Családjog (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Családjog c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT811JFN2

Jogi felsőoktatási szakképzés szak nappali tagozat

2016/2017 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Kovácsné Dr. Kaiser Klára e. tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT811JFN1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A Családjog c. tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen családjogi jogintézményekkel, alapfogalmakkal, így különösen a házasságkötéssel (és az azt megelőző eljárással), a házassági vagyonjoggal, a házasság felbontásával, a rokonság jogával (ideértve az apasági vélelmeket, a rokontartás szabályait, a szülői felügyeletre és a gyermekelhelyezésre, kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket), valamint a gyámsággal kapcsolatos szabályokkal.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Előadások ideje, helye: Csütörtök 8-10-ig – A/1. 308.

 

II. 9.

 1. A családjog tárgya, helye a magánjog rendszerében. A családjog kialakulása, fejlődése napjainkig. A magyar családjog alapelvei, rendszere és jogforrásai
 2. A házasság. A jegyesség. A házasságkötést megelőző eljárás. A házasságkötés alaki kellékei. A bejegyzett élettársi kapcsolat.

II. 16.

 1. A házassági akadályok. A házastársak jogai és kötelezettségei. Vagyonjogi rendszerek. A házastársi vagyonközösség.
 2. A házastársak különvagyona. A házastársak adósságai. A házassági vagyonjogi szerződés.

II. 23.

 1. A házastársak rendelkezési joga és felelőssége. A közös háztartás költségei

III. 2.

 1. A házasság megszűnése: a házasság érvénytelensége

III. 9.

 1. A házasság felbontása. A házastársi tartás. Élettársi tartás.

III. 16.

 1. A házastársi közös vagyon megosztása. A házastársak lakáshasználatának rendezése. Élettársak lakáshasználata.

III. 23.

 1. A gyermek családi jogállása: apasági vélelmek. Az apaság védelmének megdöntése

III. 30. – Dékáni szünet

IV. 6.

 1. Az örökbefogadás célja, feltételei, az örökbefogadási eljárás. Az örökbefogadás joghatásai.

IV. 13.

 1. A rokonok eltartása: nagykorú gyermek tartása, szülőtartás. A gyermek tartása, a tartásdíj megállapításának alapja, mértéke és módja

IV. 20.

 1. A szülői felügyelet tartalma és gyakorlása. Gondozás és nevelés
 2.  

IV. 27.

A gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás lényeges szabályai. A gyermek vagyonának kezelése, és a törvényes képviselet

V. 4.

 1. A szülői felügyelet szünetelése és megszüntetése

V. 11.

 1. Gyámság: gyámrendelés, a gyámság ellátása

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után. A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a Csjt. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsgáztatás írásban történik.

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a Csjt. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A félévi vizsganapok a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A tanszék személyes és telefonos konzultációs lehetőséget nyújt a hirdetőtáblán megjelölt fogadóórában.

 

5.    Kötelező tananyag

–        Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet) Novotni Kiadó 2016. elektronikusan közzétett: http://jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek_tansegedletek oldalon

 

Jogszabály:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015)

 

6.    Ajánlott irodalom

–        Barzó Tímea: Családjog. Új magyar Polgári jog sorozat V. (sorozatszerkesztő: Bíró György) (Novotni Kiadó, Miskolc 2016.) megjelenés alatt

–        Barzó Tímea: Családi jog. Példatár és jogesetgyűjtemény. (Novotni Kiadó, Miskolc, 2005.)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2017. január 30.

Polgári Jogi Tanszék

 Letöltés

Vissza