Egyetemes állam- és jogtörténeti gyakorlat I.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
Az Egyetemes állam- és jogtörténeti gyakorlat I. c. tantárgyból
tárgykód: AJJOT273N1
Jogász szak nappali tagozat
2016/2017-es tanév I. félév

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna, egyetemi docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék
Tantárgy oktatója: dr. Jámbor Adrienn egyetemi tanársegéd
Előtanulmányi kötelezettség: -
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra / hét
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 1

1. A tantárgy feladata és célja
Az EGYETEMES ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNETI GYAKORLAT I. tantárgy célja egyrészt az Egyetemes állam- és jogtörténet I. főtárgy tematikáját anyag követő módszerrel kiegészítse, gyakorlati oldalról világosítsa meg a főtárgy előadásain elhangzott elméleti felvetéseket. Másrészt a főtantárgyi előadáshoz kapcsolódóan felépített tematika szerint a fontosabb, részletesebb elemzést kívánó anyagok kis csoportokban történő elemzése. A hallgatók otthoni készüléssel, valamint a tanórákon való aktív részvétellel sajátítják el a gyakorlat anyagát. Harmadrészt az, hogy a hallgatók olyan jogesetekkel ismerkedjenek meg, amelyek a történelem során híres - hírhedt perekként kerültek be a köztudatba. Az első félév Egyetemes állam- és jogtörténet I. főtárgy tananyagához igazodva néhány különleges történelmi per képezi az ismeretanyagot: Szokratész pere, I.Károly pere.

2. A tantárgy tematikus leírása

1. 2016. 09. 05., 07. ‒ Bevezetés, tantárgyi követelményrendszer ismertetése,
2. 2016. 09. 12., 14. ‒ Az államhatalom keletkezésének történeti magyarázatai. A jog keletkezésére, fogalmának meghatározására irányuló kísérletek áttekintése.
3. 2016. 09. 19 *. ‒ Selmeci műemlék könyvtár megtekintése
4. 2016. 09. 26., 28.. ‒. Az ókori kelet államának és normarendszerének általános jellemzői
5. 2016. 10. 03., 05. ‒ A hellén világ általános jellemzői. Az ógörög államfejlődés főbb tendenciái. Az ógörög jog sajátosságai.
6. 2016. 10. 10., 12. ‒ 1. Zárthelyi dolgozat 1-10 tételek
7. 2016. 10. 17., 19. ‒ A középkor fogalma, a hűbériség és rendiség általános jellegzetességei.
8. 2016. 10. 24. 26. ‒ A germán időszak társadalma, közszervezete. A frank államszervezet, Nagy Károly állama. A germán és frank jogrendszer
9. 2016. 11. 07., 09. ‒ 2. Zárthelyi dolgozat 11-20 tételek
10. 2016. 11. 14., 16. ‒ Az angol rendi alkotmány jellemzői. A rendi állam és jog sajátosságai Franciaországban. A hűbériség és rendiség jogtörténeti vonatkozásai Közép-és Kelet-Európában
11. 2016. 11. 21., 23. ‒. Az európai abszolutizmus főbb alkotmánytörténeti jellemzői
12. 2016. 11. 28., 30. ‒ A felvilágosult abszolutizmus általános és sajátos vonásai.
13. 2016. 12. 05., 07. ‒ Pótzárthelyi dolgozat

.

3. Félévközi számonkérés módja. (Aláírás feltétele. A félév elfogadásának feltételei)

Az aláírás feltétele: a foglalkozásokon való részvétel. Hiányozni igazolással, vagy anélkül a félév során kettő alkalommal lehet. A további hiányzások beszámolási kötelezettséggel járnak. A beszámoló témakörei a hiányzás idején elhangzott gyakorlati anyagok. A beszámoló időpontja: az oktató által kijelölt időpont a szorgalmi időszakon belül.
Az első gyakorlaton minden hallgató vállalhat referátumot és korreferátumot, amelyet az oktatóval megbeszélt időpontban kell megtartania. Az év végi gyakorlati jegybe az oktató beszámítja a kiselőadás eredményét.

4. Vizsgakövetelmények leírása. (Vizsgára bocsátás feltételei. Számonkérés követelményei)

A jogtörténeti gyakorlat során a hallgatók félévi munkáját a gyakorlatvezető gyakorlati jeggyel 1-5 fokozattal értékeli. Megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok megírása. Az a hallgató, aki valamelyik dolgozatát elégtelenre (1) írta, köteles azt kijavítani. Akinek a dolgozati eredményei között elégtelen (1) jegy szerepel a félévi gyakorlati jegy kialakításánál még elégséges (2) minősítést sem kaphat.
Minden hallgató köteles a zárthelyi dolgozatokat a saját tankörével, a kijelölt időpontban megírni.
A zárthelyi dolgozat anyaga: a tematikában megjelölt Egyetemes állam- és jogtörténet I. című tantárgy tankönyvi vizsgatételei. A félév során megírt két dolgozat eredményeit, valamint a kiselőadásokat vesszük figyelembe a félévvégi gyakorlati jegy kialakításánál.
A gyakorlaton a zárthelyi dolgozatok alapján meghatározott eredményt az utolsó gyakorlati foglalkozáson, ugyancsak a saját tankörök gyakorlati foglalkozásának időpontjában lehet egyszer javítani. Aki a félév során gyakorlati jegyét nem szerezte meg, a vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően pótolhatja azt.
Levelező tagozaton a hallgatók a konzultáción a megadott perek valamelyikéről számot adnak. A hallgatók írásbeli dolgozatát ötfokozatú értékeléssel minősítjük, amely a gyakorlati jegyet adja. Az oktató az elkészített dolgozat alapján megajánlott gyakorlati jegyet ad.

5. Kötelező tananyag
1. Egyetemes jogtörténet I. (Szerk. Dr. Horváth Pál. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp., 1999. vagy későbbi kiadás)
2. Ruszoly József: Európai jog- és alkotmánytörténet. Opera Iurisprudentiae. I. (Szerk.: Balogh Elemér) Pólay Elemér Alapítvány. Szeged, 2011. 539. p.
3. István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung. Verfassungs-und rechtsgeschichtliche Studien. Ungarische Rechtshistoriker (Red.: Barna Mezey) 2. ISBN: 963-9567-99-X. Gondolat Verlag Budapest, 2005. 332 p.
4. Werbőczy István: Tripartitum Opus Juris consuetudinarii Regni Hungariae, M.Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1894.
5. Takács Péter: Nehéz jogi esetek Bp, 2001.

6. Ajánlott irodalom
József Ruszoly: Beiträge zur neueren Verfassungsgeschichte (Ungarn und Europa). Ungarische Rechtshistoriker. (Herausgegeben von Barna Mezey) Gondolat Kiadó. Budapest, 2009.
Kajtár István: Egyetemes állam- és jogtörténet I. Budapest-Pécs: Dialóg Campus, 1998. (Dialóg Campus tankönyvek). 175 p.
Horváth Pál (szerk.) Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba - Állam- és Jogtudományok (J 1-431) Budapest, 1999.
Reiner Schulze (ed) Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte. Berlin, 1991.

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.
Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Az ügyelet időpontjait az első gyakorlaton ismertetjük.
Hallgatói ügyintézés:
Hodosi Gabriella A/6.épület 222. szoba Tel: 06-46/565-186
e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

Miskolc, 2016. szeptember 01.
Jogtörténeti Tanszék

Vissza