Magánszemélyek adózási és egyéb fizetési kötelezettségei

                           

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

 

a Magánszemélyek adózási és egyéb fizetési kötelezettségei c. szabadon választott tantárgyból

tárgykódok: AJPENALT008 (jogászképzésben)

AJPENSV05MTN (Munka-és TB alapszakon)

AJPENSV05IÜN (Igazságügyi igazgatási alapszakon)

2017/2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 1

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A szabadon választható tárgy célja a magánszemélyeket terhelő adózási és egyéb fizetési kötelezettségek szabályanyagának áttekintése és elsajátítása. A szabadon választható tárgy tematikája részben kapcsolódik a Pénzügyi jog II. tárgy tematikájához, lehetőséget adva ez által az ott feldolgozásra kerülő tananyag elmélyítésére, az ismeretek bővítésére is. Emellett természetesen a kötelező anyagok között nem szereplő területek is hangsúlyosan áttekintésre kerülnek.  Ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordítunk a magánszemélyek jövedelemadójával kapcsolatos szabályokra, az adó megállapításának módjaira, a járulékfizetéssel kapcsolatos szabályokra, az egyszerűsített vállalkozói adóval és az egyszerűsített közteherviselési járulékkal kapcsolatos szabályokra, illetve- különleges hangsúlyt helyezve - az illetékekre. A jobb megértést szolgáló gyakorlati példák közös megoldása szintén részét képezi a foglalkozásoknak.

 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

      

 1. Magánszemélyek jövedelemadója (adóalany, adókötelezettség, az adó megállapításának módja, a számított adó megállapítása, jövedelem meghatározási módok)
 2. Magánszemélyek jövedelemadója (összevonandó jövedelmek után a számított adó meghatározása, fizetendő adó, külön adózó jövedelmek)
 3. Magánszemélyek jövedelemadója (külön adózó jövedelmek, adóelőleg szabályok, nyilvántartási, könyvvezetési kötelezettség)
 4. Társadalombiztosítási közterhek
 5. Egyszerűsített vállalkozói adó
 6. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
 7. KATA, KIVA (kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó)       
 8. Gépjárműadó
 9. Helyi adók
 10. Általános forgalmi adó I.
 11. Az illetékek célja, funkciója, fajtái. Illetékkötelezettség, illetékmentesség.
 12. Ingyenes vagyonszerzési illeték, visszterhes vagyonátruházási illeték.
 13. Eljárási illetékek, jogkövetkezmények.
 14. Az adózás rendje.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen, melynek időpontja:

 

Keddenként 16 órától A/6. 220. joghallgatóknak

 

Csütörtökönként 16 órától A/6. 216. alapszakos hallgatóknak

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A 3. pontban kifejtetteknek megfelelően félév közbeni a számonkérés.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog II. (szerk.: Simon István) Osiris Kiadó 2012.

 

6.         Ajánlott irodalom

-          Az adózás nagy kézikönyve

-          Dr. Szakács Imre: Járulékfizetés

 

Kötelező jogszabályok

 

-           1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

-           1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

-           1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

-           2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról        

-           2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

-           2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

-           2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

-           2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

 

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2018. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza