Európai adójog IÜN_MTBN

Európai adójog

 

A tanegység címe: Európai adójog (szabadon választható tárgy az igazságügyi igazgatási és MTB alapszak nappali tagozatos hallgatóinak)

A tanegység típusa: gyakorlat

Hozzárendelt kreditpontok száma: 2

Előtanulmányi kötelezettség: ----

A tárgy előadója: Dr. Erdős Éva intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 

2018/2019. tanév I. félévében nem indul!

 

Az oktatás célja:

A hallgató betekintést kapjon az Európai Unió adójogi szabályozásába a kezdetektől egészen napjainkig. Az alternatív tárgy keretében áttekintjük az Európai Unió legfontosabb adójogi harmonizációs jogforrásait, az adójogi döntések meghozatalában résztvevő intézmények feladatait és az Európai Bíróság adójogi döntéseit. Továbbá áttekintjük a magyar adójogi harmonizációs eredményeket és jövőbeni teendőket is. Mind az európai adójogi és a magyar adójogi harmonizációs tevékenységet összevetjük a nemzetközi adójog legfontosabb szabályaival.

 

A félév elfogadásának feltételei:

A tantárgyat a II-V. éves hallgatók vehetik fel. A tantárgy egy félévben kerül meghirdetésre 15x2 óra keretében. Az alternatív tárgy látogatása – annak, aki a félév elején felvette a választott tantárgyak közé – kötelező. Aláírást az kaphat, aki az órákat rendszeresen látogatta. Két alkalommal igazolással lehet hiányozni Kettőnél több hiányzás „nem felelt meg” minősítést von maga után.

 

Kiválóan megfelelt minősítés:

A félév végén kiválóan megfelelt minősítést az a hallgató kaphat, aki az órákat rendszeresen látogatta, azokon aktívan részt vett és/vagy a félév végén egy tíz oldalas értekezést, vagy fordítást készít el.

 

Az órák tematikája:

1.   A nemzetközi adójog fogalma, alapelvei, a kettős adóztatási konfliktusok feloldásának eszközei

2.   A kettős adóztatás elkerülése tárgyában hozott egyezmények. (Az OECD mintaegyezménye, az ENSZ mintaegyezménye)

3.   Egy-egy adott állammal kötött, a kettős adóztatás elkerülése tárgyában hozott nemzetközi egyezmény elemzése, és összehasonlítása az OECD mintaegyezménnyel

4.   Az európai adójog történeti áttekintése, a résztvevő intézmények köre, feladatai

5.   Az európai adójog elsődleges és másodlagos jogforrásai

6.   A közvetett és egyenes adók harmonizációjának rendszere az Európai Közösség jogában

7.   A hozzáadott értékadó harmonizációs fejlődése

8.   A hatodik ÁFA irányelv részletes elemzése

9.   Az egyenes adók harmonizációja: a társasági adó harmonizációja az Európai Unióban

10. Az egyenes adók harmonizációja: a külföldi befektetések kedvezményezésének adójogi megítélése az Európai Unióban és a magyar jogban

11. A káros adóverseny tilalma és az ellene történő fellépés az EU-ban és a nemzetközi adójogban (OECD)

12. A jövedelemadót érintő közösségi adóharmonizáció, a tagállamok megoldásai

13. A helyi adókra vonatkozó jogharmonizáció eredményei

14. Adójogi jogharmonizáció a magyar adójogban

15. Az Európai Bíróság adójogi döntései

 

 

Kötelező irodalom:

1.   Őry Tamás: Európai Unió adójoga

      Osiris Kiadó, Budapest 2003.

 

2.   Erdős Gabriella-Földes Gábor-Őry Tamás-Véghelyi Mária: Az Európai Közösség adójoga

      KJK KERSZÖV 2000,

 

3.   Erdős Éva: Nemzetközi adójogi kérdések

      Publ.: Univ. Miskolc

      Sect. jur. Tomus 11.

      Miskolc, 1995.

 

4.   Adójogi harmonizáció és az önkormányzatok... avagy hogyan kerül a csizma az asztalra; azaz érinti-e az adójogi jogharmonizációs kötelezettség az önkormányzatokat

      „EU csatlakozás – magyar önkormányzatok” Konferencia előadásai, szerkesztette: Csáki Gyula Balázs, Virtuóz Kiadó, Budapest 2003. 73-82. o.

 

5.   A külföldi befektetők adókedvezményei és a jogharmonizáció

      Befektetésösztönzés vagy káros adópolitika

 

      Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ünnepi Tanulmányok Holló András 60. születésnapjára Bíbor Kiadó, Miskolc 2003. 161-181. o.

 

6.   A külföldi befektetések szabályozása az Európai Unióban és a magyar jogban, különös tekintettel az adójog területére

      Sectio Juridica Et Politica Tomus XXI/2. Miskolc, 2003. 387-403. o.

 

7.   Új tendenciák az egyenes adók harmonizációjában

      Miskolci Jogtudományi Műhely 3., Magyarország az Európai Uniós csatlakozás küszöbén (a 2003. május 28-i tudományos ülés anyaga), szerk.: Róth Erika, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 69-88. o.

 

Ajánlott irodalom:

1.   Deák Dániel: A hatályos magyar adójog a harmonizált európai jog tükrében

      Budapest, 1997. PSZF.

 

2.   Deák Dániel: Adótervezés a nemzetközi gyakorlatban (példák, esetek, kommentárok)

      Adventura 2000. Kft. 2000.

 

 

Vissza