Etika

Követelmények és tantárgyi program

 

Etika

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (levelező tagozat)

2015-2016-ös tanév, I. félév.

Tantárgy kódja: AJJOE811JFL3

 

Tantárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: nincs

Félév végi számonkérés típusa: beszámoló

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 1 kredit

 

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy az elméleti tantárgycsoport részét képezi. Célja az etikai alapfogalmaknak, a gyakorlati érvelésnek, egyes erkölcsi felfogásoknak a megismertetése, illetve ezek alkalmazása néhány, a jogi munka szempontjából fontosabb területen.

 

Feldolgozott témakörök:

 1. A gyakorlati filozófia.
 2. A modern gyakorlati filozófia általános jellemzői.
 3. Arisztotelész erénytana.
 4. Haszonelvűség
 5. Kantiánus etikák
 6. A gyakorlati észhasználat különböző módozatai.
 7. Az erkölcsi érvelés sajátosságai. A nyilvános gyakorlati érvelés.
 8. Jogok és kötelezettségek.
 9. Emberi jogok.
 10. Bioetika
 11. Az erkölcs jogi kikényszeríthetősége
 12. Jogászi és közszolgálati ethosz.

 

okt 2. - A modern gyakorlati filozófia általános jellemzői. Modern utilitarizmus és kantiánizmus.

dec. 4. - Jog és erkölcs kapcsolata.

 

Minősítés:

A minősítés írásbeli beszámoló alapján történik, melyen három kérdésre kell válaszolni. A beszámoló értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, „1”; megfelelt, „3”; kiválóan megfelelt, „5”) minősítéssel történik. Kiválóan megfelelt minősítést az kaphat, aki mindhárom kérdésre helyesen és kimerítően válaszol, megfelelt minősítést pedig az, aki legalább két kérdést jól megválaszol.

Tételsor:

 1. 1. Gyakorlati filozófia és etika
  2. Gyakorlati igazolás – gyakorlati indok
  3. Etikai objektivizmus
  4. Etikai szubjektivizmus
  5. Univerzalizmus
  6. Partikularizmus
  7. A normatív etikák három alaptípusa
  8. A gyakorlati ész pragmatikai, etikai és morális használata
  9. Az erkölcsi ítéletalkotás negatív és pozítív feltételei
  10. Jogosultságok és kötelezettségek
  11. Az erkölcs jogi kikényszeríthetősége

 

Kötelező tananyag:

Az előadásokon elhangzottak, valamint a tanszék honlapján közreadott előadásvázlatok.

Sandel, Michael: Mi az igazságos… és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. Budapest: Corvina, 2012.

Max Weber: ’A politika mint hivatás’. In: Tanulmányok. Osiris Kiadó, 1998.

Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában. Budapest: Osiris, 1999, 19-152. o. (II-VIII. Fejezet).

 

Ajánlott olvasmányok:

H. L. A. Hart: A jog fogalma. Osiris Kiadó, 1995. (X. fejezet)

Tények és értékek (A modern angolszász etika irodalmából) (válogatta: Lónyai Mária) Gondolat Könyvkiadó, 1981.

Kis János: A politika mint erkölcsi probléma. Irodalom Kft., 2004

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe

 

Egyéb tudnivalók:

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186, e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2015. szeptember 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza