Csődjog

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) CSŐDJOG c. tantárgyból

tárgykód: AJKER131IÜ6

Igazságügyi igazgatási szak III. évf. levelező tagozat

2017/2018. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megértsék a jogutód nélküli megszűnési eljárások, továbbá a csődeljárás jogi és gazdasági funkcióját, átlássák az egyes eljárások közötti kapcsolatot, különbséget tudjanak tenni a fizetésképtelenség miatti és egyéb okból történő jogutód nélküli megszűnési eljárások között. Megismerkedjenek a végelszámolás, kényszertörlés, csőd és a felszámolás alapvető anyagi jogi szabályaival, ezen eljárások menetével, az eljárások szereplőivel, rátekintést kapjanak a hitelezők jogállására, védelmére, megismerkedjenek a fizetésképtelenséghez kapcsolódó felelősségi szabályokkal. A tárgy a szükséges mértékig megismertet az eljárási szabályokkal is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2018. II. 24. (szombat) – 8.30-12.40-ig – A/1. 220. – Dr. Barta Judit – 5 óra

 1. Gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének anyagi jogi okai és a hozzájuk kapcsolódó megszűnési eljárások. Tagok felelőssége.
 2. Végelszámolás általános szabályai, az eljárás megindítása, végelszámoló jogállása, hitelezők helyzete.
 3. A végelszámoló feladatai, végelszámolási eljárás befejezése.
 4.  Egyszerűsített végelszámolás.
 5. Kényszertörlés.
 6. Csődjog alapfogalmai (a tv. alanyi és tárgyi hatálya, adós, hitelező, hitelezői képviselő, hitelezői választmány).
 7. Csődeljárás megindítása, hitelezők helyzete az eljárásban.

 

2018. III. 10. (szombat) – 8.30-12.40-ig – A/1. 220. – Dr. Barta Judit – 5 óra

 1. Vagyonfelügyelő feladata, jogállása.
 2. Csődegyezség (reorganizációs program, egyezségi javaslat) természete, jelentősége.
 3. Felszámolási eljárás fogalma, megindítása.
 4. Felszámoló jogállása, felelőssége.
 5. Hitelezők helyzete a felszámolási eljárásban. Érvénytelenség a felszámolási eljárásban.
 6. Felszámoló feladatai, az eljárás menete.
 1. A felszámolási eljárás befejezése, egyszerűsített felszámolás.
 2. Felelősség a ki nem elégített hitelezői követelésekért.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Félévközi számonkérés: -

Az aláírás megszerzésének feltétele: legalább egy előadáson való jelenlét, amit a tanszék katalógus formájában ellenőriz. Aki az előadásokon tartott katalógusról minden alkalommal hiányzott, az a tanszék által kijelölt időpontban az előadások teljes anyagából, írásban beszámolni köteles, az aláírás megszerzéséért.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei, számonkérés követelményei

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga.

Értékelés: háromfokozatú (nem megf., megf., kiválóan megf.)

A teljesítés követelményei: a hivatkozott jegyzet kijelölt anyagrészei, az előadások során feldolgozott tananyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok alapján összeállított, rövid, lényegre törő vizsgakérdések megválaszolása.

Alkalmanként 50 perces írásbeli vizsga formájában. (60 %-tól megfelelt)

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Az előadáson leadott anyag és ismertetett vizsgafelkészülést segítő kérdések.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. - Juhász László: Csődjog: a csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2012. Tanszék által kijelölt oldalak.

 

 1. 7.                              Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

 

Miskolc, 2018. február 8.

                                                                                               Dr. Barta Judit

                                                                            intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) CSŐDJOG c. tantárgyból

tárgykód: AJKER131IÜN6

Igazságügyi igazgatási szak III. évf. nappali tagozat

2017/18/2.

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megértsék a gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek jogutód nélküli megszűnésére vezető eljárások lényegét, továbbá a csődeljárás jogi és gazdasági funkcióját, átlássák az egyes eljárások közötti kapcsolatot, különbséget tudjanak tenni a fizetésképtelenség miatti és egyéb okból történő jogutód nélküli megszűnési eljárások között. Megismerkedjenek a végelszámolás, kényszertörlés, csőd és a felszámolás alapvető anyagi jogi szabályaival, ezen eljárások menetével, az eljárások szereplőivel, rátekintést kapjanak a hitelezők jogállására, védelmére, megismerkedjenek a fizetésképtelenséghez kapcsolódó felelősségi szabályokkal. A tárgy a szükséges mértékig megismertet az eljárási szabályokkal is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Kedd 10-12-ig – A/6. 203.

 

 1. Gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének anyagi jogi okai és a hozzájuk kapcsolódó megszűnési eljárások. Tagok felelőssége.
 2. Végelszámolás általános szabályai, az eljárás megindítása, végelszámoló jogállása, hitelezők helyzete.
 3. A végelszámoló feladatai, végelszámolási eljárás befejezése.
 4. Egyszerűsített végelszámolás.
 5. Kényszertörlés.
 6. Csődjog alapfogalmai (a tv. alanyi és tárgyi hatálya, adós, hitelező, hitelezői képviselő, hitelezői választmány).
 7. Csődeljárás megindítása, hitelezők helyzete az eljárásban.
 8. Vagyonfelügyelő feladata, jogállása.
 9. Csődegyezség (reorganizációs program, egyezségi javaslat), anyagi jogi egyezséggel való kapcsolata.
 10. Felszámolási eljárás fogalma, megindítása.
 11. Felszámoló jogállása, felelőssége.
 12. Hitelezők helyzete a felszámolási eljárásban. Érvénytelenség a felszámolási eljárásban.
 13. Felszámoló feladatai, az eljárás menete.
 1. A felszámolási eljárás befejezése.
 2. Egyszerűsített felszámolás.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Félévközi számonkérés: -

Az aláírás megszerzésének feltétele: az előadásokon való jelenlét, amit a tanszék katalógus formájában ellenőriz. Aki az előadásokon tartott katalógusról több, mint két alkalommal hiányzott, az a tanszék által kijelölt időpontban az előadások teljes anyagából, írásban beszámolni köteles, az aláírás megszerzéséért.

Sikertelenség, vagy hiányzás esetén pótlásra tanszéki hatáskörben a vizsgaidőszak első két hetében, a tanszék által megjelölt időpontban, írásban van lehetőség. További pótlás Dékáni engedéllyel lehetséges.

 

4.    Vizsgára bocsátás feltételei, számonkérés követelményei

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga.

Értékelés: háromfokozatú (nem megf., megf., kiválóan megf.)

A teljesítés követelményei: a hivatkozott jegyzet kijelölt anyagrészei, az előadások során feldolgozott tananyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok alapján összeállított, rövid, lényegre törő vizsgakérdések megválaszolása.

Alkalmanként 50 perces írásbeli vizsga formájában. (60 %-tól megfelelt, 90%-tól kiválóan megfelelt).

 

5.    Kötelező tananyag

Az előadáson leadott anyag és ismertetett vizsgafelkészülést segítő kérdések.

6.    Ajánlott irodalom

Juhász László: Csődjog: a csőd-, a felszámolás, a végelszámolás, a megszűnési- és a vagyonrendezési eljárás kérdései. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2012. Tanszék által kijelölt oldalak.

 

 1. 7.                              Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. január 31.

 

                                                                                                  Dr. Barta Judit

            intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

Vissza