Családjog (nappali)

TANTÁRGYI TEMATIKA

Jogi felsőoktatási szakképzés

2018/19/2.

Tantárgy neve:

Családjog

Tantárgy Neptun kódja:

AJPJT811JFN2 (nappali)

AJPJT811JFL2 (levelező)

 

Tárgyfelelős intézet: Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k): Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea tanszékvezető egyetemi docens

Javasolt félév: 2. félév

Előfeltétel: Polgári jogi alapismeretek I.

(AJPJT811JFN1, AJPJT811JFL1)

Óraszám:

nappali: 2 óra / hét

levelező: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A Családjog c. tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen családjogi jogintézményekkel, alapfogalmakkal, így különösen a házasságkötéssel (és az azt megelőző eljárással), a házassági vagyonjoggal, a házasság felbontásával, a rokonság jogával (ideértve az apasági vélelmeket, a rokontartás szabályait, a szülői felügyeletre és a gyermekelhelyezésre, kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket), valamint a gyámsággal kapcsolatos szabályokkal.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T5, T6

képesség: K1, K4, K5, K7, K8, K12, K17, K19, K23

attitűd: A2, A4, A7, A8, A10

autonómia és felelősség: F1, F4, F7, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

Nappali tagozat: Szerda 12-14-ig – A/1. 316.

kivétel: IV. 10. – dékáni szünet;

kivétel: V. 01. - ünnepnap

 

Levelező tagozat:

2019. III. 29. (péntek) – 14.10-18.20-ig – A/1. 309.

2019. V. 17. (péntek) – 14.10-18.20-ig – A/1. 308.

 

 1. A családjog tárgya, helye a magánjog rendszerében. A magyar családjog alapelvei, rendszere és jogforrásai.
 2. A házasság. A jegyesség. A házasságkötést megelőző eljárás. A házasságkötés alaki kellékei. A házassági akadályok rendszere és csoportosítása.
 3. A házasság érvénytelensége. A házastársak jogai és kötelezettségei.
 4. A házasság megszűnése: a házasság felbontása. A házastársi tartás.
 5. A házastársi vagyonközösség. A házastársak közös vagyona és különvagyona.
 6. A házastársak rendelkezési joga és felelőssége. A közös háztartás költségei.
 7. A házastársi közös vagyon megosztása. A házassági vagyonjogi szerződés.
 8. A házastársak lakáshasználatának rendezése
 9. A gyermek családi jogállása: apasági vélelmek. Az apaság védelmének megdöntése. Az anyaság ténye.
 10. Az örökbefogadás célja, feltételei, az örökbefogadási eljárás. Az örökbefogadás joghatásai. Az örökbefogadás felbontása.
 11. A szülői felügyelet tartalma és gyakorlása. Gondozás és nevelés, törvényes képviselet, a gyermek vagyonának kezelése.
 12. A kapcsolattartás lényeges szabályai. A szülői felügyelet szünetelése és megszüntetése.
 13. A rokonok eltartása: nagykorú gyermek tartása, szülőtartás. A gyermek tartása, a tartásdíj megállapításának alapja, mértéke és módja
 14. Gyámság: gyámrendelés, a gyámság ellátása

Félévközi számonkérés módja és értékelése, kollokvium teljesítésének módja:

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után. A vizsgáztatás írásbeli formában zajlik. Az értékelés 5 fokozatú skála szerint történik az alábbiak szerint:

0-59% - elégtelen

60-69% - elégséges

70-79% - közepes

80-89% - jó

90-100% - jeles

 

Kötelező irodalom:

–      Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje. Budapest, Patrocinium Kiadó, 2017. 
(ISBN:978-963-413-177-9) megjelölt fejezetei

 

Ajánlott irodalom:

-       Barzó Tímea: Házassági vagyonjog. In: Barzó Tímea - Lábady Tamás - Navratyil Zoltán – Csehi Zoltán – Kenderes Andrea: Családjog a 2013. évi V. törvény alapján. Az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata ideiglenes jegyzet. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest, 2014. 34-135. o.

-       A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet kapcsolódó részei (Szerk.: Osztovits András). Opten Informatikai Kft. Budapest 2014.

-       Vékás Lajos (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Complex Kiadó, Budapest, 2014)

-       Barzó Tímea: Deliberating the Role and Place of the Engagement as one of the institutions of Family Law: Should Parties Who Intend to Get Married be Considered as Engaged at the Same Time? In: European Integration Studies, 2011. (Vol. 9) No.1, pp. 17-25

-       Barzó Tímea: Családi jog. Példatár és jogesetgyűjtemény. (Novotni Kiadó, Miskolc, 2005.)

 

 letöltés

Vissza