Fogyasztóvédelem és versenyjog

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Fogyasztóvédelem és versenyjog c. tantárgyból

tárgykód: AJKER270D5

Jogász osztatlan szak III. évf. diplomás levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Kereskedelmi jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:    Dr. Barta Judit egyetemi docens

                                   Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jog II. – AJKER271D4 (ai)

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium(gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatása felkészíti a joghallgatókat arra, hogy gyakorlati munkájuk során segítséget tudjanak adni a jogban kevésbé járatos vásárlóknak, szolgáltatások szakmai ismeretekkel kevéssé felvértezett igénybe vevőinek. A Fogyasztóvédelmi jog előmozdítja a közjog és a magánjog kapcsolódásának jobb megértését. A joghallgatók megismerhetik a Polgári jogban párhuzamosan tanult általános szabályok (szerződéskötés, tájékoztatás, szerződésszegés stb.) speciális érvényesülését egy olyan kapcsolatrendszerben, ahol a jog megkísérli ellensúlyozni a fogyasztó ismerethiányát és partnerénél gyengébb érdekérvényesítő képességét. A versenyjog a gazdasági tevékenységet szabályozó normarendszer, itt a jog a piac szereplői között zajló versenyt igyekszik mederben tartani. A tárgy az alapvető versenyjogi anyagi normák ismertetésére helyezi a hangsúlyt úgy, hogy az adott terület legjellemzőbb versenyjogi jogesetei is bemutatásra kerülnek. A jogesetek az anyagi jogszabályok megértését segítik és alkalmazásuk fő vonásait mutatják meg.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása, előadások beosztása:

 

2017. X. 7. (szombat) 8.30-12.40-ig – XXI. ea.- Dr. Barta Judit e. doc. (5 óra)

 1. A fogyasztóvédelmi jog célja, fogyasztóvédelem fejlődéstörténete. A fogyasztóvédelmi jog és az egyes jogágak (jogterületek) kapcsolata. A fogyasztóvédelem jogforrásai. Alapfogalmak.
 2. A fogyasztóvédelem intézményi rendszere.
 3. A fogyasztóvédelmi törvény jellege, felépítése, hatálya.
 4. A fogyasztói panasz közvetlen érvényesítése, ügyfélszolgálat.
 5. A fogyasztóvédelem jogorvoslati rendszere.
 6. Szavatosság (kellék-, termék-, jogszavatosság). Jótállás.
 7. Termékfelelősség.
 8. A fogyasztók tájékoztatása: árfeltüntetés, csomagolás, címkézés, használati és kezelési útmutató.
 9. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
 10. Ptk. fogyasztóvédelmi szabályainak rendszere. Általános szerződési feltételek – tisztességtelen szerződési kikötések.
 11. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai.
 12. A fogyasztók életének, egészségének, biztonságának védelme – termékbiztonság. Élelmiszerbiztonság

2017. XI. 18. (szombat) 12.20-16.30-ig – XX. ea. – Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens (5 óra)

 1. Versenytörvény személyi, tárgyi, területi hatálya. Tisztességtelen piaci magatartások. Megtévesztés a versenyjogban
 2. Kartell.
 3. Visszaélés gazdasági erőfölénnyel.
 4. Összefonódások ellenőrzése.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az oktató rendszeresen ellenőriz. Legalább 1 előadáson a jelenlét kötelező. Amennyiben a hallgató legalább 1 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után. Az aláírás pótlására a tanszék külön időpontot biztosít.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Az előadás aláírásának megszerzése.

A vizsga anyagát képezik a hivatkozott jegyzetek, az előadások során feldolgozott anyag, és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.

A kiírt vizsgán meg kell jelenni, csak az előző nap 12 óráig lehet módosítani.

A nappali, levelezős, diplomás hallgatók valamennyi vizsganapra külön-külön keretlétszámot kapnak.

 

Az egyéni tanulmányi rendben tanuló hallgatóknak abban az esetben nem kell a foglalkozásokon részt venni, ha a képzési terv alapján a tanszékvezetővel előzetesen (!) egyeztetik tanulmányi rendjüket és abban a fogyasztóvédelmi jog, illetve versenyjog elsajátítására megfelelő képzési megoldást (konzultáció legalább havonta, stb.) vállalnak.

 

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga, melynek minősítése öt fokozatú: (1) elégtelen, (2) elégséges, (3) közepes, (4) jó, (5) jeles.

Legalább a maximális pontszám 50-50%-át el kell érni mind fogyasztóvédelemből, mind versenyjogból az elégséges minősítéshez.

 

5.         Kötelező irodalom:

 

Az előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok és a tanszék által kiadott segédanyagok.

 

6. Ajánlott irodalom:

6. Ajánlott irodalom:

 1. Miskolczi-Bodnár Péter - Sándor István: Fogyasztóvédelmi jog I. (Patrocinium Kiadó, Budapest, 2016.)

 

2. Miskolczi Bodnár Péter – Sándor István: Fogyasztóvédelmi jog II. (Patrocinium Kiadó, Budapest, 2016.)

 

3. Ujváriné dr. Antal Edit: Felelősségtan. (Patrocinium Kiadó, Budapest, 2017.)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.

 

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

 

 

Vissza