Etika

Etika

JOGÁSZ OSZTATLAN KÉPZÉS (levelező és diplomás levelező tagozat)

2017-2018-as tanév, I. félév.

Tantárgy kódja: AJJOE276L3, AJJOE286D1

 

Tantárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: nincs

Félév végi számonkérés típusa: beszámoló

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 3 kredit

 

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy az elméleti tantárgycsoport részét képezi. Célja az etikai alapfogalmaknak, a gyakorlati érvelésnek, egyes erkölcsi felfogásoknak a megismertetése, illetve ezek alkalmazása néhány, a jogászképzés szempontjából fontosabb területen.

 

Feldolgozott témakörök:

 1. A tárgy ismertetése
 2. A gyakorlati filozófia.
 3. A modern gyakorlati filozófia általános jellemzői. Metaetika: tények és értékek.
 4. Arisztotelész erénytana.
 5. Igazságosság-elméletek.
 6. Kortárs haszonelvűség. Játékelméletek.
 7. Kortárs kantiánizmus (Rawls, Habermas).
 8. A gyakorlati észhasználat különböző módozatai.
 9. Az erkölcsi érvelés sajátosságai.
 10. A nyilvános gyakorlati érvelés.
 11. A politika mint erkölcsi probléma.
 12. Jogok és kötelezettségek.
 13. Emberi jogok.
 14. Az erkölcs jogi kikényszeríthetősége.
 1. Áttekintés, konzultáció. 

 

A félév időbeosztása:

09. 30. 12.20-17.20: A gyakorlati észhasználat különböző módozatai. Nyilvános gyakorlati érvelés. Jogok és kötelezettségek. Emberi jogok. Az erkölcs jogi kikényszeríthetősége.

 

Minősítés:

A minősítés írásbeli beszámoló alapján történik, melyen három tételt kell kidolgozni. A beszámoló értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, „1”; megfelelt, „3”; kiválóan megfelelt, „5”) minősítéssel történik. Kiválóan megfelelt minősítést az kaphat, aki mindhárom tételt megfelelően dolgozza ki, megfelelt minősítést pedig az, aki legalább két tételt megfelelően kidolgozott.

 

Tételsor:

 1. Gyakorlati filozófia és etika
 2. A normatív etikák alaptípusai
 3. Gyakorlati igazolás és gyakorlati indok
 4. A gyakorlati ész használati módjai
 5. Arisztotelész erénytana
 6. A klasszikus és a modern gyakorlati filozófia szemléleti különbsége
 7. Kortárs haszonelvűség (tett- és szabályutilitarizmus)
 8. A racionális döntések elmélete
 9. Kortárs kantiánizmus: Rawls
 10. Kortárs kantiánizmus: Habermas
 11. A nyilvános érvelés sajátosságai
 12. A nyilvános érvelés racionalitásának mércéi
 13. A politika mint erkölcsi probléma
 14. Jogosultságok és kötelezettségek
 15. Az emberi jogok elméletei
 16. Az erkölcs jogi kikényszerítésének elvei
 17. Halálbüntetés, abortusz, eutanázia

 

Kötelező tananyag:

Az előadásokon elhangzottak, valamint a tanszék honlapján közreadott előadásvázlatok.

Sandel, Michael: Mi az igazságos… és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. Budapest: Corvina, 2012.

Alasdair Macintyre: Az etika rövid története. Typotex Kiadó, 2012.

Fekete László (szerk.): Kortárs etika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

 

Ajánlott olvasmányok:

Rawls, John: Az igazságosság elmélete. Budapest: Osiris, 1997

Tények és értékek (A modern angolszász etika irodalmából) (válogatta: Lónyai Mária) Gondolat Könyvkiadó, 1981.

Kis János: A politika mint erkölcsi probléma. Irodalom Kft., 2004

 

Egyéb tudnivalók:

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186, e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szeptember 6.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

Vissza