Filozófia

Filozófia

Igazgatásszervező szak, nappali tagozat – 2013-2014-es tanév, I. félév.

 

Tantárgy kódja: AJJOE101ISZN1

Tantárgy teljes (és rövidített) neve: Filozófia

Félév végi számonkérés típusa: beszámoló

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 3 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Hegyi Szabolcs egyetemi adjunktus

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltételei: —

 

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A tárgy az általános társadalomtudományi tantárgycsoport részét képezi. Célja azoknak a filozófiai irányzatoknak és hagyományoknak a megismertetése, amelyek segítséget nyújtanak az alapképzésben szereplő elméleti tárgyak megértéséhez.

 

A tárgyban feldolgozott témakörök és a kurzus időbeosztása:

 

szept. 10. A tárgy ismertetése

szept. 17. Mi a filozófia? A filozófia iránti igények. A filozófia területei.

szept. 24. Gyakorlati és spekulatív filozófia: A gyakorlati filozófia szemléleti alapjai; gyakorlati igazolás és gyakorlati indokok. A gyakorlati filozófia struktúrája.

okt. 1. Az újkori filozófiai gondolkodás születése: Skolasztikakritika, antiarisztoteliánizmus, a gyakorlati és spekulatív filozófiai kérdezés sorrendje. Az új tudomány: rezolutív-rekompozitív módszer (Galilei). Francis Bacon.

okt. 8. Descartes: Descartes filozófiai programja. Descartes és a módszeres kétely. A Descartes által hátrahagyott filozófiai problémák.

okt. 15. Racionalizmus: A racionalizmus Descartes után (Spinoza, Leibniz).

okt. 22. szünet

okt. 29. Empirizmus: Az empirizmus kibontakozása (Hobbes, Locke). Konstruktív szkepticizmus (Hume).

nov. 5. Kant: Kant és a racionalizmus. Kant és a transzcendentális filozófia.

nov. 12. Az újkori filozófia eredeti kérdésfeltevésének háttérbe szorulása: A transzcendentális idealizmus (Fichte, Schelling). Hegel és a kanti alapkérdések meghaladása. Új filozófiai tendenciák a 19-20. században: a marxizmus, Comte és a pozitivizmus, a filozófia nyelvi fordulata. – Önkéntes zárthelyi dolgozat

nov. 19.: Tudományfilozófia: A fiatal Wittgenstein. Neopozitivizmus. Posztpozitivista tudományelmélet.

nov. 26. Nyelvfilozófia: Analitikus és transzcendentális nyelvfilozófia. A kései Wittgenstein. Beszédaktuselmélet (Austin, Searle).

dec. 3. Hermeneutika: A hermeneutikai kihívás. Romantikus hermeneutika (Schleiermacher). A hermeneutika mint szellemtudományi módszer (Dilthey, Betti). Posztheideggeriánus hermeneutika (Gadamer).

dec. 10. A gyakorlati filozófia alapváltozatai: Objektivizmus: a természetjog problémája. A gyakorlati filozófia és a metafizika kapcsolatának átalakulása. Alasdair MacIntyre és a modern erkölcsfilozófia válságának okai. Szubjektivizmus.

 

Minősítés:

A beszámoló háromfokozatú minősítéssel (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt) értékeli, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetőleg hogy képes lesz-e az erre épülő további tananyag elsajátítására.

A vizsga eredményének megállapítása: A hallgatók a beszámoló során két tételről adnak számot, a tananyag két részének megfelelően. A vizsgáztató mindkét tételt külön értékeli. Az 50% alatti teljesítmény nem megfelelt, 85%-ig megfelelt, afölött kiválóan megfelelt. A beszámoló csak abban az esetben sikeres, ha a vizsgázó mindkét tételből legalább megfelelt szinten felelt. Ha valamelyik tétel esetén a vizsgázó nem éri el a megfelelt szintet, akkor a beszámoló egésze nem megfelelt. A sikertelen vizsga kijavítására szóbeli utóvizsgán lehet kísérletet tenni.

A félév során lehetőség van önkéntes zárthelyi dolgozatot írni, ahol a tételsor vonatkozó részéből két tételt kell kidolgozni. Aki ezt sikeresen megírja, a beszámolón mentességet kap a tételsor vonatkozó részére.

 

Tananyag:

Az előadások alapjául szolgáló előadásvázlatok.

 

Ajánlott olvasmányok:

  • Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Budapest: Szent István Társulat, 2001. (Francis Bacon, René Descartes, Benedictus Spinoza, G. W. Leibniz, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, G. W. F. Hegel).
  • Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában. Budapest: Osiris, 1999, 19-152. o. (II-VIII. Fejezet).

 

Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai segédeszközök: projektor

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: az előadásokon elhangzottak alapján felkészülés a beszámolóra.

Az oktatás nyelve: magyar

 

Miskolc, 2013. szeptember 1.

 

dr. Hegyi Szabolcs

Vissza