Egészségügyi jog (nappali)

Tantárgyi program

 

EGÉSZSÉGÜGYI JOG c. tantárgy

 

Egészségturizmus-szervező szakirány - Egészségügyi szervezető alapszak (BSC)

I. évfolyam, nappali tagozat

2012/13-as tanév, 1. félév

 

Tantárgy kódja: AJPJT01EF1N

Tantárgy teljes (és rövidített neve): Egészségügyi jog

Heti (félévi) óraszám: heti 1 óra előadás

Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat): kollokvium

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 1 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei (tantárgyi kód): -

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

 

A jogi kari tanulmányok alapvető részét képezi a betegek jogainak, illetve az egészségügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek alapvető szabályaira vonatkozó legfontosabb rendelkezések megismerése, a gyakorlati problémák megoldása.

 

1.

A betegjogok kialakulása. Emberi jogok – állampolgári jogok – szabadságjogok. A betegjogok nemzetközi szabályozása, dokumentumai.

2.

Hazai szabályozás. Alaptörvény – Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv. - alapvető személyiségi jogok, és azok érvényesülésének polgári jogi eszközei) – Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. tv.).

3.

A betegjogok csoportosítása (társadalmi jogok és egyéni jogok). Megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog, az egészségügyi ellátás megtagadása.

4.

Az egészségügyi ellátás minőségi követelményei. Szabad orvosválasztás. Emberi méltósághoz való jog.

5.

Kapcsolattartás joga. Az egészségügyi intézmény elhagyásának joga.

6.

A tájékoztatási kötelezettségének esetei (terápiás privilégium, beszámolási kötelezettség, invazív beavatkozások stb.), módja.

7.

A beteg önrendelkezési joga. A beleegyező nyilatkozat formája, a beteg nyilatkozati képessége, a tartós meghatalmazott jogintézménye.

8.

Az egészségügyi ellátás visszautasítására vonatkozó legfontosabb rendelkezések. Élő végrendelet.

9.

Alapfogalmak (egészségügyi adat, személyazonosító adat, orvosi titok, betegellátó, stb.) Az adatvédelem alapelvei.

10.

Adatkezelés az egészségügyi alapellátásban. Az adatvédelmi, titoktartási kötelezettség alóli mentesülés egyes esetei és az azokra vonatkozó részletes szabályok. A beteg (érintett) önrendelkezési joga az adatvédelem rendszerében. Más személyek jelenléte a betegek vizsgálata és kezelése során.

12.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (általános szabályok, az érintett halálát követően, az érintett felhatalmazása alapján stb.). Nyilvántartások, adatok kötelező őrzése.

13.

A beteg panaszainak kivizsgálását szolgáló jogi keretek (betegjogi képviselő, etikai bizottságok, közvetítői eljárás).

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények):

 

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. A vizsga során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató az adott félév anyagát milyen fokban sajátította el, a vizsga értékelése ötfokozatú (1-5) minősítéssel történik. A vizsga írásban történik (60% - megfelelt).

 

Tananyag részletezése:


Ajánlott irodalom:

 

1.

Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008

2.

Kovácsy Zsombor (szerk.): Az egészségügyi jog nagy kézikönyve. MERITUM sorozat, Complex Kiadó, Budapest, 2009

 

Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai eszközök:-

 

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Vissza