Energiajog - szabadon választható

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Az Energiajog c. szabadon választható tantárgyból

 tárgykód: AJAMUALT037

Jogász osztatlan szak nappali tagozat

2014/2015. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A képzés céljával összefüggésben az energiajog főbb területeinek jogi szabályozása kerül oktatásra: Európai energiapolitika (energiaadók, energiahatékony eszközök követelményei, Energia Charta), bányajog, villamosenergia, földgázellátás, távhőszolgáltatás, atomenergia körében az engedélyezés, fogyasztóvédelem, közüzemi szerződések, közszolgáltatás, hatósági ármegállapítás, valamint az energiaellátással kapcsolatos tevékenységek állami felügyelete és igazgatási rendszere.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye: Csütörtök 16-18-ig – A/6. I. em. 117/A.

 

1.)    Az Energia, mint rendszer, Energia alrendszerek (Földgáz, Villamos energia, Távhő Megújuló energiák); A Magyar Energia Jogi Szabályozás elemei, Az EU Energia Jogi Szabályozás elemei

2.)    A földgázellátásról szóló szabályozások történeti áttekintése, a hatályos földgáz szabályozás átfogó bemutatása; a szabályozás alanyai és tárgya, az engedélyezési eljárások

3.)    A magyar illetve az EU földgázpiac; Számviteli, Jogi, Szervezeti szétválasztás az ágazati földgázipari szabályozásban, a vonatkozó EU Irányelveknek történő megfelelés

4.)    Az árszabályozás lényeges szabályozási elemei a földgázszektorban (rendszerhasználati díj, egyetemes szolgáltatás díja, szabad ár, kompenzáció) illetve az árfelülvizsgálat intézményének bemutatása jogesettel illusztrálva

5.)    A fogyasztók védelmét szolgáló elemek a földgázipari szabályozásban

6.)    A verseny esélye a magyar földgázpiacon; termékek vagy infrastruktúrák versenye?

7.)    Több másik EU ország földgázipari szabályozásának ismertetése a lényeges elemek tekintetében, összehasonlítás a magyar szabályozással – azonosságok, eltérések

8.)    A villamos energia szabályozások történeti áttekintése, a hatályos villamos energia szabályozás átfogó bemutatása, a szabályozás alanyai és tárgya, az engedélyezési eljárások

9.)    A magyar illetve az EU villamos energiapiac Számviteli, Jogi, Szervezeti szétválasztás az ágazati földgázipari szabályozásban, a vonatkozó EU Irányelveknek történő megfelelés

10.)Az árszabályozás lényeges szabályozási elemei a villamos energia szektorban, a fogyasztók védelmét szolgáló elemek a villamos energia szabályozásban

11.) A verseny esélye a magyar villamos energia piacon, az aukció funkciója és hatékonysága a piacon

12.) Az EU szabályozás iránya a földgáz és villamos energia piacon – A Harmadik Energia Csomag bemutatása

13.) A megújuló energiák szabályozása Magyarországon, a biogáz, biodízel és a biomassza szerepének bemutatása, egy külföldi példa ismertetése a biogáz területén

14.) Szélenergia, napenergia, vízenergia szabályozása illetve ágazati szerepe Magyarországon

15.) EU szabályozás iránya a megújuló energiák piacán – Direktíva tervezet ismertetése és néhány gyakorlati kommentár

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Az írásbeli beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetve arról, hogy képes lesz –e az erre épülő gyakorlati kérdések elsajátítására. A beszámoló értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel történik.

 

5.    Kötelező tananyag

Bándi Gyula (szerk.): Környezetvédelmi jogesetek és a szakértői tevékenység, KJK-KERSZÖV, Budapest, 2001.

Miklós László: A környezetjog alapjai. SZTE ÁJK – JATE Press, Szeged, 2011.

Justin Thornton- Silas Beckwith: Environmental Law, Sweet and Maxwell, 2004.

 

6.    Ajánlott irodalom

Csák Csilla: Környezetjog I., Novotni Kiadó, Miskolc, 2009.

Szilágyi János Ede (szerk.): Környezetjog II., Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Angus Johnston, Guy Block: EU Energy Law, University Press, Oxford, 2012.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2014. szeptember 4.

                                                                                                Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza