a vagyonkezelés során. A gyermek törvényes képviselete, a törvényes képviselet korlátai.
 12. A szülői felügyelet gyakorlása a szülők megállapodása alapján. A szülői felügyeleti jog gyakorlásának bírósági rendezése. A gyermek elhelyezése harmadik személynél. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei. A szülői felügyelet megszűnése és megszüntetése, esetleges visszaállítása. A szülői felügyeleti jog szünetelésének esetkörei és a szünetelés jogkövetkezményei. A családbafogadás
 13. A kapcsolattartásra vonatkozó általános szabályok (tartalma, jogosultak köre). A kapcsolattartás rendezése, módja és helye. Az elmaradt kapcsolattartás pótlása. Felelősség a kapcsolattartás akadályozásáért. A kapcsolattartási jog korlátozása, esetleges megvonása.
 14. A rokontartás elvi alapja, feltételei. A tartási kötelezettség és a tartásra való jogosultság sorrendje. A tartás mértéke és módja, annak későbbi megváltoztatása. A tartásdíj meghatározása, a tartás időtartama. A tartási kötelezettség megszűnése és megszűntetése. A tartáshoz való jog megszűnése. A kiskorú és a nagykorú gyermek tartására vonatkozó különös rendelkezések.
 15. A gyámrendelés feltételei és a gyámság fajtái. A gyámság viselésének általános feltételei. Kizárás a gyámság viseléséből. A gyámság tartalma, a gyám jogai és kötelességei (elhatárolása a szülőt megillető szülői felügyeleti jog tartalmától). A gyám ellenőrzése, felelőssége. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

(jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A megjelölt jegyzetek anyaga, a példatár jogesetei, az előadások során feldolgozott tananyag, a Csjt. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok időpontjai a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Barzó Tímea: Családjog. (Novotni Kiadó, Miskolc 2016. megjelenés alatt) megjelölt fejezetei.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Családi jog. Példatár és jogesetgyűjtemény (szerk.: Heinerné Barzó Tímea), (Novotni Kiadó, Miskolc, 2005.)
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

(pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Polgári Jogi intézeti Tanszék

 

Dr. Barzó Tímea

egyetemi docens

A tematika letölthető itt.

 

 

Tantárgyi tematika (levelező tagozat)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Polgári jog III. (Családjog) c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT152IÜ5

Igazságügyi Igazgatási alapszak levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jog II. – AJPJT131IÜ4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 14 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az oktatás a családi jog, mint a polgári jog viszonylagosan önállósult részterületének a feldolgozását tűzi ki feladatául, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag átadására. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a házassági vagyonjog, az apasági vélelmek, az örökbefogadás, a tartási kötelezettség, a szülői felügyelet és a gyámság szabályaira.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2016. IX. 17. (szombat) – 8.30-11.50-ig – A/1. 320.

Dr. Barzó Tímea

A családjog helye a magánjog rendszerében, belső tagozódása, a családjog alapelvei. A házasság fogalma, a házasságkötést megelőző eljárás. A házassági akadályok. A házastársi vagyonközösség. A házastársak közös vagyona. A házastársak különvagyona. A házassági vagyonjogi szerződés. A házastársak adósságai. A házastársak rendelkezési joga és felelőssége a közös vagyonba tartozó vagyontárgyak tekintetében. A közös háztartás költségei.

A házasság érvénytelensége. A házasság megszűnésének esetei és joghatásai. A házasság felbontása. A házastársi vagyonközösség megszűnése és megszüntetése. A közös vagyon megosztása.

 

2016. IX. 31. (szombat) – 8.30-11.50-ig – A/1. 320.

Dr. Barzó Tímea

A lakáshasználat rendezése. A lakáshasználati szerződés. A lakáshasználati jog ellenértéke. A többlethasználati díj. A volt házastárs tartása, a tartás feltételei. A különélő házastárs tartása. A bejegyzett élettársi kapcsolat. A gyermek családi jogállása. A házasságon alapuló apasági vélelem (a vélelem keletkezése, mögöttes apaság stb.).

Az egységes apasági vélelmek. Az anyaság ténye. Az apaság vélelmének megdöntése.

Az örökbefogadás feltételei. Az örökbefogadási eljárás. A titkos örökbefogadás. Az örökbefogadás joghatásai. Az örökbefogadás hatálytalanná válása. Az örökbefogadás megszűnése.

A rokontartás. A nagykorú gyermek tartása. A tartási kötelezettség és a tartásra jogosultság sorrendje.

 

2016. X. 22. (szombat) – 8.30-11.50-ig – A/1. 320.

Dr. Barzó Tímea

A kiskorú gyermek tartása. A gyermektartásdíj mértéke, alapja és formái. A szülői felügyelet tartalma és jellemzői. A szülői felügyelet gyakorlása együtt élő és különélő szülők esetén. A gyermek törvényes képviselete, a gyermek gondozása és nevelése. A gyermek vagyonának kezelése a szülők felelőssége a vagyonkezelés során.

A szülői felügyelet megszűnése, szünetelése és megszüntetése. Döntés a gyermekelhelyezésről, a gyermek kiadása.

 

2016. XI. 19. (szombat) – 8.20-10.00-ig – V. ea.

Dr. Barzó Tímea

A kapcsolattartásra vonatkozó szabályok (tartalma, jogosultak köre, módja, mértéke és helye). A gyámrendelés feltételei és annak sorrendje. A gyámság viselésének általános feltételei. A gyámság tartalma. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése. A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

(jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A megjelölt jegyzetek anyaga, a példatár jogesetei, az előadások során feldolgozott tananyag, a Csjt. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok időpontjai a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Barzó Tímea: Családjog. (Novotni Kiadó, Miskolc 2016. megjelenés alatt) megjelölt fejezetei.

Ajánlott irodalom:

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Családi jog. Példatár és jogesetgyűjtemény (szerk.: Heinerné Barzó Tímea), (Novotni Kiadó, Miskolc, 2005.)
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Polgári Jogi intézeti Tanszék

 

Dr. Barzó Tímea

egyetemi docens

A tematika letölthető itt.

Vissza