Foglalkoztatáspolitika - nappali

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Foglalkoztatáspolitika c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU135MTN3

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak II. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi docens

Dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Dr. Stadinger Csaba óraadó

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy célja: A tárgy keretében ismerkednek meg a hallgatók a foglalkoztatási érdekegyeztetés rendszerével, a szervezetrendszerrel és a foglalkoztatáspolitika aktív és passzív eszközeivel elsődlegesen az 1991. évi IV. tv. és a kapcsolódási jogszabályokon keresztül. Ezen szabályokat egészíti ki a fedezeti rendszer ismertetése.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

Kedd 8-10  A/6 131

2016. 09.06

A foglalkoztatást elősegítő jog kialakulása és fejlődésének menete az EU-ban és hazánkban

Dr. Mélypataki Gábor

2016. 09. 13.

A foglalkoztatáspolitika aktuális kihívásai az EU-ban és Magyarországon – migráció és munkaerőhiány

Dr. Mélypataki Gábor

2016. 09. 20.

Oktatási szünet

Dr. Mélypataki Gábor

2016. 09. 27.

Közfoglalkoztatás rendszere I

Dr. Mélypataki Gábor

2016. 10. 04.

Közfoglalkoztatás rendszere II.

Dr. Mélypataki Gábor

2016. 10.11

Az állami- és a magán munkaközvetítés sajátosságai, képzés továbbképzés és az anyagi ösztönzés rendszere

Dr. Stadinger Csaba

2016. 10.18

Aktív eszközök – Munkahely megtartó eszközök

Dr. Mélypataki Gábor

2016. 10.25.

Aktív eszközök – Állásrotáció, Csoportos foglalkozások, AGENDA 2000, munkáltatói közterhek csökkentése,

Dr. Stadinger Csaba

2016. 11.01.

Nemzeti Ünnep

 

2016. 11.08.

Passzív eszközök- segélyezési rendszer

Dr. Mélypataki Gábor

2016. 11.15.

A létszámleépítések következményei – Tömeges felmondás elleni védelem

Dr. Stadinger Csaba

2016. 11.22.

Megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek a munkaerőpiacon I.

 

Dr. Jakab Nóra

2016. 11.29

Megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek a munkaerőpiacon II.

 

Dr. Jakab Nóra

2016. 12.06.

Aláíráspótlás

Dr. Mélypataki Gábor

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató kettőnél több alkalmat mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból a fentiek szerint félévközi számonkérés van.

 

Kötelező irodalom:

-           Jakab Nóra, Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga. (Szerk.: Jakab Nóra) Miskolc: Bíbor Kiadó, 2016. 222 pp. ISBN 978-615-5536-15-1

 

Ajánlott irodalom:

 

- Jakab Nóra – Rácz Zoltán – Prugberger Tamás: Szociális jog I. Európai és magyar foglalkoztatástámogatási - és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013; 150 p

-          Jakab Nóra: A margón és azon túl, Novotni Kiadó, Miskolc, 2013.

-          dr. Funtig Zoltán dr. Boncz Tünde: Kommentár a foglalkoztatási törvényhez Wolters Kluwer Kft., 2013

 

 

Jogszabály:

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

 

Miskolc, 2016. augusztus 31.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza