Filozófia

Filozófia

JOGÁSZ OSZTATLAN KÉPZÉS (levelező és diplomás levelező tagozat)

2018-2019-as tanév, I. félév.

Tantárgy kódja: AJJOE272L1, AJJOE272DIG1

 

Tantárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: nincs

Félév végi számonkérés típusa: kollokvium

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 2 kredit

 

A tantárgy feladata és célja:

A tárgy az általános társadalomtudományi tantárgycsoport részét képezi. Célja azoknak a filozófiai irányzatoknak és hagyományoknak a megismertetése, amelyek segítséget nyújtanak a jogászképzésben szereplő elméleti tárgyak, elsősorban a jog- és állambölcseleti tárgyak megértéséhez.

 

A tárgyban feldolgozott témakörök:

 

  • Mi a filozófia? A filozófia iránti igények. A filozófia területei.
  • Az újkori filozófiai gondolkodás születése: Skolasztikakritika, antiarisztoteliánizmus. Az új tudomány: rezolutív-rekompozitív módszer (Galilei). Francis Bacon.
  • Descartes: Descartes filozófiai programja. Descartes és a módszeres kétely. A Descartes által hátrahagyott filozófiai problémák.
  • Racionalizmus és empirizmus: A racionalizmus Descartes után (Spinoza, Leibniz). Az empirizmus kibontakozása (Hobbes, Locke). Konstruktív szkepticizmus (Hume).
  • Kant: Kant és a racionalizmus. Kant és a transzcendentális filozófia.
  • Új filozófiai tendenciák a 19-20. században: az újkori filozófia eredeti kérdésfeltevésének háttérbe szorulása (Hegel és a kanti alapkérdések meghaladása, transzcendentális idealizmus), marxizmus, pozitivizmus, Wittgenstein a filozófia feladatáról.
  • Nyelvfilozófia: A filozófia nyelvi fordulata. Analitikus és transzcendentális nyelvfilozófia. A kései Wittgenstein. Beszédaktuselmélet (Austin, Searle).
  • Hermeneutika: A hermeneutikai kihívás. Romantikus hermeneutika (Schleiermacher). A hermeneutika mint szellemtudományi módszer (Dilthey, Betti). Posztheideggeriánus hermeneutika (Gadamer).
  • Tudományfilozófia: A fiatal Wittgenstein. Neopozitivizmus: Bécsi Kör, Popper. Posztpozitivista tudományelmélet.

 

Konzultációk:

10. 05.              14.10-17.30        XVIII. ea.         Filozófia és gyakorlati filozófia

11. 30.              14.10-17.30        XIX. ea.         Nyelvfilozófia és hermeneutika

 

Minősítés:

A kollokvium ötfokozatú minősítéssel (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) értékeli, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetőleg hogy képes lesz-e az erre épülő további tananyag elsajátítására.

A vizsga eredményének megállapítása: A hallgatók a kollokviumon két tételt húznak, a tananyag két részének megfelelően. A vizsgáztató mindkét tételt külön értékeli. Az 50% alatti teljesítmény elégtelen, 60%-ig elégséges, 70%-ig közepes, 85%-ig jó, afölött jeles. A kollokvium csak abban az esetben sikeres, ha a hallgató mindkét tételből legalább elégséges szinten vizsgázott. Ha valamelyik tétel esetén a vizsgázó nem éri el az elégséges szintet, akkor a kollokviuma elégtelen. A sikertelen vizsga kijavítására szóbeli utóvizsgán lehet kísérletet tenni.

 

Kötelező tananyag:

Az előadásokon elhangzottak, valamint a tanszék honlapján közreadott előadásvázlatok.

Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában. Budapest: Osiris, 1999, 19-152. o. (II-VIII. Fejezet).

Filozófiai kalauz (Szerk.: A. C. Grayling) Akadémiai Kiadó, 1997.

 

Ajánlott olvasmányok:

Filozófia. (Szerk.: Boros Gábor) Akadémiai Kiadó, 2013

Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Budapest: Szent István Társulat, 2001. (Francis Bacon, René Descartes, Benedictus Spinoza, G. W. Leibniz, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, G. W. F. Hegel).

 

Egyéb tudnivalók:

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186, e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2018. szeptember 6.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

Vissza