Fogyasztóvédelmi és versenyjog

Tantárgyi tematika
KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) Fogyasztóvédelmi és versenyjog c. tantárgyból
tárgykód: AJKER270N9
Jogász osztatlan szak IV. évf. nappali tagozat
2016/2017. tanév 1. félév


Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit egyetemi docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit egyetemi docens
Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens
Ujváriné dr. Antal Edit címzetes egyetemi docens
Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jog II. – AJKER271N8 (ai)
Egyidejű felvétel: -
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra
Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)
Kreditpont: 3

1. A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatása felkészíti a joghallgatókat arra, hogy gyakorlati munkájuk során segítséget tudjanak adni a jogban kevésbé járatos vásárlóknak, szolgáltatások szakmai ismeretekkel kevéssé felvértezett igénybe vevőinek. A Fogyasztóvédelmi jog előmozdítja a közjog és a magánjog kapcsolódásának jobb megértését. A joghallgatók megismerhetik a Polgári jogban párhuzamosan tanult általános szabályok (szerződéskötés, tájékoztatás, szerződésszegés stb.) speciális érvényesülését egy olyan kapcsolatrendszerben, ahol a jog megkísérli ellensúlyozni a fogyasztó ismerethiányát és partnerénél gyengébb érdekérvényesítő képességét. A versenyjog a gazdasági tevékenységet szabályozó normarendszer, itt a jog a piac szereplői között zajló versenyt igyekszik mederben tartani. A tárgy az alapvető versenyjogi anyagi normák ismertetésére helyezi a hangsúlyt úgy, hogy az adott terület legjellemzőbb versenyjogi jogesetei is bemutatásra kerülnek. A jogesetek az anyagi jogszabályok megértését segítik és alkalmazásuk fő vonásait mutatják meg.

2. A tantárgy tematikus leírása

Az előadások ideje és helye: Szerda 12-14-ig – XVIII. ea.

2016. IX. 7. – Dr. Harsányi Gyöngyi
A fogyasztóvédelmi jog célja, fogyasztóvédelem fejlődéstörténete.
A fogyasztóvédelem jogforrásai.
Alapfogalmak
A fogyasztóvédelem intézményi rendszere.

2016. IX. 14. – Dr. Harsányi Gyöngyi
A fogyasztóvédelmi törvény jellege, felépítése, hatálya.
A fogyasztói panasz közvetlen érvényesítése, ügyfélszolgálat.
A fogyasztóvédelem jogorvoslati rendszere.

2016. IX. 21. – Dr. Barta Judit
A fogyasztók tájékoztatása: árfeltüntetés, csomagolás, címkézés, használati és kezelési útmutató.
A fogyasztók életének, egészségének, biztonságának védelme – termékbiztonság.

2016. IX. 28. – Dr. Barta Judit
Ptk. fogyasztóvédelmi szabályainak rendszere. Általános szerződési feltételek – tisztességtelen szerződési kikötések.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai.

2016. X. 5. – Ujváriné dr. Antal Edit
Szavatosság (kellék-, termék-, jogszavatosság). Jótállás.

2016. X. 12. – Ujváriné dr. Antal Edit
Termékfelelősség

2016. X. 19. – Dr. Barta Judit
Élelmiszerbiztonság

2016. X. 26. – Dr. Barta Judit
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

2016. XI. 2. – Dékáni szünet

2016. XI. 9. – Dr. Barta Judit
Versenytörvény személyi, tárgyi, területi hatálya
Tisztességtelen piaci magatartások

2016. XI. 16. –Dr. Barta Judit
Megtévesztés a versenyjogban

2016. XI. 23. – Dr. Harsányi Gyöngyi
Kartell

2016. XI. 30. –Dr. Barta Judit
Összefonódások ellenőrzése

2016. XII. 7. – Dr. Harsányi Gyöngyi
Gazdasági erőfölény
Aláíráspótlás, elővizsga.

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Aláírás feltétele az előadásokon való, előírt jelenlét.
Az előadáson való jelenlét katalógus formájában kerül ellenőrzésre.
Aki az előadásokon tartott katalógusról kettőnél több alkalommal hiányzott, az az utolsó előadáson az előadások teljes anyagából, írásban beszámolni köteles, az aláírás megszerzéséért.
SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Az előadás aláírásának megszerzése.
A vizsga anyagát képezik az előadások során feldolgozott anyag, és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.
A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.
A kiírt vizsgán meg kell jelenni, csak az előző nap 12 óráig lehet módosítani.

A nappali, levelezős, diplomás hallgatók valamennyi vizsganapra külön-külön keretlétszámot kapnak.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga, melynek minősítése öt fokozatú: (1) elégtelen, (2) elégséges, (3) közepes, (4) jó, (5) jeles.
Legalább a maximális pontszám 50-50%-át el kell érni mind fogyasztóvédelemből, mind versenyjogból az elégséges minősítéshez.

5. Kötelező irodalom:

Az előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok és a tanszék által kiadott segédanyagok.

6. Ajánlott irodalom:

1. Miskolczi Bodnár Péter: Anyagi versenyjog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2011.)

2. Miskolczi Bodnár Péter – Sándor István: A fogyasztóvédelmi jog európai gyökerű szabályozása I. (Patrocinium Kft., Bp. 2013.)

3. Miskolczi-Bodnár Péter: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma (Patrocinium Kft., Bp. 2011.)

Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.


Miskolc, 2016. augusztus 29.

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Vissza