Családjogi ismeretek

Tantárgyi program

 

CSALÁDJOGI ISMERETEK c. tantárgy

 

Egészségügyi Főiskolai Kar

Védőnő szakirány

IV. évf., nappali

2012/2013-as tanév, II. félév

 

1. Tantárgy kódja: AJPJT05EF6N

    Tantárgy teljes (és rövidített neve): Családjogi ismeretek

    Heti (félévi) óraszám: heti 2 óra előadás

    Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat): kollokvium

    Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 2 kredit

    Tantárgyfelelős tanszék: Polgári Jogi Tanszék

 

    Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tantárgyi kód): -

 

2. A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában


A Családjogi ismeretek c. tantárgy fő célja, hogy a hallgató ismereteket szerezzen a családra vonatkozó jogi szabályozás alapvető kereteiről, illetőleg áttekintést kapjon a szakmájával összefüggésben előforduló intézmények, élethelyzetek jogi rendezéséről.

 

3. Tananyag leírása


A családjog helye a magánjog rendszerében, belső tagozódása, a családjog alapelvei. A házasság fogalma, a házasságkötést megelőző eljárás. A házassági akadályok. A házastársi vagyonközösség. A házastársak közös vagyona. A házastársak különvagyona. A házassági vagyonjogi szerződés. A házastársak adósságai. A házastársak rendelkezési joga és felelőssége a közös vagyonba tartozó vagyontárgyak tekintetében. A közös háztartás költségei.

 

A házasság érvénytelensége. A házasság megszűnésének esetei és joghatásai. A házasság felbontása. A házastársi vagyonközösség megszűnése és megszüntetése. A közös vagyon megosztása.

A lakáshasználat rendezése. A lakáshasználati szerződés. A lakáshasználati jog ellenértéke. A többlethasználati díj. A volt házastárs tartása, a tartás feltételei. A különélő házastárs tartása. A gyermek családi jogállása. A házasságon alapuló apasági vélelem (a vélelem keletkezése, mögöttes apaság stb.).

 

Az egységes apasági vélelmek. Az anyaság ténye. Az apaság vélelmének megdöntése.

Az örökbefogadás feltételei. Az örökbefogadási eljárás. A titkos örökbefogadás. Az örökbefogadás joghatásai. Az örökbefogadás hatálytalanná válása. Az örökbefogadás megszűnése.

A rokontartás. A nagykorú gyermek tartása. A tartási kötelezettség és a tartásra jogosultság sorrendje.

 

A kiskorú gyermek tartása. A gyermektartásdíj mértéke, alapja és formái. A szülői felügyelet tartalma és jellemzői. A szülői felügyelet gyakorlása együtt élő és különélő szülők esetén. A gyermek törvényes képviselete, a gyermek gondozása és nevelése. A gyermek vagyonának kezelése a szülők felelőssége a vagyonkezelés során.

 

A szülői felügyelet megszűnése, szünetelése és megszüntetése. Döntés a gyermekelhelyezésről, a gyermek kiadása.

A kapcsolattartásra vonatkozó szabályok (tartalma, jogosultak köre, módja, mértéke és helye). A gyámrendelés feltételei és annak sorrendje. A gyámság viselésének általános feltételei. A gyámság tartalma. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése. A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere.

 

4. A tananyag részletezése

  1. HEINERNÉ Barzó Tímea: A családi jog alapjai (Novotni Kiadó, Miskolc, 2004)
  2. HEINERNÉ Barzó Tímea (szerk.): Családi jog. Példatár és jogesetgyűjtemény (Novotni Kiadó, Miskolc, 2005)

4. Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények)


Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel történik. A vizsga írásban történik (60% - megfelelt).

 

5. Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai eszközök: írásvetítõ

 

6. Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: - 

 

Miskolc, 2013. február 7.                                                                Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea

                                                                                                                     egyetemi docens

 

Vissza