Családjog (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Családjog c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT811JFN2

Jogi felsőoktatási szakképzés szak nappali tagozat

2017/2018 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT811JFN1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A Családjog c. tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen családjogi jogintézményekkel, alapfogalmakkal, így különösen a házasságkötéssel (és az azt megelőző eljárással), a házassági vagyonjoggal, a házasság felbontásával, a rokonság jogával (ideértve az apasági vélelmeket, a rokontartás szabályait, a szülői felügyeletre és a gyermekelhelyezésre, kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket), valamint a gyámsággal kapcsolatos szabályokkal.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Előadások ideje, helye: Csütörtök 12-14-ig – A/1. 311.

 

II. 15.

 1. A családjog tárgya, helye a magánjog rendszerében. A családjog kialakulása, fejlődése napjainkig. A magyar családjog alapelvei, rendszere és jogforrásai
 2. A házasság. A jegyesség. A házasságkötést megelőző eljárás. A házasságkötés alaki kellékei.

II. 22.

 1. A házassági akadályok. A házastársak jogai és kötelezettségei.
 2. A házasság megszűnése. A házasság felbontása.

III. 1.

 1. A házastársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer. A házastársak különvagyona. A házastársak adósságai.
 2. A házastársak rendelkezési joga és felelőssége. A közös háztartás költségei

III. 8.

 1. A házassági vagyonjogi szerződés és a hozzá kapcsolódó alternatív vagyonjogi rendszerek. A (volt) házastárs tartása.

III. 15. - Ünnepnap

III. 22.

 1. A házastársi közös vagyon megosztása. A házastársak lakáshasználatának rendezése.

III. 29. – Dékáni szünet

IV. 5.

 1. A bejegyzett élettársi kapcsolat. A de facto élettársi kapcsolat sajátosságai, vagyonjoga. Az élettársak lakáshasználata. Az élettársi tartás.

IV. 12.

 1. A gyermek családi jogállása: apasági vélelmek. Az apaság védelmének megdöntése

IV. 19.

 1. Az örökbefogadás célja, feltételei, az örökbefogadási eljárás. Az örökbefogadás joghatásai.

IV. 26.

 1. A szülői felügyelet tartalma és gyakorlása. Gondozás és nevelés
 2. A szülői felügyelet szünetelése és megszüntetése

V. 3.

 1. A gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás lényeges szabályai. A gyermek vagyonának kezelése, és a törvényes képviselet

V. 10.

 1. A rokonok tartása: nagykorú gyermek tartása, szülőtartás. A gyermek tartása, a tartásdíj megállapításának alapja, mértéke és módja. Gyámság: gyámrendelés, a gyámság ellátása

V. 17.

 1. Gyámság: gyámrendelés, a gyámság ellátása. A gyám típusai. A gyámság megszűnése

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsgáztatás írásban történik.

A tananyagot a megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a 2013. évi V. törvény. IV. Könyve és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok képezik.

A félévi vizsganapok a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A tanszék személyes és telefonos konzultációs lehetőséget nyújt a hirdetőtáblán megjelölt fogadóórában.

 

5.    Kötelező tananyag

–        Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje. Budapest, Patrocinium Kiadó, 2017. 
(ISBN:978-963-413-177-9) megjelölt fejezetei

–        Kriston-Pusztahelyi-Sápi: Jogi Alapismeretek, Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. kijelölt fejezetei

 

6.    Ajánlott irodalom

–        Barzó Tímea: Családi jog. Példatár és jogesetgyűjtemény. (Novotni Kiadó, Miskolc, 2005.)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2018. január 31.

Polgári Jogi Tanszék

Letöltés

Vissza