Fogyasztóvédelem és versenyjog

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Fogyasztóvédelem és versenyjog c. tantárgyból

tárgykód: AJKER270D5

Jogász osztatlan szak III. évf. diplomás levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Kereskedelmi jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:   Dr. Barta Judit egyetemi docens

                               Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jog II. – AJKER271D4 (ai)

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium(gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatása felkészíti a joghallgatókat arra, hogy gyakorlati munkájuk során segítséget tudjanak adni a jogban kevésbé járatos vásárlóknak, szolgáltatások szakmai ismeretekkel kevéssé felvértezett igénybe vevőinek. A Fogyasztóvédelmi jog előmozdítja a közjog és a magánjog kapcsolódásának jobb megértését. A joghallgatók megismerhetik a Polgári jogban párhuzamosan tanult általános szabályok (szerződéskötés, tájékoztatás, szerződésszegés stb.) speciális érvényesülését egy olyan kapcsolatrendszerben, ahol a jog megkísérli ellensúlyozni a fogyasztó ismerethiányát és partnerénél gyengébb érdekérvényesítő képességét. A versenyjog a gazdasági tevékenységet szabályozó normarendszer, itt a jog a piac szereplői között zajló versenyt igyekszik mederben tartani. A tárgy az alapvető versenyjogi anyagi normák ismertetésére helyezi a hangsúlyt úgy, hogy az adott terület legjellemzőbb versenyjogi jogesetei is bemutatásra kerülnek. A jogesetek az anyagi jogszabályok megértését segítik és alkalmazásuk fő vonásait mutatják meg.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása, előadások beosztása:

 

2016. IX. 9. (péntek) – 14.10-18.20-ig – XX. - Dr. Barta Judit e. doc., Ujváriné dr. Antal Edit. c. e. docens (5 óra)

 1. A fogyasztóvédelmi jog célja, fogyasztóvédelem fejlődéstörténete. A fogyasztóvédelmi jog és az egyes jogágak (jogterületek) kapcsolata. A fogyasztóvédelem jogforrásai. Alapfogalmak.
 2. A fogyasztóvédelem intézményi rendszere.
 3. A fogyasztóvédelmi törvény jellege, felépítése, hatálya.
 4. A fogyasztói panasz közvetlen érvényesítése, ügyfélszolgálat.
 5. A fogyasztóvédelem jogorvoslati rendszere.
 6. Szavatosság (kellék-, termék-, jogszavatosság). Jótállás.
 7. Termékfelelősség.
 8. A fogyasztók tájékoztatása: árfeltüntetés, csomagolás, címkézés, használati és kezelési útmutató.
 9. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
 10. Ptk. fogyasztóvédelmi szabályainak rendszere. Általános szerződési feltételek – tisztességtelen szerződési kikötések.
 11. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai.
 12. A fogyasztók életének, egészségének, biztonságának védelme – termékbiztonság. Élelmiszerbiztonság

2016. IX. 30. (péntek) – 14.10-18.20-ig – XX. ea. – Dr. Harsányi Gy. e. docens (5 óra)

 1. Versenytörvény személyi, tárgyi, területi hatálya. Tisztességtelen piaci magatartások. Megtévesztés a versenyjogban
 2. Kartell.
 3. Visszaélés gazdasági erőfölénnyel.
 4. Összefonódások ellenőrzése.

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

Aláírás feltétele az előadásokon való, előírt jelenlét. Az előadáson való jelenlét katalógus formájában kerül ellenőrzésre.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet az oktató rendszeresen ellenőriz. Legalább 1 előadáson a jelenlét kötelező. Amennyiben a hallgató legalább 1 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására írásban van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott pótlás az aláírás megtagadását vonja maga után. Az aláírás pótlására a tanszék külön időpontot biztosít.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Az előadás aláírásának megszerzése.

A vizsga anyagát képezik a hivatkozott jegyzetek, az előadások során feldolgozott anyag, és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.

A kiírt vizsgán meg kell jelenni, csak az előző nap 12 óráig lehet módosítani.

A nappali, levelezős, diplomás hallgatók valamennyi vizsganapra külön-külön keretlétszámot kapnak.

 

Az egyéni tanulmányi rendben tanuló hallgatóknak abban az esetben nem kell a foglalkozásokon részt venni, ha a képzési terv alapján a tanszékvezetővel előzetesen (!) egyeztetik tanulmányi rendjüket és abban a fogyasztóvédelmi jog, illetve versenyjog elsajátítására megfelelő képzési megoldást (konzultáció legalább havonta, stb.) vállalnak.

 

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga, melynek minősítése öt fokozatú: (1) elégtelen, (2) elégséges, (3) közepes, (4) jó, (5) jeles.

Legalább a maximális pontszám 50-50%-át el kell érni mind fogyasztóvédelemből, mind versenyjogból az elégséges minősítéshez.

 

5.    Kötelező tananyag

 

Az előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok és a tanszék által kiadott segédanyagok.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Miskolczi-Bodnár Péter: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma (Patrocinium Kft., Bp. 2011.)
 1. Miskolczi Bodnár Péter: Anyagi versenyjog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2011.)

 

 1. Miskolczi Bodnár Péter – Sándor István: A fogyasztóvédelmi jog európai gyökerű szabályozása I. (Patrocinium Kft., Bp. 2013.)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 29.

 

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

 

Vissza