Egyetemes állam- és jogtörténeti gyakorlat II.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Egyetemes jogtörténeti gyakorlat II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT272L2

 Jogász szak levelező tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra / félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kreditpont

 

1.    A tantárgy feladata és célja

        A Jogtörténeti gyakorlat célja a „Egyetemes állam- és jogtörténet” főtantárgyi előadáshoz kapcsolódóan felépített tematika szerint a fontosabb, részletesebb elemzést kívánó anyagok kis csoportokban történő elemzése. A hallgatók otthoni készüléssel, valamint a tanórákon való aktív részvétellel sajátítják el a gyakorlat anyagát. A hallgatók olyan jogesetekkel ismerkedjenek meg, amelyek a történelem során híres - hírhedt perekként kerültek be a köztudatba.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

            Tematika (Heti bontásban)

 

 1. 1.      Vizsgatapasztalatok megbeszélése, a félévi tematika áttekintése
  1. 2.      Az USA alkotmánya és alkotmány-kiegészítései
 1. Francia alkotmányfejlődés 1789-1799

Az Ember és Polgár Jogai deklarációjának utóélete; A francia forradalom perei

 1. A Code Civil és a Code Penal általános jellemzői; A Dreyfus-per
 1. 5.      Büntetőjogi kodifikációk
 2. 6.      OPTK és BGB
 3. 8.      Az alkotmányfejlődés 19 századi irányzatai
 4. 15.  A félév zárásával kapcsolatos teendők és technikai feladatok megbeszélése
 1. 1. zárthelyi dolgozat EÁJT II. 1-10 tankönyvi tételei
 1. Osztrák alkotmányfejlődés tendenciái 1749-től napjainkig
 2. Német egységtörekvések és alkotmányfejlődés 1848-1933; A nürnbergi per
 3. 2. zárthelyi dolgozat EÁJT II. 31-40 tankönyvi tételei
 4.  Jogrendszer a 20. századi Közép-Európában
 5. Az első világháború utáni államfejlődési tendenciák,
 6. Pót- és javító zárhelyi dolgozatok megírásának időpontja

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

Az aláírás feltétele: a konzultáción való részvétel.

Nappali munkarendben tanulók esetében: Hiányozni igazolással, vagy anélkül, a félév során kettő alkalommal lehet. A további hiányzások beszámolási kötelezettséggel járnak. A beszámoló témakörei a hiányzás idején elhangzott gyakorlati anyagok. A beszámoló időpontja: az oktató által kijelölt időpont a szorgalmi időszakon belül. Az első gyakorlaton minden hallgató vállalhat referátumot és korreferátumot, amelyet az oktatóval megbeszélt időpontban kell megtartania. Az év végi gyakorlati jegybe az oktató beszámítja a kiselőadás eredményét.

 

Levelező munkarendben tanulók esetében a konzultáción való részvétel alapján a hallgatók az aláírást megkapják.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A jogtörténeti gyakorlat során a hallgatók félévi munkáját a gyakorlatvezető gyakorlati jeggyel 1-5 fokozattal értékeli. Megszerzésének feltétele:

 

Nappali munkarendben tanulók esetében: a zárthelyi dolgozatok megírása. Az a hallgató, aki valamelyik dolgozatát elégtelenre (1) írta, köteles azt kijavítani. Akinek a dolgozati eredményei között elégtelen (1) jegy szerepel a félévi gyakorlati jegy kialakításánál még elégséges (2) minősítést sem kaphat. Minden hallgató köteles a zárthelyi dolgozatokat a saját tankörével, a kijelölt időpontban megírni. A zárthelyi dolgozat anyaga: a tematikában megjelölt Egyetemes állam- és jogtörténet II. című tantárgy tankönyvi vizsgatételei. A félév során megírt két dolgozat eredményeit, valamint a kiselőadásokat vesszük figyelembe a félévvégi gyakorlati jegy kialakításánál.

A gyakorlaton a zárthelyi dolgozatok alapján meghatározott eredményt az utolsó gyakorlati foglalkozáson, ugyancsak a saját tankörök gyakorlati foglalkozásának időpontjában lehet egyszer javítani.

 

       Levelező munkarendben tanulók a konzultáción a tematikában előre megadott perek valamelyikéről számot adnak. Az oktató az elkészített dolgozat alapján megajánlott gyakorlati jegyet ad.

 

Aki a félév során gyakorlati jegyét nem szerezte meg, a vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően pótolhatja azt.

 

 

Önellenőrző kérdések

 

I. / A francia forradalom perei

 

1. Milyen céllal hozták létre a Rendkívüli Büntető Törvényszéket?

2. Mi váltotta ki az ún. szeptemberi mészárlásokat?

3. Minek a jegyében zajlott a szeptemberi mészárlás?

4. Mire ítélték a lovassági zászlót? Honnan származott a zászló?

5. Milyen bizonyíték igazolta azt, hogy a király elárulta a hazát?

6. A vádirat szerint mit követett el Capet Lajos?

7. Mit válaszolt Lajos a vádakra?

8. Kik védték Lajost? Mire épült a védelem?

9. Mely négy kérdésben foglaltak állást a képviselők 1793. január 15. és 20. között?

10. Mire törekedett a hegypárt a király kivégzését követően?

11. Ki, mikor hozta létre és miben ítélkezhetett a Forradalmi Törvényszék?

12. Kik voltak Danton hívei, és mivel vádolták meg őket? Milyen ítéletek születtek ügyeikben?

 

II./ A Dreyfus-per

 

1. A francia hadsereg íráselemző tisztjei milyen megállapításra jutottak a feljegyzés és Dreyfus kézírásával kapcsolatban?

2. Ki javasolta a zárt tárgyalás elrendelését? Milyen indokkal?

3. Mikor és miért törölték el politikai ügyekben Franciaországban a halálbüntetést?

4. Miért indítottak Picquart ellen eljárást? Mi volt ennek az előzménye?

5. Kik alkották a Dreyfus mellett állókat? Kik alkották a Dreyfus-ellenes pártot?

6. Kiket tett felelőssé Émile Zola a társadalom megosztásáért? Hol adott véleményének hangot?

7. Miért fogták perbe és mivel vádolták meg Zolát?

8. Mi volt Zola büntetése?

9. Hol és mikor kezdődött el a második Dreyfus-per?

10. A második per végén mely kérdés osztotta meg leginkább a közvéleményt?

11. Mikor ért véget a “harmadik” Dreyfus-per? Mi volt az ítélet?

12. Mi a Justizmord?

 

III. / A nürnbergi per

 

1. Milyen fórum előtt zajlott a nürnbergi per? Mi hozta létre ezt a fórumot és mikor?

2. Mely négy állam milyen rendszerben delegált tagokat a bírói tanácsba?

3. Meddig tartott a per, hány tárgyalási nap volt, összesen hány tanút hallgattak meg?

4. A vádirat szerint milyen bűncselekményeket követtek el a vádlottak?

5. Miről rendelkezik a Londoni charta 6. cikkelye?

6. A védelem képviselői és maguk a vádlottak is különböző stratégiát követtek. Ismertessen néhány példát erre!

7. Általában mivel védekeztek a hadsereg vezetői és a katonatisztek?

8. Milyen kompromisszumos megoldásra jutottak végül a bírók?

9. A főbűnösök közül kiket ítéltek kötél általi halálra?

10. A tábornokok perében ki milyen büntetést kapott?

11. Kit ítéltek ott halálra?

12. Milyen bűnöket követett el Adolf Eichmann, és milyen fórum ítélt felette?

 

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Takács Péter: Nehéz jogi esetek c. könyvéből (Napvilág Kiadó, Budapest, 2001.)
 2. Magyar Jogi Lexikon Bp., 1897.
 3. Bevezetés az egyetemes állam-és jogtörténet forrásaiba (Szerk: Horváth Pál) Bp., 1993.
 4. Tokody-Niederhauser: Németország története Bp., 1972.
 5. Brauneder, Wilhelm: Osztrák alkotmánytörténet napjainkig. Pécs, 1994.
 6. Reiner Schulze (ed) Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte. Berlin, 1991.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. 1.      Egyetemes jogtörténet I-II. (Szerk. Dr. Horváth Pál. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp., 1999. vagy későbbi kiadás)
 2. 2.      Ruszoly József: Európai jog- és alkotmánytörténet. Opera Iurisprudentiae. I. (Szerk.: Balogh Elemér) Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, 2011. 539. p.
  1. 3.      István Stipta:Die vertikale Gewaltentrennung. Verfassungs-und rechtsgeschichtliche Studien. Ungarische Rechtshistoriker (Red.: Barna Mezey) 2. ISBN: 963-9567-99-X. Gondolat Verlag Budapest, 2005. 332 p.

 

Egyéb tudnivalók:

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében - felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban önálló tárgy keretében megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella A/6.épület 222. szoba.

Tel: 0646/565-186. e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

 

Miskolc, 2017. január 29.

                                                                                              Dr. Petrasovszky Anna

                                                                                              tárgyfelelős

 

Vissza