Foglalkoztatáspolitika levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Foglalkoztatáspolitika c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU135MTL3

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak II. évf. Levelező tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Stadinger Csaba óraadó

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy célja: A tárgy keretében ismerkednek meg a hallgatók a foglalkoztatási érdekegyeztetés rendszerével, a szervezetrendszerrel és a foglalkoztatáspolitika aktív és passzív eszközeivel elsődlegesen az 1991. évi IV. tv. és a kapcsolódási jogszabályokon keresztül. Ezen szabályokat egészíti ki a fedezeti rendszer ismertetése.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

 

2016.09.24. (Szombat)

    8.30 - 11.50

 A1/311

(4 óra)

 1. A foglalkoztatáspolitika történeti kérdései
 2. Az 1991. évi IV. tv. (Flt.) általános szabályai
 3. Az Flt. eljárási szabályai
 4. A foglalkoztatási érdekegyeztetés
 5. A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei I.
 6. A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei II.

Dr. Stadinger Csaba

 

2015. 11. 28.

(szombat)

8:30 – 11:50

A/1 318

(4 óra)

 1. A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei III.
 2. A foglalkoztatáspolitika passzív eszközei I
 3. A foglalkoztatáspolitika passzív eszközei II
 4. A foglalkoztatáspolitika passzív eszközei III
 5. A létszámleépítések következményei
 6. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
 7. Közmunka programok

Dr. Stadinger Csaba

 

2016.10.28.

(Péntek)

 12.20 - 14.00e A1/307

(2 óra)

 1. Az EU foglalkoztatáspolitikája
 2. Az EU foglalkoztatáspolitikai stratégiája

Dr. Stadinger Csaba

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynéltöbb alkalmat mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból a fentiek szerint félévközi számonkérés van.

 

 

5. Kötelező irodalom:

-          Jakab Nóra, Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga. (Szerk.: Jakab Nóra) Miskolc: Bíbor Kiadó, 2016. 222 pp. ISBN 978-615-5536-15-1

 

6. Ajánlott irodalom:

 

- Jakab Nóra – Rácz Zoltán – Prugberger Tamás: Szociális jog I. Európai és magyar foglalkoztatástámogatási - és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013; 150 p

-          Jakab Nóra: A margón és azon túl, Novotni Kiadó, Miskolc, 2013.

-          dr. Funtig Zoltán dr. Boncz Tünde: Kommentár a foglalkoztatási törvényhez Wolters Kluwer Kft., 2013

 

Jogszabály:

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek  ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső gyakorlaton kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 23.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza