Etika

Etika

MTB munkaügyi kapcsolatok szakirány, nappali tagozat

2018/19. tanév II. félév

 

 

Tantárgy kódja: AJJOE132MTN6

Félév végi számonkérés típusa: beszámoló

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 2 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tárgyjegyző: dr. Hegyi Szabolcs, egyetemi docens

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: Szociológia

Intézeti ügyintéző: Hodosi Gabriella (A/6. 222.)

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tárgy az elméleti tantárgycsoport részét képezi. Célja az etikai alapfogalmaknak, illetve elméleti irányzatoknak a megismertetése, valamint az eligazodás megkönnyítése az erkölcsileg vitatott esetekben.

 

A kurzus során feldolgozott témakörök:

 1. Gyakorlati filozófia és etika
 2. Gyakorlati igazolás, gyakorlati indok
 3. Etikai objektivizmus és szubjektivizmus, az erkölcs univerzalista és partikularista felfogása
 4. A normatív etikák három alaptípusa
 5. A gyakorlati ész pragmatikai, etikai és morális használata
 6. Arisztotelész az erényről
 7. Hume morálpszichológiája
 8. Kant gyakorlati filozófiája
 9. Rawls és Habermas
 10. Az utilitarizmus
 11. A racionális döntések elmélete
 12. Az erkölcsi ítéletalkotás negatív és pozitív feltételei
 13. A jogi érvelés sajátosságai
 14. Jogosultságok és kötelezettségek
 15. Az erkölcs jogi kikényszeríthetősége

 

Tananyag:

A tanszék által a honlapon közreadott előadásvázlatok.

Michael J. Sandel: Mi igazságos... és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. Budapest: Corvina, 2012.

Bernard Williams: Ethics and the Limits of Philosophy. London and New York: Routledge, 2006.

 

Ajánlott irodalom:

Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában. Budapest: Osiris, 1999.

Kortárs etika. (szerk.: Fekete László) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

 

Minősítés:

A beszámoló során a tárgyjegyző arról győződik meg, hogy a hallgató megfelelő szinten sajátította-e el a tananyagot, illetőleg arról, hogy képes lesz-e a megszerzett ismeretek önálló alkalmazására. A számonkérés tárgya a kötelező tananyag. A beszámoló értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, „1”; megfelelt, „3”; kiválóan megfelelt, „5”) minősítéssel történik.

 

Miskolc, 2019. január 30.

 

Hegyi Szabolcs

 

MTB munkaügyi kapcsolatok szakirány, nappali tagozat

Önellenőrző és vizsgakérdések

 

 

 1. 1. Gyakorlati filozófia és etika
  2. Gyakorlati igazolás – gyakorlati indok
  3. Etikai objektivizmus
  4. Etikai szubjektivizmus
  5. Univerzalizmus
  6. Partikularizmus
  7. A normatív etikák három alaptípusa
  8. A gyakorlati ész pragmatikai, etikai és morális használata
  9. Az erkölcsi ítéletalkotás negatív és pozítív feltételei
  10. Jogosultságok és kötelezettségek
  11. Az erkölcs jogi kikényszeríthetősége

Vissza