Egészségügyi jog (levelező)

TANTÁRGYI TEMATIKA

Egészségügyi jog

Orvos-Gyógyszerész-Mérnök-Közgazdász szak

posztgraduális képzés - levelező tagozat

2018/2019 tanév I. félév

 

Tantárgy neve:

Egészségügyi jog

 

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPJT310GT1

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

 

Tárgyfelelős:

Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Javasolt félév:

őszi

Előfeltétel: -

 

Óraszám/hét:

18 óra/félév

Számonkérés módja:

kollokvium

Kreditpont:

4

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a személyiségvédelem egy különleges vetületével, mely az egészségügyi ellátás hagyományos (egészségügyi alapellátás, járó- és fekvőbeteg szakellátás) és speciális területein jut igazán szerephez. A tantárgy során a Polgári Törvénykönyvben külön is nevesített személyiségi jogok köre konkretizálódik és bővül az egészségügyi törvényben felsorolt és részletezett betegjogi rendelkezésekkel. A tárgy másik célja, hogy az orvosi jogviszony, mint kötelmi jogviszony bemutatásán túl bepillantást nyújtson az orvos polgári jogi felelősségének speciális jellemzőibe, és gyakorlati példák feldolgozásán keresztül ismertesse meg a hallgatókkal a „műhiba”, „műhiba per” fogalmát és azok körét.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás:

képesség:

attitűd:

autonómia és felelősség:

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

2018. X. 19. (péntek) 16-19.30-ig – A/1. 313.

2018. XI.  9. (péntek) 16-19.30-ig – A/1. 225.

2018. XI. 23. (péntek) 16-19.30-ig – A/1. 225.

2018. XII. 14. (péntek) 16-18.30-ig – A/1. 326.

 

 1. A betegjogok kialakulása, a betegjogok nemzetközi szabályozása, dokumentumai. A betegjogok csoportosítása (társadalmi jogok és egyéni jogok).
 2. Megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog, az egészségügyi ellátás megtagadása. Az egészségügyi ellátás minőségi követelményei. Szabad orvosválasztás.
 3. Emberi méltósághoz való jog. Kapcsolattartás joga. Az egészségügyi intézmény elhagyásának joga.
 4. Az orvosi tájékoztatási kötelezettségének esetei (terápiás privilégium, beszámolási kötelezettség, invazív beavatkozások stb.).
 5. A beteg önrendelkezési joga. Az egészségügyi ellátás visszautasítására vonatkozó legfontosabb rendelkezések. Élő végrendelet.
 6. A beteg panaszainak kivizsgálását szolgáló jogi keretek (betegjogi képviselő, etikai bizottságok stb.).
 7. Adatvédelem és titokvédelem az egészségügyben (egészségügyi adat, személyazonosító adat, orvosi titok, betegellátó, stb.) Az adatvédelem alapelvei.
 8. Az adatvédelmi, titoktartási kötelezettség alóli mentesülés egyes esetei és az azokra vonatkozó részletes szabályok. A beteg (érintett) önrendelkezési joga az adatvédelem rendszerében.
 9. Más személyek jelenléte a betegek vizsgálata és kezelése során. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (általános szabályok, az érintett halálát követően, az érintett felhatalmazása alapján stb.). Nyilvántartások, adatok kötelező őrzése.
 10. A felelősség szintjei és fajtái az egészségügyben (etikai felelősség, munkajogi felelősség, polgári jogi felelősség, büntetőjogi felelősség)
 11. A polgári jogi felelősség alapkérdései. A beteg és az egészségügyi szolgáltató közötti kötelem minősítése (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, kezelési szerződés stb.).
 12. A polgári jogi felelősség speciális alakzatai az egészségügyben: alkalmazott vagy megbízott egészségügyi dolgozó károkozása, veszélyes üzemért fennálló felelősség.
 13. A polgári jogi felelősség elemei, a bizonyítási teher. Vagyoni és nem vagyoni kár az egészségügyben.
 14. Kártérítési igények sajátosságai és megalapozottsága nem kívánt fogyatékos, illetve nem kívánt egészséges gyermek születése, illetve gyógyulási esély, vagy hozzátartozó elvesztése esetén. Kártérítési perek jellemzői (előnyei és hátrányai), alternatív vitarendezési eljárások, egészségügyi mediáció.

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel történik. A vizsga írásban történik (60% - megfelelt).

Kötelező irodalom:

 • Szerk.: Dósa Ágnes – Kovácsy Zsombor: A vállalkozó orvosok nagy kézikönyve. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest 2011. kapcsolódó fejezetei.
 • HÍDVÉGINÉ dr. Adorján Lívia - SÁRINÉ dr. Simkó Ágnes: A betegek jogairól. 1. Medicina Kiadó Budapest, 2012. 9-173.o.
 • HÍDVÉGINÉ dr. Adorján Lívia - SÁRINÉ dr. Simkó Ágnes: Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben.  2. Medicina Kiadó Budapest, 2013. 13.-113. o.

Ajánlott irodalom:

 • Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2007.
 •  Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog. Semmelweis Kiadó Budapest, 2008.
 •  Az egészségügyi jog nagy kézikönyve. Szerk.: Kovácsy Zsombor. Complex Kiadó

 

Vissza