Egyetemes állam- és jogtörténeti gyakorlat II.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Egyetemes jogtörténeti gyakorlat II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT272L2

 Jogász szak levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra / félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kreditpont

 

1.    A tantárgy feladata és célja

        A Jogtörténeti gyakorlat célja a „Egyetemes állam- és jogtörténet” főtantárgyi előadáshoz kapcsolódóan felépített tematika szerint a fontosabb, részletesebb elemzést kívánó anyagok kis csoportokban történő elemzése. A hallgatók otthoni készüléssel, valamint a tanórákon való aktív részvétellel sajátítják el a gyakorlat anyagát. A hallgatók olyan jogesetekkel ismerkedjenek meg, amelyek a történelem során híres - hírhedt perekként kerültek be a köztudatba.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

            Tematika (Heti bontásban)

 

 1. 1.      Vizsgatapasztalatok megbeszélése, a félévi tematika áttekintése
  1. 2.      Az USA alkotmánya és alkotmány-kiegészítései
 1. Francia alkotmányfejlődés 1789-1799

Az Ember és Polgár Jogai deklarációjának utóélete

 1. A Code Civil és a Code Penal általános jellemzői;
 1. 5.      Büntetőjogi kodifikációk
 2. 6.      OPTK és BGB
 3. 7.      OPTK és BGB II.
 4. 8.      Az alkotmányfejlődés 19 századi irányzatai
 5. 15.  A félév zárásával kapcsolatos teendők és technikai feladatok megbeszélése
 1. Osztrák alkotmányfejlődés tendenciái 1749-től napjainkig
 2. Német egységtörekvések és alkotmányfejlődés 1848-1933;
 3. Német egységtörekvések és alkotmányfejlődés 1848-1933 II.
 4.  Jogrendszer a 20. századi Közép-Európában
 5. Az első világháború utáni államfejlődési tendenciák,
 6. Az első világháború utáni államfejlődési tendenciák II.

 

 

Önellenőrző kérdések Egyetemes állam- és jogtörténet II.

2017/2018. tanév II. félév

I.

 1. Mit jelent a fékek és egyensúlyok elve?
 2. Mit tartalmazott a Virginia-terv?
 3. Mit tartalmazott az „amerikai Bill of Rights”?
 4. Jellemezze a Konföderációs Cikkelyeket!
 5. Mi jellemezte a „paternalista” politikát?
 6. Mit tartalmazott az Északnyugati Ordinance?
 7. Milyen álláspontot foglalt el Lemuel Shaw?
 8. Miről rendelkezett a Kansas-Nebraska Act?
 9. Mit tartalmaztak a fekete kódexek?
 10. Mit jelent a „due process” elve?
 11. Mit jelent a „megkülönböztetett, de egyenlő szolgáltatások” elve?
 12. Jellemezze a jogi realizmus főbb tételeit!
 13. Milyen változások következtek be a New Deal idején a jogászi hivatás területén?
 14. Jellemezze a „substantive due process” korszakát!

 

II.

 

 1. Melyek az emberi jogok a francia Deklaráció szerint?
  1. Milyen törvényhozási befolyást biztosított a királynak az 1791-i francia alkotmány?
  2. Milyen szerepük volt az ősgyűléseknek az 1793-i alkotmány szerint?
  3. Kikből állt az Ötszázak Tanácsa?
  4. Milyen szerepet játszott a Direktórium a francia alkotmánytörténetben?
  5. Jellemezze a francia választójog szabályait az 1791 és 1848 közötti időszak alkotmányai alapján!
  6. Mikor hirdették ki a Code civilt?
  7. Milyen terjedelmű Napóleon polgári törvénykönyve?
  8. Miről szól a híres 544.§?
  9. Mikor teszi lehetővé a kisajátítást a Code civil?
  10. Milyen rendelkezéseket tartalmaz a francia magánjogi kódex a halál estére szóló rendelkezési jogosultságról?
  11. Hogyan definiálja a kódex a szerződési szabadságot?
  12. Milyen rendelkezéseket tartalmaz Napóleon törvénykönyve a családjog területén?
  13. Mikor adták ki a francia Kereskedelmi Törvénykönyvet?
  14. Milyen büntetőjogi tárgyú rendelkezéseket tartalmaz a francia Deklaráció?
  15. Mikor jelent meg az első modern francia büntetőkódex? (A tankönyvben számelírás történt!)
  16. Milyen a Code penal szerkezete?
  17. Mivel foglalkozik a kódex különös része?
  18. Hogyan jellemezhető az 1791. évi francia büntető perrendtartás?
  19. Milyen kodifikációs szabályozás történt Franciaországban, 1808-ban?
  20. Mikor törölték el Franciaországban az 1670. évi kódexet?

 

III.

 

 1. Milyen reformok köthetőek Stein nevéhez?
  1. Sorolja fel azokat a birodalmi városokat, amelyek a Német Szövetség tagjai voltak!
  2. Milyen jogköröket szánt a frankfurti parlament a németek császárának?
  3. Értékelje a kremsieri javaslatot!
  4. Ismertesse a háromosztályos választójogról szóló rendeletet!
  5. Hol, mikor jelent meg, és meddig volt hatályban az ún. revideált alkotmány?
  6. Mely tudósok működtek közre az OPTK meghozatalában?
  7. Hogyan definiálja a házasságot az OPTK?
  8. Jellemezze a Német Birodalom bírósági rendszerét!
  9. Ismertesse a Német Birodalom igazgatási rendszerét!
  10. Melyek a kodifikációval szembeni Max Weber-i követelmények?
  11. Hogyan tükröződik a jogállamiság elve a Weimari Köztársaság alkotmányában?
  12. Milyen törvényekből áll a „decemberi alkotmány”?
  13. Milyen volt a császár jogállása 1867 után Ausztriában?
  14. Milyen választójogi törvényeket hoztak Ausztriában 1867 és 1918 között?

 

IV.

 

 1. Mit tartalmazott a Páneurópai Manifesztum?
 2. Ismertesse az 1939. augusztus 5-i spanyol alkotmányt!
 3. Miről szól a „Német gazdaság szerves felépítéséről” szóló törvény?
 4. Mit tud az USA Legfelsőbb Bíróságának ügyrendjéről?
 5. Jellemezze az 1921. évi lengyel alkotmányt!
 6. Milyen volt az NDK Népi Kamarájának szervezete, hatásköre?
 7. Jellemezze a francia kormány 1930-i memorandumát az európai államok összefogásáról!
 8. Hogyan gondolkodott a közös Európa jövőjéről a francia menekültkormány?
 9. Mit jelentett a „harmadik erő” koncepciója?
 10. Mi volt Leon Blum álláspontja Európa jövőjéről?
 11. Mit tartalmaz az amszterdami programnyilatkozat?
 12. Milyen szerepet játszott Churchill az európai egység kialakításában?
 13. Mi volt Konrad Adenauer álláspontja az államok közötti kapcsolatokról?
 14. Milyen szerepet szántak a német politikusok a Szovjetuniónak Európa újraegyesítésében?

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

Az aláírás feltétele: a konzultáción való részvétel.

Nappali munkarendben tanulók esetében: Hiányozni igazolással, vagy anélkül, a félév során kettő alkalommal lehet. A további hiányzások beszámolási kötelezettséggel járnak. A beszámoló témakörei a hiányzás idején elhangzott gyakorlati anyagok. A beszámoló időpontja: az oktató által kijelölt időpont a szorgalmi időszakon belül. Az első gyakorlaton minden hallgató vállalhat referátumot és korreferátumot, amelyet az oktatóval megbeszélt időpontban kell megtartania. Az év végi gyakorlati jegybe az oktató beszámítja a kiselőadás eredményét.

 

Levelező munkarendben tanulók esetében a konzultáción való részvétel alapján a hallgatók az aláírást megkapják.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A jogtörténeti gyakorlat során a hallgatók félévi munkáját a gyakorlatvezető gyakorlati jeggyel 1-5 fokozattal értékeli. Megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok megírása. Az a hallgató, aki valamelyik dolgozatát elégtelenre (1) írta, köteles azt kijavítani. Akinek a dolgozati eredményei között elégtelen (1) jegy szerepel a félévi gyakorlati jegy kialakításánál még elégséges (2) minősítést sem kaphat.

Nappali tagozaton minden hallgató köteles a zárthelyi dolgozatokat a saját tankörével, a kijelölt időpontban megírni.

A zárthelyi dolgozat anyaga: a tematikában megjelölt Egyetemes állam- és jogtörténet II. című tantárgy tankönyvi vizsgatételei és az arra rásegítő önellenőrző kérdések. A félév során megírt két dolgozat eredményeit, valamint a kiselőadásokat vesszük figyelembe a félévvégi gyakorlati jegy kialakításánál.

A gyakorlaton a zárthelyi dolgozatok alapján meghatározott eredményt az utolsó gyakorlati foglalkozáson, ugyancsak a saját tankörök gyakorlati foglalkozásának időpontjában lehet egyszer javítani. Aki a félév során gyakorlati jegyét nem szerezte meg, a vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően pótolhatja azt.

Levelező tagozaton a hallgatók a konzultáción az előre megadott Önellenőrző kérdések I. és III. fejezeteiből adnak számot.

A hallgatók írásbeli dolgozatát ötfokozatú értékeléssel minősítjük, amely a gyakorlati jegyet adja. Az oktató az elkészített dolgozat alapján megajánlott gyakorlati jegyet ad.

 

Aki a félév során gyakorlati jegyét nem szerezte meg, a vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően pótolhatja azt.

 

5.    Kötelező tananyag

Egyetemes jogtörténet I-II. (Szerk. Dr. Horváth Pál. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp., 1999. vagy későbbi kiadás)

Ruszoly József: Európai jog- és alkotmánytörténet. Opera Iurisprudentiae. I. (Szerk.: Balogh Elemér) Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, 2011. 539. p.

István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung. Verfassungs-und rechtsgeschichtliche Studien. Ungarische Rechtshistoriker (Red.: Barna Mezey) 2. ISBN: 963-9567-99-X. Gondolat Verlag Budapest, 2005. 332 p.

 

6.    Ajánlott irodalom

Kajtár István: Egyetemes állam- és jogtörténet II. Budapest-Pécs: Dialóg Campus, 1998. (Dialóg Campus tankönyvek). 175 p.

Szabó István: Német alkotmányfejlődés 1806-1945. Különös tekintettel az államszervezeti változásokra. Szent István Társulat, Budapest, 2002. 260 p.

Reiner Schulze (ed) Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte. Berlin, 1991.

 

Egyéb tudnivalók:

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében - felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban önálló tárgy keretében megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella A/6.épület 222. szoba.

Tel: 0646/565-186. e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

 

Miskolc, 2018. január 29.

                                                                                              Dr. Petrasovszky Anna

                                                                                              tárgyfelelős

 

Vissza