Polgári jogi alapismeretek I. (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jogi alapismeretek I. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT811JFN1

Jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a polgári jogi fogalmak, jogilag releváns kapcsolatok alapjaival és legalapvetőbb szabályaival, valamint képet kapjanak a magánjog területén legfontosabb és leggyakrabban előforduló jogviszonyok és szerződések működéséről.

 

A félév során a hallgatók elsajátíthatják a magánjogi kapcsolatok alapfogalmait, alapelveit, a jogviszonyok általános jellemzőit, illetve a személyek jogának alapjait. Betekintést nyújt a tárgy az öröklési jog (törvényes valamint végrendeleti öröklés, az örökös jogállása, felelőssége, stb.) valamint a dologi jog (tulajdonjog, annak részjogosítványai, birtok, birtokvédelem) legfontosabb szabályaiba. A hallgatók megismerik a szellemi alkotások szabályrendszerét (szerzői jog, iparjogvédelem).

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Az előadás ideje és helye: Csütörtök 11-13-ig – A/6. 131.

 

2017. IX. 14.

- Bevezetés a polgári jogba, annak elhelyezése. Jogviszony alanya, tárgya, tartalma.

- Jogi tények. A polgári jog általános elvei.

2017. IX. 21.

- Az ember jogképessége, cselekvőképessége.

2017. IX. 28.

- Egyes nonprofit jogi személyek.

2017. X. 5.

- Személyiségvédelem.

2017. X. 12.

- Szellemi alkotások joga.

2017. X. 19.

- Dologi jog. Tulajdonjog tartalma, részjogosítványai és korlátai.

2017. X. 26.

- Közös tulajdon.

2017. XI. 2. – Rektori szünet

2017. XI. 9.

- Eredeti tulajdon-szerzésmódok.

- Származékos tulajdon-szerzésmódok.

2017. XI. 16.

- Birtok, birtokvédelem. Tulajdonvédelem.

2017. XI. 23.

- Idegen dologbeli jogok.

2017. XI. 30.

- Öröklési jog: Öröklésből való kiesés. Törvényes öröklés rendje. Özvegyi jog.

- Végintézkedésen alapuló öröklés.

2017. XII. 7.

- Kötelesrész. Az örökös jogállása, felelőssége.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsgáztatás írásban történik. Az értékelés ötfokozatú.

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A félévi vizsganapok a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A tanszék személyes és telefonos konzultációs lehetőséget nyújt a hirdetőtáblán megjelölt fogadóórában.

 

5.    Kötelező tananyag

– Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. 2. kiadás)

-         Kriston-Sápi- Tóth: Jogi ismeretek (honlapon elérhető elektronikus formában)

-         előadások anyaga

 

6.    Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 28.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                                           Dr. Pusztahelyi Réka

                                                                                                          egyetemi adjunktus

 

A tematika letölthető itt

Vissza