Europäische Arbeits – und Sozialversicherungsrecht

TANTÁRGYI PROGRAM

/Dr. Prugberger Tamás /

2011/2012/2.

 

jogász levelező

szabadon választott tárgy

 

Tantárgy kódja:                AJAMUALT020

Tantárgy teljes (és rövidített) neve: Europäische Arbeits – und Sozialversicherungsrecht

Heti (félévi) óraszám: heti 2 óra

Félév végi számonkérés típusa: beszámoló

Tantárgy elvégzéséhez szükséges munkamennyiség kreditben: 2 kr

Tantárgyfelelős tanszék: Munka- és Agrárjogi Tanszék

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei:

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Az érdeklődő hallgatók megismerkedhetnek az Európai Unió hatályos szociális és munkajogi szabályozásával. Elsajátíthatják a német nyelv jogi terminológiát, gyakorlatot szereznek a szomszédos államok, az EU intézmények szabályozási módszereiben.

                A speciális kollégium nem titkolt célja az is, hogy a karon tanuló német nyelvtudással rendelkező hallgatóknak lehetőséget biztosítani nyelvismeretük szinten tartására, szakmai szókinccsel történő bővítésére.

 

Előadás: 2012. III. 31. (szombat) – 12.40-14.10-ig – III.ea. – 12 fő alatt nem indul!

 

Tananyag leírása:

 1. Europäische Arbeitsrecht – Dogmatische Grundlegung
 2. Die Geschickte der Europäischen Arbeitsrecht
 3. Die kollektive Arbeitsrecht
 4. Tarifvertäge
 5. Betriebsrat
 6. Streik und „Lock out”
 7. Individuelle Arbeitsrecht
 8. Typische und Atyposche Arbeitsverträge
 9. Europäische Sozialversicherungsrecht – Dogmatische Grundlegung
 10. Die Geschickte des europäischen Sozialversicherungsrechts
 11. System des Sozialversicherungsrechts
 12. Allgemeine Regelungen
 13. Krankenversicherung
 14. Unfallversicherung
 15. Pensen – (Renten-) Versicherung

 

 1. Európai munkajog – domatikai alapvetés
 2. Az európai munkajog története
 3. A kollektív munkajog
 4. A kollektív szerződés
 5. Az üzemi tanács
 6. A sztrájk és kizárás
 7. Az individuális munkajog
 8. A tipikus és atipikus munkaviszonyok
 9. Európai társadalombiztosítási jog – dogmatikai alapvetés
 10. Az európai társadalombiztosítási jog története
 11. A társadalombiztosítási jog rendszere
 12. Általános szabályok
 13. Betegbiztosítás
 14. Balesetbiztosítás
 15. Nyugdíjbiztosítás

Számonkérés minősítésének szempontjai: az aláírás feltétele egy a félévi anyaghoz kapcsolódó témában szerződéskészítés. A minősítés háromfokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg).

Tananyag részletezése:

- Gyulavári Tamás – Földvári Gábor: Európai szociális jog (Osiris Kiadó, Bp. 2002.)

- Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog (KJK BP. 2002.

Az oktatásban felhasznált fontosabb technikai segédeszközök: -

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A speciális kollégiumok végighallgatása után szerződéskészítés.

 

Vissza