Európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelvű LLM)

A Karunk 2017. évben akkreditáltatta a 2 féléves Európai és nemzetközi üzleti jog (European and International Business Law) LLM angol nyelvű képzését, melyet megfelelő számú jelentkező esetén 2018/19-es tanévben tervez indítani. A cél olyan jogászok képzése, akik a már meglévő elméleti és gyakorlati jogi tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági joganyagot, értik az európai uniós jog működési mechanizmusát, ismerik az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását. Felismerik, hogy meghatározott, nemzetközi vonatkozású gazdasági viszonyok között mely szabályozók alkalmazhatók, valamint munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek. A képzés célja a gyakorló, illetve frissen végzett jogászok továbbképzése és fejlesztése. A mesterképzés többek között a jogi tanulmányaik során az Idegennyelvi Oktatási Központ által szervezett angol szakfordító specializációt szerzett hallgatók képzésbe való bevonását is célozza. A végzett hallgatók szakfordító képzésben szerzett nyelvi tudására alapozva a Kar egy gyakorlat-orientált, interaktív képzésben való továbbfejlődés lehetőségét kínálja fel.


- Mintatanterv nappali 2018. szeptember 1-től

- Mintatanterv levelező 2018. szeptember 1-től

- Tantárgyi tematikák

 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

jogszabály alapján

a 2018/19. tanévben kezdett évfolyam esetében irányadó Képzési és kimeneti követelmények

 

 EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK

képzési és kimeneti követelményei

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: európai és nemzetközi üzleti jog (European and International Business Law)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

- szakképzettség: európai és nemzetközi üzleti mesterjogász

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: European and International Business Lawyer

3. Képzési terület: jogi

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak: a jogász osztatlan szak.

5. A képzési idő félévekben: 2 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

- a diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditérték: 5 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 4 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 380

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan jogászok képzése, akik a már meglévő elméleti és gyakorlati jogi tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági joganyagot, értik az európai uniós jog működési mechanizmusát, ismerik az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását. Felismerik, hogy meghatározott, nemzetközi vonatkozású gazdasági viszonyok között mely szabályozók alkalmazhatók, valamint munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására.

8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

8.1.1. Az európai és nemzetközi üzleti mesterjogász

a) tudása

- Ismeri és használja az európai és nemzetközi üzleti jog különböző szabályozási eszközeit és érti ezeknek egymáshoz való viszonyát.

- Érti az európai és nemzetközi üzleti jogi szabályozók mögöttes gazdasági okait, illetve ezek gazdasági következményeit.

- Ismeri az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait.

- Ismeri az európai gazdasági jog érvényesülési, érvényesítési mechanizmusait.

- Ismeri a vonatkozó európai bírósági esetjogot, annak gyakorlati jelentőségét.

- Ismeri a nemzetközi gazdasági jogi problémákhoz rendelhető jogforrások (nemzetközi, európai, nemzeti: kötelező és soft law) azonosításának módját, a speciális jogforrásokat feldolgozó (jogszabályokat, esetjogot, jogirodalmi műveket vagy azok adatait tartalmazó) adatbázisok kezelését.

- Rendelkezik a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex magánjogi intézéséhez szükséges ismeretekkel.

- Rendelkezik a nemzetközi üzleti jogviszonyok komplex közjogi értékeléséhez szükséges ismeretekkel.

- Ismeri az angol jogi szaknyelv európai és nemzetközi gazdasági jogi szakterminológiáját.

b) képességei

- Képes felismerni azokat a gazdasági viszonyokat, melyekben európai vagy nemzetközi szabályozókat kell alkalmazni és képes az irányadó szabályrendszer azonosítására és értelmezésére.

- Képes komplex, nemzetközi jogi problémák felismerésére, elemzésére.

- Képes egy nemzetközi vonatkozású jogi kérdés jogérvényesítési mechanizmusainak igénybevételére.

- Képes az eltérő szabályozási módok és tartalom megértéséből és elsajátításából fakadó toleráns és rugalmas, megoldás-központú problémakezelésre, a nemzetközi viszonylatok tanulmányozásából fakadó együttműködési készségre és nyitottságra, a problémamegoldás során összehasonlító szemlélet alkalmazására.

- Képes nemzetközi viszonylatban a magas szintű szakmai kommunikációra és az ehhez szükséges fogalmi rendszer használatára.

- Képes nemzetközi viszonylatokban érveléstechnikák alkalmazására.

- Képes angol nyelven a vonatkozó szabályozók megértésére, értelmezésére, a jogi probléma kezelése szempontjából releváns dokumentumok megszerkesztésére.

- Képes az érintett gazdasági és üzleti jogviszonyok gazdasági, társadalmi, környezeti vonatkozásainak felismerésére.

c) attitűdje

- Nyitott a komplex megközelítést igénylő, nemzetközi vonatkozású jogi problémák megoldása iránt.

- Elkötelezett az alapos, magas színvonalú munka iránt.

- Nyitott új ismeretek, más jogrendszerek, nemzetközi szabályozók működési mechanizmusának megértése iránt.

- Elkötelezett ismereteinek idegen nyelven történő bővítése mellett.

- Elkötelezett az érintett jogterület fejlődésének folyamatos nyomon követése mellett.

- Nyitott a szakmai együttműködésre nemzetközi környezetben.

d) autonómiája és felelőssége

- Tudatosan és önállóan törekszik önfejlesztésre, figyelemmel kíséri az európai és nemzetközi gazdasági viszonyok szabályozóinak változásait.

- Figyelemmel kíséri a vonatkozó szakirodalmat.

- Reflektív módon viszonyul saját munkájához.

- Komplex, nemzetközi elemet tartalmazó üzleti jogi problémák esetében önállóan azonosítja a releváns nemzeti, nemzetközi, uniós szabályozókat.

- Képes önállóan megoldani a nemzetközi elemet tartalmazó üzleti jogi problémákat, felismeri az ehhez kapcsolódó olyan részkérdéseket, melyek megoldása speciális, más ország jogának ismeretét igénylő tudást tesznek szükségessé.

- Felelősséget vállal az általa készített jogi szakvélemény, jogi értékelés megfelelőségéért.

9. A mesterképzés jellemzői

9.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- európai uniós jogi és nemzetközi üzleti jogi alapismeretek 3-6 kredit;

- európai és nemzetközi üzleti jogi szakmai ismeretek (Európai Unió belső piaca, az Európai Bíróság eljárási joga, nemzetközi magánjog uniós, nemzetközi és nemzeti szabályozása, szerződési jog európai és nemzetközi szabályozói, multinacionális vállalatok működése, a nemzetközi kereskedelemi választott bíráskodás, a szellemi tulajdon védelmének szabályozása) 25-30 kredit;

- az európai uniós jog üzleti jog szempontjából releváns szakterületei [fogyasztóvédelmi jog, társasági jog, szociális jog, versenyjog a transznacionális kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó részterületeken (nemzetközi fizetési ügyletek, árufuvarozás)] 16-20 kredit.

9.2. A képzést megkülönböztető speciális jegyek

A képzés angol nyelven folyik.

Vissza