Pénzügyi és adójogi ismertek gyakorlat

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév II. félév Pénzügyi és adójogi ismeretek gyakorlat

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási MA szak

levelező

Tantárgy neve:

Pénzügyi és adójogi ismeretek gyakorlat

Tantárgy Neptun-kódja:

Levelező tagozat: AJPEN601MMAL2

Tárgyfelelős intézet:

 

Államtudományi Intézet

Pénzügyi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező tárgy

Tárgyfelelős:

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Javasolt félév:

2. félév- tavaszi

Előfeltétel:

-

Óraszám:

levelező:4óra/félév

 

05.03. péntek 16:00-19:30 A/1.228.

 

Számonkérés módja:

gyakorlat

Kreditpont:

2 kredit

Munkarend:

 levelező

Tantárgy feladata és célja:

A gyakorlati foglalkozás célja, hogy elmélyítsék a konzultációkon elhangzott ismereteket, megkönnyítsék a Pénzügyi és adójogi ismeretek tantárgy anyagának elsajátítását.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T3, T4, T6, T8, T9, T13

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K13, K14, K15

attitűd: A1, A5, A7                   

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8, F9, F10.

 

Tantárgy tematikus leírása:

 1. A pénzügyi jog alapfogalmai
 2. Államháztartás rendszere (különös tekintettel a Társadalombiztosítási Alapra és a Nemzeti Foglalkoztatáspolitikai Alapra)
 3. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei.
 4. Hazai adórendszer bemutatása
 5. Az adózás rendje
 6. Adózók és az adóhatóság feladatai, Adózók és az adóhatóság jogai és kötelezettségei
 7. Adó-és járulék megállapítás és ellenőrzés
 8. A személyi jövedelemadó szabályai
 9. Szja. és a társadalombiztosítás kapcsolata, valamint az szja. és a munkajog kapcsolata
 10. A szociális hozzájárulási adó
 11. A jövedéki adó
 12. Társaságok és egyéb szervezetek adóztatása
 13. Az általános forgalmi adó fontosabb szabályai
 14. Az illetékek szabályai

 

A személyi jövedelemadó összevontan adózó jövedelmeivel, illetve a különadózó jövedelmek közül az ingó és ingatlan vagyon átruházásából származó jövedelemmel kapcsolatos szabályai. A gyakorlati foglalkozáson a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó feladatok bemutatására kerül sor, amely alapján a hallgatók a törvény és számológép segítségével egy számítási feladatot oldanak meg.

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

 

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen. A gyakorlaton egy Személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó számítási feladatot kell megoldani, amelynek értékelése érdemjeggyel (1-5 minősítéssel) történik. A megoldáshoz az 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról (SZJA) és számológép használható.

Gyakorlati jegyteljesítésének módja, értékelése:

 

Az írásbeli gyakorlati feladatlap értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

Kötelező irodalom:

 1. Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.
 2. Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

 1. Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

Ajánlott irodalom:

 1. Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 200
 2. Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

 

 

 

Vissza