Fogyasztóvédelmi és versenyjog

Tantárgyi tematika

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Fogyasztóvédelmi és versenyjog c. tantárgyból

tárgykód: AJKER270N9

Jogász osztatlan szak V. évf. nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:    Dr. Barta Judit egyetemi docens

                                   Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens

Ujváriné dr. Antal Edit c. egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Kereskedelmi jog II. – AJKER271N8 (ai)

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium(gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy oktatása felkészíti a joghallgatókat arra, hogy gyakorlati munkájuk során segítséget tudjanak adni a jogban kevésbé járatos vásárlóknak, szolgáltatások szakmai ismeretekkel kevéssé felvértezett igénybe vevőinek. A Fogyasztóvédelmi jog előmozdítja a közjog és a magánjog kapcsolódásának jobb megértését. A joghallgatók megismerhetik a Polgári jogban párhuzamosan tanult általános szabályok (szerződéskötés, tájékoztatás, szerződésszegés stb.) speciális érvényesülését egy olyan kapcsolatrendszerben, ahol a jog megkísérli ellensúlyozni a fogyasztó ismerethiányát és partnerénél gyengébb érdekérvényesítő képességét. A versenyjog a gazdasági tevékenységet szabályozó normarendszer, itt a jog a piac szereplői között zajló versenyt igyekszik mederben tartani. A tárgy az alapvető versenyjogi anyagi normák ismertetésére helyezi a hangsúlyt úgy, hogy az adott terület legjellemzőbb versenyjogi jogesetei is bemutatásra kerülnek. A jogesetek az anyagi jogszabályok megértését segítik és alkalmazásuk fő vonásait mutatják meg.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

            Az előadások ideje és helye: Szerda 12-14-ig – XIX. ea.

 

2017. IX. 13. – Dr. Harsányi Gyöngyi

A fogyasztóvédelmi jog célja, fogyasztóvédelem fejlődéstörténete.

A fogyasztóvédelem jogforrásai.

Alapfogalmak

A fogyasztóvédelem intézményi rendszere.

 

2017. IX. 20. – Egyetemi Sportnap – oktatási szünet

 

2017. IX. 27. – Dr. Harsányi Gyöngyi

A fogyasztóvédelmi törvény jellege, felépítése, hatálya.

A fogyasztói panasz közvetlen érvényesítése, ügyfélszolgálat.

A fogyasztóvédelem jogorvoslati rendszere.

 

2017. X. 4. – Dr. Barta Judit

A fogyasztók tájékoztatása: árfeltüntetés, csomagolás, címkézés, használati és kezelési útmutató.

A fogyasztók életének, egészségének, biztonságának védelme – termékbiztonság.

 

2017. X. 11. – Dr. Barta Judit

Ptk. fogyasztóvédelmi szabályainak rendszere.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai.

 

2017. X. 18. – Ujváriné dr. Antal Edit

 

Szavatosság (kellék-, termék-, jogszavatosság). Jótállás.

 

2017. X. 25. – Ujváriné dr. Antal Edit

Termékfelelősség

 

2017. XI. 1. - Ünnepnap

 

2017. XI. 8. – Dr. Barta Judit

Élelmiszerbiztonság

 

2017. XI. 15. – Dr. Barta Judit

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

 

2017. XI. 22. – Dr. Barta Judit

Versenytörvény személyi, tárgyi, területi hatálya

Tisztességtelen piaci magatartások

 

2017. XI. 29. –Dr. Barta Judit

Megtévesztés a versenyjogban

 

2017. XII. 6. – Dr. Harsányi Gyöngyi

Kartell, gazdasági erőfölény

2017. XII. 13. –Dr. Barta Judit

Összefonódások ellenőrzése

Aláíráspótlás, elővizsga.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

Aláírás feltétele az előadásokon való, előírt jelenlét.

Az előadáson való jelenlét katalógus formájában kerül ellenőrzésre.

Aki az előadásokon tartott katalógusról kettőnél több alkalommal hiányzott, az az utolsó előadáson az előadások teljes anyagából, írásban beszámolni köteles, az aláírás megszerzéséért.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

Az előadás aláírásának megszerzése.

A vizsga anyagát képezik az előadások során feldolgozott anyag, és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A vizsgákra a jelentkezés egyénileg történik a Neptun Rendszerben a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató a tanszék által megjelölt vizsganapok közül választhat. A vizsgára bejelentkezni a Tanulmányi Bizottság által megjelölt naptól - melyet a tanszék kiír a hirdetőtáblára – a Neptun Rendszerben lehet, az időpontokat a tanszéki hirdetőtáblára kifüggesztjük.

A kiírt vizsgán meg kell jelenni, csak az előző nap 12 óráig lehet módosítani.

 

A nappali, levelezős, diplomás hallgatók valamennyi vizsganapra külön-külön keretlétszámot kapnak.

 

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga, melynek minősítése öt fokozatú: (1) elégtelen, (2) elégséges, (3) közepes, (4) jó, (5) jeles.

Legalább a maximális pontszám 50-50%-át el kell érni mind fogyasztóvédelemből, mind versenyjogból az elégséges minősítéshez.

 

5.         Kötelező irodalom:

1. Az előadások teljes anyaga, továbbá az előadásokon megjelölt hatályos jogszabályok és a tanszék által kiadott segédanyagok.

 

6. Ajánlott irodalom:

  1. 1.      Miskolczi-Bodnár Péter - Sándor István: Fogyasztóvédelmi jog I. (Patrocinium Kiadó, Budapest, 2016.)

 

2. Miskolczi Bodnár Péter – Sándor István: Fogyasztóvédelmi jog II. (Patrocinium Kiadó, Budapest, 2016.)

 

3. Ujváriné dr. Antal Edit: Felelősségtan. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2017.

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.

                                                                       Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Vissza