Csődjog


KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) CSŐDJOG c. tantárgyból
tárgykód: AJKER131IÜ6
Igazságügyi igazgatási szak III. évf. levelező tagozat
2014/2015. tanév 2. félév


Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit docens
Előtanulmányi kötelezettség: -
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév
Számonkérés módja: beszámoló
Kreditpont: 3

1. A tantárgy feladata és célja
A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megértsék a jogutód nélküli megszűnési eljárások, továbbá a csődeljárás jogi és gazdasági funkcióját, átlássák az egyes eljárások közötti kapcsolatot, különbséget tudjanak tenni a fizetésképtelenség miatti és egyéb okból történő jogutód nélküli megszűnési eljárások között. Megismerkedjenek a végelszámolás, kényszertörlés, csőd és a felszámolás alapvető anyagi jogi szabályaival, ezen eljárások menetével, az eljárások szereplőivel, rátekintést kapjanak a hitelezők jogállására, védelmére, megismerkedjenek a fizetésképtelenséghez kapcsolódó felelősségi szabályokkal. A tárgy a szükséges mértékig megismertet az eljárási szabályokkal is.

2. A tantárgy tematikus leírása

2016. II. 13. (szombat) – 12.20-16.30-ig – XXXII. ea. – Dr. Barta Judit – 5 óra

1. Gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének anyagi jogi okai és a hozzájuk kapcsolódó megszűnési eljárások. Tagok felelőssége.
2. Végelszámolás általános szabályai, az eljárás megindítása, végelszámoló jogállása, hitelezők helyzete.
3. A végelszámoló feladatai, végelszámolási eljárás befejezése.
4. Egyszerűsített végelszámolás.
5. Kényszertörlés. Vagyonrendezés.
6. Csődjog alapfogalmai (a tv. alanyi és tárgyi hatálya, adós, hitelező, hitelezői képviselő, hitelezői választmány).
7. Csődeljárás megindítása, hitelezők helyzete az eljárásban.

 

2016. II. 19. (péntek) – 14.10-18.20-ig – XXXII. ea. – Dr. Barta Judit – 5 óra

8. Vagyonfelügyelő feladata, jogállása.
9. Csődegyezség (reorganizációs program, egyezségi javaslat) természete, jelentősége.
10. Felszámolási eljárás fogalma, megindítása.
11. Felszámoló jogállása, felelőssége.
12. Hitelezők helyzete a felszámolási eljárásban. Érvénytelenség a felszámolási eljárásban.
13. Felszámoló feladatai, az eljárás menete.
14. A felszámolási eljárás befejezése, egyszerűsített felszámolás.
15. Felelősség a ki nem elégített hitelezői követelésekért.

 

2016. III. 4. (péntek) – 14-15-ig – XXXII. ea. – aláírás pótlás

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei
Félévközi számonkérés: -
Az aláírás megszerzésének feltétele: legalább egy előadásokon való jelenlét, amit a tanszék katalógus formájában ellenőriz. Aki az előadásokon tartott katalógusról minden alkalommal hiányzott, az a tanszék által kijelölt időpontban az előadások teljes anyagából, írásban beszámolni köteles, az aláírás megszerzéséért.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgára bocsátás feltételei, számonkérés követelményei
A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga.
Értékelés: háromfokozatú (nem megf., megf., kiválóan megf.)
A teljesítés követelményei: a hivatkozott jegyzet kijelölt anyagrészei, az előadások során feldolgozott tananyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok alapján összeállított, rövid, lényegre törő vizsgakérdések megválaszolása.
Alkalmanként 50 perces írásbeli vizsga formájában. (60 %-tól megfelelt)

5. Kötelező tananyag
1. Előadások teljes anyaga
2. Juhász László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve Novotni Kiadó 2012. (az előadáshoz kapcsolódó részek) (A létszámhoz képest 50%-os megrendelés!)

6. Ajánlott irodalom
-

7. Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.


Miskolc, 2016. február 5.

Dr. Barta Judit
intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza