Filozófia

Filozófia

JOGÁSZ OSZTATLAN KÉPZÉS (nappali tagozat)

2016-2017-ös tanév, I. félév.

 

Tantárgy kódja: AJJOE272N1

 

 

Tantárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: nincs

Félév végi számonkérés típusa: kollokvium

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 2 kredit

 

A tantárgy feladata és célja:

A tárgy az általános társadalomtudományi tantárgycsoport részét képezi. Célja azoknak a filozófiai irányzatoknak és hagyományoknak a megismertetése, amelyek segítséget nyújtanak a jogászképzésben szereplő elméleti tárgyak, elsősorban a jog- és állambölcseleti tárgyak megértéséhez. Ennek következtében e tárgy tartalmát a gyakorlati filozófia szempontjai határozzák meg.

 

A tárgy tematikája:

 1. A félév áttekintése, követelmények, tananyag ismertetése
 2. Mi a filozófia?
 3. Gyakorlati filozófia
 4. Az újkori filozófiai gondolkodás születése
 5. Descartes
 6. Racionalizmus
 7. Empirizmus
 8. Kant
 9. Új filozófiai tendenciák a 19-20. században (Hegel, Marx, Comte, Wittgenstein)
 10. A gyakorlati filozófia az újkorban
 11. A gyakorlati filozófia alapváltozatai
 12. Nyelvfilozófia
 13. Hermeneutika
 14. Tudományfilozófia
 15. A kurzus áttekintése, konzultáció

 

A tárgyban feldolgozott témakörök:

 

szept. 12.            A kurzus ismertetése. Mi a filozófia? 

szept. 19.            Az újkori filozófiai gondolkodás születése.

szept. 26.            Descartes.

okt. 3.                   Racionalizmus és empirizmus.

okt. 10.                Kant.

okt. 17.                Új filozófiai tendenciák a 19-20. században.

okt. 24.                1. önkéntes zárthelyi dolgozat

okt. 31.                A gyakorlati filozófia tárgya és szemlélete.

nov. 7.                  Gyakorlati igazolás, gyakorlati indok, motívumok.

nov. 14.                A gyakorlati filozófia struktúrája.

nov. 21.               Nyelvfilozófia.

nov. 28.               Hermeneutika.

dec. 5.                  Tudományfilozófia.

dec. 12.                2. önkéntes zárthelyi dolgozat, konzultáció.

 

Minősítés:

A kollokvium ötfokozatú minősítéssel (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) értékeli, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetőleg hogy képes lesz-e az erre épülő további tananyag elsajátítására.

A félév során két önkéntes zárthelyi dolgozat megírására van lehetőség. A zárthelyi dolgozatok tárgya az addig elhangzott előadások anyaga. A sikeres dolgozat feltétele az elérhető pontok több mint felének megszerzése. Bármely dolgozat sikeres megírása esetén a hallgató a kollokviumon mentesül a dolgozattal érintett anyagrészből való vizsga alól, és a dolgozat eredménye beszámít a vizsgajegybe. Mindkét dolgozat sikeres teljesítése és az elérhető pontok összesen legalább 70%-ának megszerzése esetén a hallgató megajánlott jegyet (jó, jeles) szerezhet. Az önkéntes dolgozat pótlására, javítására nincs lehetőség.

A vizsga eredményének megállapítása: A hallgatók a kollokviumon két tételt húznak, a tételsor két részének megfelelően. A vizsgáztató mindkét tételt külön értékeli. Az 50% alatti teljesítmény elégtelen, 60%-ig elégséges, 70%-ig közepes, 85%-ig jó, afölött jeles. A kollokvium csak abban az esetben sikeres, ha a hallgató mindkét tételből legalább elégséges szinten vizsgázott. Ha valamelyik tétel esetén a vizsgázó nem éri el az elégséges szintet, akkor a kollokviuma elégtelen. A sikertelen vizsga kijavítására szóbeli utóvizsgán lehet kísérletet tenni.

 

Tételsor:

I. rész

 1. A filozófia fogalma, filozófia és megismerés
 2. A filozófia iránti igények; a filozófia által célba vett fogalmi problémák
 3. A filozófia területei, a filozófiai felfogások kategorizálása
 4. Az újkori filozófia születési körülményei
 5. Az új tudományos módszer (Galilei)
 6. Francis Bacon
 7. René Descartes filozófiai programja
 8. A módszeres kétely
 9. A descartes által hátrahagyott filozófiai problémák
 10. A racionalizmus Descartes után I.: Spinoza,
 11. A racionalizmus Descartes után II.: Leibniz.
 12. Az empirizmus kialakulása: Hobbes és Locke.
 13. Kísérletek az empirizmus újragondolására: Berkeley és Hume.
 14. Kant és a racionalizmus.
 15. Kant és a transzcendentális filozófia programja.
 16. Kant elmélete az emberi megismerésről.
 17. Kant és a szabadság problematikája.
 18. Transzcendentális idealizmus: Fichte, Schelling, Hegel

 

II. rész

 1. A gyakorlati filozófia tárgya és szemlélete
 2. Gyakorlati igazolás, gyakorlati indok, motívumok
 3. A gyakorlati filozófia struktúrája
 4. A filozófia nyelvi fordulata és előzményei.
 5. Analitikus nyelvfilozófia; diadikus és triadikus jelentéselmélet.
 6. A kései Wittgenstein nyelvfilozófiai felfogása.
 7. Wittgenstein a filozófia feladatairól
 8. A beszédaktus-elmélet (John Austin).
 9. A beszédaktusok tipológiája John Searle-nél.
 10. A hermeneutikai kihívás, gyakorlati hermeneutikai, hermeneutikai kánonok.
 11. A romantikus hermeneutika.
 12. Dilthey és a hermeneutika: a hermeneutikai kör és a szellemtudományi módszer problémája.
 13. Dilthey hermeneutikájának gyengeségei és azok kritikája Heideggernél.
 14. Gadamer hermeneutikája.
 15. Hermeneutika és gyakorlati filozófia.
 16. A pozitivizmus: Comte.
 17. A neopozitivizmus: Bécsi Kör, Popper
 18. A posztpozitivizmus: Kuhn

 

Kötelező tananyag:

Az előadásokon elhangzottak, valamint a tanszék honlapján közreadott előadásvázlatok.

Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában. Budapest: Osiris, 1999, 19-152. o. (II-VIII. Fejezet).

Filozófiai kalauz (Szerk.: A. C. Grayling) Akadémiai Kiadó, 1997.

 

Ajánlott olvasmányok:

Filozófia. (Szerk.: Boros Gábor) Akadémiai Kiadó, 2013

Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Budapest: Szent István Társulat, 2001. (Francis Bacon, René Descartes, Benedictus Spinoza, G. W. Leibniz, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, G. W. F. Hegel).

 

Egyéb tudnivalók:

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186, e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szeptember 6.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

Vissza