Polgári jogi alapismeretek gyakorlat (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Polgári jogi alapismeretek gyakorlat I. c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT102KSZN5

Közigazgatás-szervező alapszak III. évf. nappali tagozat

2016/17/1.

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sápi Edit tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 1 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A Polgári jogi alapismeretek gyakorlat I. tantárgyak feladata alapozó magánjogi ismeretek nyújtása a BA képzésben résztvevő, tételes jogi előtanulmányokkal még nem bíró hallgatók számára. A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal a magánjog területén.

A képzés során előtérbe kerülnek azon ismeretek, amelyeket a képzést befejező hallgatók a közigazgatásban gyakorlatban is hasznosíthatnak.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

Bevezetés a magánjogba: Magánjog és közjog jellemzői, elhatárolása, magánjogi jogágak bemutatása

A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A polgári jogviszony szerkezete. Abszolút és relatív szerkezetű jogviszonyok. A jogviszony elemei (alany, tárgy, tartalom.)

A jogviszony tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság, stb.). A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. A külső körülmények.

A polgári jogviszony alanya. A polgári jogviszony alanyai: a természetes és jogi személyek. A jogképesség kezdete és megszűnése. Cselekvőképességre vonatkozó alapvető szabályok.

A jogi személy kritériumai. Egyes jogi személyekre vonatkozó alapvető szabályok (nonprofit jogi személyek).

Bevezetés a személyiségvédelembe: Általános és nevesített személyiségi jogok.

Jogvédelmi eszközök. A jogi személyek személyiségvédelme. Bevezetés a szellemi alkotások jogába.

Polgári jogviszony tárgya.

Bevezetés a dologi jogba: tulajdonjogviszony, tulajdonjog megszerzése, ingatlan-nyilvántartás alapvető szabályai

Közös tulajdon. Tulajdonjog védelme, tulajdonjog megszűnése. Korlátolt dologi jogok. Birtokvédelem.

Bevezetés a kötelmi jogba: kötelem, kötelmi jogviszony fogalma. Egyes kötelem-keletkeztető tényállások.

Felelősségtan (általános szabályok, speciális alakzatok)

Szerződési jogi alapelvek. A szerződés fogalma, a szerződés megkötése. Szerződés érvénytelensége; hatálytalansága.

A szerződés módosulása, módosítása; szerződés megszűnése, Teljesítés; szerződésszegés;

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (zálogjog, óvadék, kezesség stb.)

Családi jogi alapismeretek.

Öröklési jog alapjai.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben a hallgató legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból, a szorgalmi időszak utolsó hetében, írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). A félév során 1 zárthelyi dolgozat megírása kötelező, melynek időpontja: 47. hét (2016. november 23.). Az egyes számonkérések anyagát az addig elhangzott előadások témakörei határozzák meg. A zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése a feltétele az „elégséges (2)” minősítésnek, 70%-os a „közepes (3)” minősítésnek, 80%-os a „jó (4)” minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató „jeles (5)” minősítést kap.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

5.    Kötelező tananyag

– Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. 2. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Gyakorlati csoportbeosztás:

 

Ksz1. – szerda 13-14-ig

A/6. 203.

Dr. Sápi Edit

 

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Polgári jogi intézeti Tanszék

 

Dr. Barzó Tímea

egyetemi docens

Vissza